Rådmannen er øverste leder for kommunens administrasjon. Rådmannen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.

Rådmannen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt.
Rådmannen og tre kommunaldirektører utgjør rådmannens ledergruppe.

Kommunaldirektørene skal sammen med rådmannen bidra til en helhetlig, langsiktig og strategisk ledelse av kommunen.

Rådmannsgruppen

Arthur Wøhni

kommunaldirektør - samfunn

Tlf: 67 50 40 50   |   Mob: 906 28 611

Kommunaldirektøren har rådmannsansvar for områdene plan og miljø, tekniske tjenester og kultur. Kommunaldirektøren skal jobbe aktivt for at Bærum kommune møter samfunnsmessige endringer og utfordringer, herunder befolkningsvekst, behov for flere boliger, bærekraftige samferdselsløsninger og offentlig infrastruktur.

Kristin Nilsen

kommunaldirektør - velferd

Tlf: 67 50 40 50   |   Mob: 904 79 110

Kommunaldirektøren har rådmannsansvar innenfor oppvekst-, helse-, sosial- og omsorgssektoren. Kommunaldirektøren skal bidra til å utvikle bærekraftige velferdstjenester. Velferdstjenestene er omfattende og mangfoldige, og det vil være en kontinuerlig utfordring å finne balansegangen mellom ønsket behov og tilgjengelige ressurser.

Bente Rudrud Herdlevær

kommunaldirektør - organisasjon, styring og utvikling

Mob: 957 55 101

Kommunaldirektøren har rådmannsansvar for viktige felles funksjoner som digitalisering, strategi og utvikling, virksomhetsstyring og økonomi, HR og eiendom. Kommunaldirektøren skal bidra til utvikling av kommunen gjennom prioritering av digitalt førstevalg, innovasjon, fremtidsrettede bygg og mer effektiv drift.

Lisa Bang

kommunikasjonssjef

Mob: 916 39 380

Ansvar for informasjon og kommunikasjon internt og eksternt, krisekommunikasjon, utvikling av kommunikasjonsstrategi og kommunens profil.

Øyvind Brandt

stabsleder

Mob: 908 98 001

Ansvar for rådmannens stab og for rådmannens oppfølging av folkevalgte og politisk ledelse.

Rådmannens ledergruppe

Består av rådmannsgruppen, kommunalsjefer og direktører.

Erik Førland

kommunalsjef - Oppvekst barnehager

Tlf: 67 50 40 50   |   Mob: 917 72 980

Ansvar for kommunale barnehager, barnehagekontoret, helsetjenester barn og unge, fritid og avlastning og barnevern.

Gunvor Erdal

HR-direktør

Tlf: 67 50 40 50   |   Mob: 915 11 434

Ansvar for HR-enheten, Lønnsenheten, Servicesenteret, Pensjonsenheten, Bedriftshelsetjenesten samt beredskap, avvik, HMS og kvalitet.

Svein Finnanger

konstituert kommunalsjef Tekniske tjenester

Tlf: 67 50 40 50   |   Mob: 959 90 976

Ansvar for Vei og trafikk, Forurensning og renovasjon, Vann og avløp, Natur og idrett, Transport og Prosjektenheten.

Grete Syrdal

kommunalsjef - Helse og sosial

Mob: 971 99 536

Ansvar for helsetjenester, arbeid og mestring, NAV-sosial, aktivitet og mestring, bolig, seniorsentre, kommuneoverlegen og samhandlingskoordinator.

Kristin Fagerhaug

eiendomsdirektør

Tlf: 67 50 40 50

Ansvar for utbygging, forvaltning, vedlikehold, eiendomsdrift/service, boligavdeling og markedsavdeling.

Harald Hjelde

direktør digitalisering og IT

Tlf: 67 50 40 50   |   Mob: 976 20 212

Ansvar for kommunens innretning på arbeidet med digitalisering og utvikling av nye IT-løsninger og innføring av ny teknologi. I tillegg IT-drift, utvikling og integrasjon av systemer samt dokumenthåndtering og arkiv.

Siv Herikstad

kommunalsjef - Oppvekst skole

Tlf: 67 50 40 50   |   Mob: 414 68 681

Ansvar for barne- og ungdomsskoler, Haug skole og ressurssenter, kulturskolen, Voksenopplæringssenteret, PP-tjenesten, Ungdom og fritid og Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT).

Ove Myrvåg

direktør virksomhetsstyring og økonomi

Mob: 950 63 820

Ansvar for kommunens overordnete økonomi- og finansforvaltning, styring av plan- og budsjettprosesser, videreutvikling av kommunens styringsdata og for kommunens sentrale anskaffelsesenhet.

Morten Svarverud

kommunalsjef - Pleie og omsorg

Tlf: 67 50 40 50   |   Mob: 957 75 417

Ansvar for Tildelingskontoret, hjemmebaserte tjenester, bo- og behandlingssentrene, Regionalt aktivitetssenter, Atrium ressurssenter, Bærum kommunale dagtilbud og storkjøkkenet.

Stein Erik Skilhagen

direktør Strategi og utvikling

Tlf: 67 50 40 50   |   Mob: 957 26 661

Strategi og utvikling jobber både på tvers av hele kommunen og sammen med eksterne parter. Sentrale områder er innovasjon og organisasjonsutvikling, politiske saker og utredninger, samt strategiske analyser.

Jannike Hovland

kommunalsjef plan, miljø og kultur

Tlf: 67 50 44 63   |   Mob: 907 72 129

Planlegger, koordinerer og styrer planaktivitetene, samt ivaretar kommunens miljø- og kulturperspektiv.