Kommunestyret har vedtatt ett klima og miljøfond med til sammen 25 mill kroner i perioden 2017-2020 (sak i MIK 9.2.17).

Tilskudd

Mulighet til å lade hjemme er en viktig forutsetning for å kunne kjøpe elbil. Kommunen tilbyr nå tilskudd til bedre lading for elbiler i boligselskaper for å stimulere til trygg og enkel hjemmelading for elbiler. Dette er en videreføring av pilotprosjektet som ble gjennomført i 2017.

Eksisterende boligselskap har ofte begrensninger i kapasiteten i strømnettet som innebærer at det ikke er mulig å koble flere elbiler til lading samtidig uten at nettet overbelastes. Derfor bør det tilrettelegges for fremtidsrettet lastdeling (det vil si mulighet for jevn og rettferdig fordeling av tilgjengelig effekt i bygget) når man foretar en slik installasjon. I tillegg er det grunn til å forvente at strømleverandørene fremover vil differensiere strømprisen slik at lading på natten blir rimeligere.  

Om tilskuddsordningen

 • Det gis støtte til etablering/oppgradering eller tilpasning av elektrisk anlegg for lading av el- og hybridbiler i boligselskaper, herunder kabling frem til fordelingsskap i parkeringsanlegg og system for lastdeling.
 • Det gis ikke støtte til selve ladepunktet/ladeboksen på den enkelte p-plass.
 • Det gis ikke støtte til drift.
 • Kostnader til ekstern rådgiving/analyse kan inngå i søknaden.
 • Maksimalt støttebeløp pr boligselskap er 50.000 kr.
 • Støtten kan maksimalt være 50 prosent av investeringskostnadene og oppad begrenset til 5.000 kr pr ladepunkt det legges til rette for.
 • Økonomisk støtte fra kommunen skal være utløsende for at tiltaket blir realisert. Det gis derfor ikke tilsagn om støtte etterskuddsvis. Arbeidene må ikke igangsettes før det er gitt tilsagn om tilskudd.

Søknadsfrist

Det er bevilget penger for 2019, og frister for å søke vil bli publisert i løpet av desember.

Søknadsfristen for 2018 er ute, og det gis dessverre ikke anledning til å søke etter fristen.

 • Søknadskjema: Elektronisk søknadsskjema vil være tilgjengelig på kommunens nettsider når søknadsfrister for 2019 er klare.
 • Tilsagnsbrev: Det beregnes en søknadstid på ca 4 uker etter søknadsfrist. Samtlige søkere vil da motta tilsagnsbrev om  tilskudd, eventuelt avslag.
 • Gjennomføring: Etter tilsagn om tilskudd vil boligselskapet ha ett år på å gjennomføre arbeidene oppgitt i søknaden. Det er viktig å ikke igangsette arbeidene før tilsagn er gitt. Frist for gjennomføring og innsendelse av ferdigmeldingsskjema opplyses i tilsagnsbrev.  
 • Ferdigmeldingsskjema: For å få utbetalt støtte må det sendes inn et ferdigmeldingsskjema med kopi av daterte fakturaer. Skjemaet er tilgjengelig på kommunens hjemmeside. Utbetalingsbrev sendes senest 3 uker etter mottatt ferdigmeldingsskjema.
 • Utbetaling skjer senest 30 dager fra brevdato i utbetalingsbrev.

Hvem kan søke midler?

Boligselskap: borettslag, sameier, boligaksjelag, huseierforeninger og samvirke i Bærum kommune. Det gis ikke støtte til privatpersoner, statlige byggeiere eller kommunale aktører.

Kontaktperson 

Hege Gjedebo Haug, Vei og trafikk, tlf. 67 50 41 93.

Kommunen vil utbetale støtte etter at ferdigmeldingsskjema for arbeidene foreligger og ut fra kopi av betalte fakturaer. 

Her finner du ferdigmeldingsskjema

Dersom samlet søknadsbeløp overskrider de avsatte rammene for ordningen vil kommunen prioritere de søknadene der kommunens bidrag vurderes som avgjørende for at «flest mulig nye ladepunkter» blir realisert.

Anbefalinger

Eksisterende boligselskap har ofte begrensninger i kapasiteten i strømnettet som innebærer at det ikke er mulig å koble flere ebiler til lading samtidig uten at nettet overbelastes. Derfor bør det tilrettelegges for fremtidsrettet lastdeling (dvs mulighet for jevn og rettferdig fordeling av tilgjengelig effekt i bygget) når man foretar en slik installasjon. I tillegg er det grunn til å forvente at strømleverandørene fremover vil differensiere strømprisen slik at lading på natten blir rimeligere. 

Det er viktig at boligselskapet velger en sikker og fremtidsrettet løsning. Det anbefales at boligselskapet benytter ekstern faglig bistand til å planlegge tiltaket, og dette blir gjort av andre enn dem som er aktuelle for å utføre installasjonen. Planen bør også omfatte en vurdering av framtidige behov og kostnadsfordeling mellom eierne av boenhetene. Det anbefales at boligselskapets forvalter involveres tidlig i prosessen.

Elbilforeningen, konsulentfirmaer og andre kan være aktuelle støttespillere for faglig bistand.

Elbilforeningen har bred kompetanse på området og har laget et forslag til hvordan man i det enkelte boligselskap kan gå fram for å få en god prosess om å få etablert eller vurdert etablert ladepunkter. Dette omfatter bl.a. organisering, behovskartlegging og mer tekniske forhold. De trekker også fram behovet for at man bør ta hensyn til at anlegget senere bør kunne skaleres opp og utvikles over tid. Se forslaget fra elbilforeningen her.

Videre vises det til en nyttig veileder om installasjon av ladepunkter for elbiler (pdf) 

Her gis mange praktiske tips i tillegg til god informasjon om hvilke krav som gjelder ved etablering av ladepunkter til elbil.

Denne veilederen er utarbeidet i samarbeid mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Elbilforeningen, Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) og NELFO (landsforening i NHO som organiserer bl.a. elektrobedriftene).

Så har Elbilforeningen, Enova og Enmira fått laget ytterligere en veileder om «Slik setter du opp ladestasjon for ansatte og kunder» der det er nyttig informasjon også for et boligselskap:  

Bærum kommune tilbyr økonomisk støtte på kr 10.000 til fjerning av en nedgravd oljetank. Ordningen gjelder for boliger i kommunen, og bare for oljetanker som fjernes etter 1. januar 2017.

Statsforetaket Enova gir også støtte til fjerning av oljekjel eller oljekamin og stiller som krav at det monteres varmepumpe i stedet for oppvarming med olje eller parafin (enova.no). Det kan ikke mottas støtte bra både Enova og kommunen til samme tiltak. Kommunen stiller ikke noen betingelse om varmepumpeløsning.

Ved leveranse til avfallsmottak kreves det at tanken er nylig renset og fri for brennbare gasser.

Søknad om støtte til fjerning av nedgravd oljetank

Kravet til å få støtten er at eier sender inn utfylt skjema med vedlagte kvitteringer fra avfallsmottaket og for andre påløpte utgifter. Det gis ikke støtte i tilfeller der det er innvilget støtte fra Enova. Den økonomiske rammen er på kr 1 million per år, og ordningen gjelder så langt pengene rekker.

Miljørådgivning kan tilbys alle, men tilskudd til tiltak rettes mot eldre boliger

Med basis i en analyse/tilråding fra rådgiver kan det søkes tilskudd til ulike tiltak som for eksempel:

 • isolering av yttertak og tak mot kaldt loft.
 • utskifting av vinduer til 3-lags glass.
 • termografering og trykktesting.
 • utskifting av vedovn/parafinkamin til ny rentbrennende vedovn
 • diverse

Tilskuddene kan ikke overlappe med tilskuddene fra statlige Enova

Det lages et elektronisk søknadsskjema for tilskudd til energiforbedring.

Nå tilbys gratis rådgivning med hjemmebesøk, og mulighet for støtte til tiltak (dog begrenset til  10 000 kr per husstand), i tillegg til den tilskuddsordningen som statlige Enova tilbyr.
Rådgivningstjenesten kan kontaktes per e-post eller telefon; enøktelefon 472 22 076 eller e-post til energiradgiver@entelligens.no

For Bærums innbyggere foreligger allerede tilbud om en gratis energianalyse på nett i www.energiportalen.no.

 

Hovedutvalg Miljø idrett og kultur vedtok rammene for fondet 9.2.17 (sak i MIK 9.2.17).

Fondet omfatter flere målgrupper og ulike tiltaksområder:

Boligen

Grønn mobilitet

Rådmannen vil etter den pågående involveringsprosessen med innbyggere og næringsliv vurdere om det er grunnlag for å følge opp konkrete forslag med midler fra fondet, og legge dette frem som forslag.