Fagområdet har ansvaret for utvikling og oppfølging av arbeidsgiverrollen (HR), økonomi, digitalisering og IT, kommunikasjon, dokumentsenter, eiendom, strategi og utvikling.

Anskaffelse

Bærum kommune har en årlig omsetning av varer og tjenester på over 2 milliarder kr. Omsetningen på rammeavtaler ligger i underkant av 500 millioner kr. Bærum kommune har over 100 aktive rammeavtaler til enhver tid.

Anskaffelsesenheten skal sikre at kommunens kjøp av varer og tjenester utføres profesjonelt og effektivt. Enheten skal være en pådriver for å sikre at kommunen oppnår sitt potensiale for kostnadsreduksjon ved innkjøp.

Regnskap

Regnskapsenheten gir støtte innen regnskap til tjenesteledere og økonomi- og regnskapsmedarbeidere i kommunen.

Bankkonto Bærum kommune: 1503 27 77888 (IBAN: NO15 1503 2777888, SWIFT: DNBANOKKXXX)

Faktura fra Bærum kommune

Elektronisk faktura til Bærum kommune 

Fakturaer til Bærum kommune skal nå sendes elektronisk i Elektronisk Handelsformat (EHF). Fakturaer som sendes i PDF-format regnes ikke som en e-faktura.

I innføringen av e-faktura har Bærum kommune et samarbeid med Basware. Det er viktig med god merking av fakturaen, og vi henstiller leverandører til å legge ved vedlegg dersom dette foreligger og er teknisk mulig i løsningen for produksjon av den elektroniske fakturaen.

Viktig ved sending av EHF-faktura til Bærum kommune:

  • Organisasjonsnummer 935 478 715 skal alltid benyttes.
  • Deres referanse / Fakturareferanse: Det skal i feltet for Deres Referanse / Fakturareferanse påføres et femsifret nummer (ansvarsnummer) som angir det kostnadssted/tjenestested som er mottaker av fakturaen. Alternativt kan bestiller i Bærum kommune sin personlige IDENT påføres i dette feltet, dersom dette er avtalt med bestiller.
  • Ordrenummer: Feltet for ordrenummer skal kun benyttes dersom det foreligger et ordrenummer/rekvisisjonsnummer som begynner med B. Dersom ikke dette foreligger, må feltet være tomt.

Se implementeringsguide for elektronisk faktura til Bærum kommune (pdf).

Ved spørsmål, ta kontakt med Regnskapsenheten på telefon 67 50 40 50 eller e-post regnskap@baerum.kommune.no.

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten bistår tjenestestedene med arbeid innen feltene helse, miljø og sikkerhet.

Budsjett- og analyseenheten

Enheten er kommunens sentrale økonomifunksjon og skal bidra til god økonomistyring. Viktige oppgaver er rådgivning, langsiktige økonomiske analyser, handlingsprogram, budsjettering, finansforvaltning, KOSTRA/nøkkeltallsanalyser, oppfølging og rapportering.

Avdeling Dokumentasjon, Digitalisering og IT

Avdeling Dokumentasjons kunder er presse, innbyggere samt kommunens egne tjenestesteder. Bærum kommune praktiserer meroffentlighet, som betyr at publikum og presse kan kreve innsyn i sakene som behandles i kommunen, med mindre de er unntatt offentlighet. Avdelingen kvalitetssikrer kommunens dokumenter og håndterer uttrekk for publisering av dokumenter på Internett.

Eiendom

Eiendom har med sine ca. 300 ansatte, ca. 850 000 m² formålsbygg og ca. 2 200 boliger.

Mer om Eiendom her.

HR-enheten

HR-enheten har ansvar for å legge til rette for utvikling innen HR-området i et langsiktig perspektiv, og bidra til at all virksomhet innen HR-området er i tråd med kommunens arbeidsgiverstrategi.

Digitalisering og IT

Digitalisering og IT skal forvalte en IT-strategi i tråd med Bærum kommunes målsetninger:  "I Bærum kommune skal effektiv anvendelse av IT bidra til at Bærum kommune som virksomhet når sine mål".

Kommuneadvokaten

Kommuneadvokaten yter juridisk bistand til kommunens ledelse og tjenestesteder. Vårt overordnede mål er å fremme rettssikkerhet, forebygge konflikter og håndtere saker profesjonelt og effektivt. Kommuneadvokaten påtar seg utrednings-, rådgivnings- og prosedyreoppdrag.

Kommunikasjonsenheten

Kommunikasjonsenheten jobber med informasjon og kommunikasjon, både eksternt til innbyggerne og internt til de ansatte i kommunen. Hovedkanaler er intra- og internett, samt informasjonsavisen Bæringen.

Kommunikasjonssjef er Lisa Bang.

Utrednings- og utviklingsenheten

Enheten skal tilrettelegge for fremtidens tjenester og fremtidens lokalsamfunn gjennom å gi strategisk støtte til kommunens ledelse, samt utviklings- og utredningsbistand til tjenestene.

Enheten skal ha et innovativt, strategisk og fremtidsrettet perspektiv i et forpliktende samarbeid med resten av organisasjonen og andre aktører.