Kommunestyret har vedtatt ett klima og miljøfond med til sammen 25 mill kroner i perioden 2017-2020.

Hovedutvalg Miljø idrett og kultur vedtok rammene for fondet 9.2.17 (sak i MIK 9.2.17). Fondet omfatter flere målgrupper og ulike tiltaksområder.

Tilskudd

Bærum kommune gir tilskudd til boligselskaper som ønsker å etablere/oppgradere eller tilpasse elektrisk anlegg for lading av elbiler.

Mulighet til å lade hjemme er en viktig forutsetning for å kunne kjøpe elbil. Kommunen tilbyr nå tilskudd til bedre lading for elbiler i boligselskaper for å stimulere til trygg og enkel hjemmelading for elbiler. Ordningen er en videreføring av et pilotprosjekt som ble gjennomført i 2017.

Det er satt av midler til videreføring av tilskuddsordningen i 2020. Midler til videreføring av tilskuddsordningen vedtas av kommunestyret i desember i forbindelse med politisk behandling av budsjettet. Ved vedtak om videreføring vil neste søknadsfrist være 31. januar 2020.

Se søknadsfrister og les mer om ordningen her

Miljørådgivning kan tilbys alle, men tilskudd til tiltak rettes mot eldre boliger

Med basis i en analyse/tilråding fra rådgiver kan det søkes tilskudd til ulike tiltak som for eksempel:

  • isolering av yttertak og tak mot kaldt loft.
  • utskifting av vinduer til 3-lags glass.
  • termografering og trykktesting.
  • utskifting av vedovn/parafinkamin til ny rentbrennende vedovn
  • diverse

Tilskuddene kan ikke overlappe med tilskuddene fra statlige Enova

Det lages et elektronisk søknadsskjema for tilskudd til energiforbedring.

Skjemaer for tilskudd ENØK

Nå tilbys gratis rådgivning med hjemmebesøk, og mulighet for støtte til tiltak (dog begrenset til  30 000 kr per husstand), i tillegg til den tilskuddsordningen som statlige Enova tilbyr.
Rådgivningstjenesten kan kontaktes per e-post eller telefon; enøktelefon 472 22 076 eller e-post til energiradgiver@entelligens.no

For Bærums innbyggere foreligger allerede tilbud om en gratis energianalyse på nett i www.energiportalen.no.

Grønn mobilitet

Rådmannen vil etter den pågående involveringsprosessen med innbyggere og næringsliv vurdere om det er grunnlag for å følge opp konkrete forslag med midler fra fondet, og legge dette frem som forslag.