Politikerne i Bærum har oppnevnt et Klimapanel som skal gi råd til kommunen. Panelet ledes av Jens Ulltveit-Moe og skal legge frem sine råd høsten 2016.

De andre medlemmene i klimapanelet er Ingvild Rørholt Kilen, Guri Marie Lindmark, Anders Nohre-Walldén og Frode Hvattum. 

Det skal peke på hvilke utfordringer kommunen står overfor, og foreslå konkrete tiltak som kan bidra til «det grønne skiftet».

– Vi som kommune må tørre å utfordre oss selv på hvordan vi tenker lokal klimapolitikk. Jeg tror at rapporten kommer til å utløse en politisk debatt, som igjen kan føre til større bevissthet i administrasjonen og i de politiske miljøene, sier Morten Skauge, leder av hovedutvalg for miljø, idrett og kultur og kommunestyrerepresentant for Høyre i Bærum.

Samarbeid for en klimaklok kommune

Klimapanelet er en del av en større satsing for å kunne nå de langsiktige målene om å bli klimanøytrale innen 2050. Satsingen skal omfatte hele bærumssamfunnet, ikke bare kommunens egen virksomhet. 

– Det er bred oppslutning om det grønne skiftet og mange ønsker å legge til rette for grønn atferd som det er mulig å gjennomføre. Både innbyggere og næringslivet må være forberedt på at vi må endre vaner og atferdsmønster, sier Skauge.  

 Skauge håper at rapporten som klimapanelet skal levere i løpet av høsten vil gi nye perspektiver og forslag til løsninger som kommunen ikke selv har sett for seg. Politikerne ønsker å legge til rette for at hele bærumssamfunnet kan gjøre en innsats for klimaet.

– For å kunne nå målene om reduksjon i klimautslipp handler det om samarbeid. Samarbeid kommuner imellom og samarbeid med fylket, næringslivet og innbyggerne, sier Skauge.

Kort vei til kollektivtransport

Boliger og arbeidsplasser i nærheten av kollektivknutepunktene gjør at flere velger t-bane, tog og buss til jobben. Derfor legger kommunen opp til at mesteparten av ny bolig- og næringsutvikling skal skje på Fornebu, i og rundt Sandvika og ved andre utvalgte kollektivknutepunkter. På denne måten skal behovet for å kjøre bil bli mindre.

– Samordnet areal- og transportplanlegging er kanskje den viktigste utfordringen vi må løse. Her er samarbeid mellom kommune, fylke og stat helt avgjørende, sier Skauge.

Det offentlige må legge til rette

Han får støtte fra klimapanelets leder: – Transport er ikke det vesentlige, strukturer er det vesentlige. Derfor er det offentlige, som planlegger hvordan arealene våre skal disponeres, helt avgjørende, sier Jens Ulltveit-Moe.

– Jeg er veldig glad for at Jens Ulltveit-Moe har takket ja til å lede arbeidet, og ser på det som en stor ressurs. Ulltveit-Moe har et personlig stort engasjement med bred erfaring og et stort kontaktnett, som blir veldig nyttig i dette arbeidet, sier Skauge. 

SKAL GI RÅD: Klimapanelet skal gi råd om hvordan kommunen kan bli klimaklok. Fra venstre: Ingvild Rørholt Kilen, investor Jens Ulltveit-Moe, Guri Marie Lindmark og Morten Skauge (H), leder av hovedutvalg for miljø, idrett og kultur i Bærum. FOTO: ANNE-MARTE LIND