Klimasmart transport, bilfrie skoler, grønne innkjøp, skole, barnehage og omsorgsbygg som plusshus og nye boliger som bygges nært kollektivtilbudet. Det er oppskriften Jens Ulltveit-Moe og klimapanelet gir Bærums politikere for å bli best på klimahandling.

Bærums klimapanel, ledet av Jens Ulltveit-Moe, kom i dag med sine anbefalinger til Bærums arbeid med klimaklok kommune. Rådene er soleklare: Bærum må gjøre radikale grep for å oppnå det grønne skifte. Biltrafikken må ned og bygninger må ikke forbruke, men aller helst produsere energi.

Klimapanelet mener Bærum skal ha mål om å halvere klimagassutslippene innen 2025 og at Fornebu kan bli utslippsfri allerede i 2027.

Transport veier tyngst

Transport bidrar til de største klimagassutslippene. 75 prosent av reisene som gjøres i Bærum starter og ender i Bærum. De siste årene har andelen bilreiser økt, og andelen gående og syklende har gått ned. De fleste reisene knyttes ikke til arbeid, men til fritiden. Bærum er nødt til å snu utviklingen, mener panelet.

– Det må bli enklere å velge kollektivt eller sykkel fremfor bil, sier Ulltveit-Moe.

Panelet foreslår høyere parkeringsavgifter og bildeling (bilpool) fremfor egen garasje i nye byggeprosjekter. Samtidig må sykkelveinettet bygges ut, også om det skjer på bekostning av bilen.  Kollektivtilbudet internt i kommunen må bli bedre.

Flere må velge sykkel eller kollektivtransport, som igjen skal føre til køfri arbeidsreise, trygge og bilfrie skoler og levende og nære bomiljøer.

Må produsere egen energi

Globalt står bygg for 40 prosent av klimagassutslippene, og det slippes ut klimagasser både under byggeprosessen og når bygget driftes. Klimapanelet foreslår at alle nye skoler, barnehager og omsorgssentre skal være nullutslipps- eller plusshus. Alle eksisterende kommunale bygg bør rehabiliteres til plusshus med egen energiproduksjon innen 2025.

– Å ikke gjøre noe med klimaproblemet, er ikke et valg. Hvis Bærum mener alvor og ønsker å være en del av løsningen, må det handles nå, sier Ulltveit-Moe.

Morten Skauge, Anders Nohre-Walldén, Ingvild Rørholt Kilen, Jens Ulltveit-Moe, ordfører i Bærum Lisbeth Hammer Krog, Frode Hvattum og Guri Marie Lindmark.
Morten Skauge, Anders Nohre-Walldén, Ingvild Rørholt Kilen, Jens Ulltveit-Moe, ordfører i Bærum Lisbeth Hammer Krog, Frode Hvattum og Guri Marie Lindmark.

Fornebu arena for innovasjon og smart mobilitet

Klimapanelet fremhever at Fornebu kan bli en nullutslippsby allerede innen 2027. Kommunen bør legge til rette for at både næringslivet og forskningen velger Fornebu som arena for piloter og innovasjon av bærekraftige løsninger, både når det gjelder mobilitet, energi og bygg.