Kommunestyret har vedtatt ett klima og miljøfond med til sammen 25 mill kroner i perioden 2017-2020.

Hovedutvalg Miljø idrett og kultur vedtok rammene for fondet 9.2.17 (sak i MIK 9.2.17). Fondet omfatter flere målgrupper og ulike tiltaksområder.

Tilskudd

Bærum kommune gir tilskudd til boligselskaper som ønsker å etablere/oppgradere eller tilpasse elektrisk anlegg for lading av elbiler.

Mulighet til å lade hjemme er en viktig forutsetning for å kunne kjøpe elbil. Kommunen tilbyr nå tilskudd til bedre lading for elbiler i boligselskaper for å stimulere til trygg og enkel hjemmelading for elbiler. Ordningen er en videreføring av et pilotprosjekt som ble gjennomført i 2017.

Se søknadsfrister og les mer om ordningen her

Bærum kommune tilbyr økonomisk støtte på kr 10.000 til fjerning av en nedgravd oljetank. Ordningen gjelder for boliger i kommunen, og bare for oljetanker som fjernes etter 1. januar 2017.

Statsforetaket Enova gir også støtte til fjerning av oljekjel eller oljekamin og stiller som krav at det monteres varmepumpe i stedet for oppvarming med olje eller parafin (enova.no). Det kan ikke mottas støtte bra både Enova og kommunen til samme tiltak. Kommunen stiller ikke noen betingelse om varmepumpeløsning.

Ved leveranse til avfallsmottak kreves det at tanken er nylig renset og fri for brennbare gasser.

Her kan du finne mer informasjon om oljetanker

Søknad om støtte til fjerning av nedgravd oljetank

Kravet til å få støtten er at eier sender inn utfylt skjema med vedlagte kvitteringer fra avfallsmottaket og for andre påløpte utgifter. Det gis ikke støtte i tilfeller der det er innvilget støtte fra Enova. Den økonomiske rammen er på kr 1 million per år, og ordningen gjelder så langt pengene rekker.

Miljørådgivning kan tilbys alle, men tilskudd til tiltak rettes mot eldre boliger

Med basis i en analyse/tilråding fra rådgiver kan det søkes tilskudd til ulike tiltak som for eksempel:

  • isolering av yttertak og tak mot kaldt loft.
  • utskifting av vinduer til 3-lags glass.
  • termografering og trykktesting.
  • utskifting av vedovn/parafinkamin til ny rentbrennende vedovn
  • diverse

Tilskuddene kan ikke overlappe med tilskuddene fra statlige Enova

Det lages et elektronisk søknadsskjema for tilskudd til energiforbedring.

Skjemaer for tilskudd ENØK

Nå tilbys gratis rådgivning med hjemmebesøk, og mulighet for støtte til tiltak (dog begrenset til  30 000 kr per husstand), i tillegg til den tilskuddsordningen som statlige Enova tilbyr.
Rådgivningstjenesten kan kontaktes per e-post eller telefon; enøktelefon 472 22 076 eller e-post til energiradgiver@entelligens.no

For Bærums innbyggere foreligger allerede tilbud om en gratis energianalyse på nett i www.energiportalen.no.

Grønn mobilitet

Rådmannen vil etter den pågående involveringsprosessen med innbyggere og næringsliv vurdere om det er grunnlag for å følge opp konkrete forslag med midler fra fondet, og legge dette frem som forslag.