Klimapanelet bestilte som del av sitt arbeid et notat om klimaregnskap for Bærum kommunes egen virksomhet. Dette omfatter ikke utslipp fra innbyggere og næringsliv, men kun kommunens virksomhet.

Notatet viser klimagassutslipp på ulike områder; eiendom, helse, omsorg, skole osv. Analysen bygger på tilgjengelig nasjonal statistikk og tall fra kommunens regnskap (KOSTRA). Notatet omfatter både direkte klimagassutslipp (som forbrenning av drivstoff og fyringsolje) og indirekte klimagassutslipp fra produksjonen av innkjøpte varer og tjenester; dvs er fotavtrykksbasert. Det må tas forbehold om usikkerhet ved tallene.