For å nå de internasjonale og nasjonale klimamålene og styrke arbeidet mot «det grønne skiftet» har Bærum igangsatt et flerårig utviklingsprogram – Klimaklok kommune.

Det er en målsetting å involvere alle deler av bærumssamfunnet – enkeltpersoner, barn og unge særskilt, næringsliv, organisasjoner og folkevalgte. Bærum er del av en region, der både Akershus fylkeskommune og våre nabokommuner er sentrale. Mobilisering av denne totaliteten inngår som en viktig del av begrepet «klimaklok kommune».

Klimaklok er et utviklingsprogram i flere faser. 2016 og deler av 2017 brukes til å innhente kunnskap og gi Bærums poltikere innsikt. Det gjennomføres egne temamøter for kommunens Formannskap og Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur. 

Politkerne har nedstatt et eget Klimapanel som 13. oktober ga råd om hvordan Bærum skal oppnå det grønne skifte. Rådene vil inngå i det videre arbeide med Klimaklok.

Rådmannen vil før sommeren 2017 legge frem forslag til en ny helhetlig klimastrategi for Bærum. 

Klimaklok er organisert som et prosjekt direkte under rådmannen, samtidig som man fastholder at alle kommunes virksomheter har ansvaret for og ivareta miljø og klimahensyn.

Kontakt oss  på klimaklok@baerum.kommune.no