Kommunen har gjennomført tilsammen fem idémøter, først fire kveldsmøter på Hundsund, Eikeli videregående, Ringstabekk og Rykkinn skole. I tillegg ble det gjennomført et eget møte med hele førstetrinnet på Eikeli videregående skole i skoletiden. Alle møtene har vært ledet av politikere fra kommunen.

Formålet med idémøtene har vært å få innspill til hva som kan gjennomføres lokalt i Bærum og innhente kunnskap om hvilke tema innbyggerne er opptatt av.

På møtene med innbyggerne fikk vi tilsammen 1220 forslag til klima og miljøtiltak. Flest forslag er knyttet til temaene transport og forbruk. 30 prosent av alle tiltakene er knyttet til «godt kollektivtilbud» og «gå til skolen». Økt bruk av sykkel, holdning- og opplysningskampanjer, samt tilrettelegging for kildesortering og gjenbruk fikk også stort fokus.

Næringslivet inviteres til en lignende prosess. I begynnelsen av april gjennomføres verksted der næringslivet inviteres til samarbeid om å finne klimakloke løsninger for fremtiden.

Klimakloke idémøter

Ringstabekk Ringstabekk Ringstabekk Eikeli Eikeli Eikeli Eikeli Hundsund Rykkin