I løpet av de nærmeste dagene blir nabovarsel og rammesøknader sendt til naboer og gjenboere. Avsender er Veidekke som er ansvarlig søker for Oksenøya senter. Utbyggingen starter i januar 2020.

Oksenøya senter –  Treklang – med skole, barnehage, sykehjem og idrettsanlegg skal være et møtested på tvers av generasjonene – for barn, voksne og eldre. Det skal også bli et stort utendørsanlegg med møtesteder for lokalområdet. Det skal skapes et levende lokalmiljø der brukere og naboer opplever tilhørighet og samhold. Oksenøya senter er det første av sitt slag i landet.

Det skal være et bæredyktig område hvor fellesskap står i fokus. Skolen, bo- og behandlingssenteret og barnehagen er organisert rundt et felles torg. De ulike byggene vil være med på å samle flere generasjoner som vil løfte mangfoldet, styrke fellesskapet og samholdet i området.

Bærum kommune har satt høye klimaambisjoner for Oksenøya senter. Målet er sertifisering til BREEAM Outstanding. Det blir lagt til rette for gange, sykkel og kollektivtransport til senteret.

Oksenøya skole

Den nye barneskolen vil være for 1.-7.trinn med kombinert flerbrukshall og basishall for turn. Skolen har et bruksareal på 11 135m². Hovedinngangen til skolen er fra Forneburingen mot nordøst, mens elevene har egne innganger fra skolegård i sørvest. I underetasjen, delvis under bakken, blir det etablert en bil- og sykkelparkering for de tre formålsbyggene. På taket på skolebygget etableres det solcellepanel. Arkitektgruppen Lille Frøen AS utformer og er ansvarlig søker for skolen.

Oksenøya barnehage

Barnehagen skal etter planen romme 300 barn, fordelt på seks baser – tilpasset små mennesker. Basene er knyttet til et aktivitetshus som inneholder fellesfunksjoner til bruk for hele barnehagen, og muligheter for sambruk med sykehjemmet og skolen. Barnehagen har et maksimalt bruksareal på 4 400 m². Det skal brukes mye trevirke i bygget, og det blir trefasade. Arkitema Architects utformer og er ansvarlig søker for barnehagen.

Sykehjem med 150 beboerrom

Bruksarealet er på 14 797 m² fordelt over fire etasjer. Mot syd trappes bygget ned til to etasjer med takhage. Bygget er organisert omkring to indre gårdsrom med sansehager. I 1. etasje er det dagaktivetssenter, storstue og vestibyle, som vender ut mot fellestorget. Bygget vil ha trekledning på fasaden. Arkitema Architects utformer og er ansvarlig søker for barnehagen.

Nabokontakt

I forbindelse med oppstart av byggeperioden vil Bærum kommune invitere nabolag til nærmere presentasjon av utbyggingen og det vil bli sendt ut et informasjonsskriv til alle naboer. I byggeperioden vil det være mulig å kommunisere med byggeprosjektet enten digitalt eller med et skjema. På byggeplassen vil det gis informasjon om arbeidene via en oppslagstavle om fremdriften og foretakets opplysninger.

Opplegg for involvering og innbyggersamarbeid vil bli utarbeidet og iverksatt i 2020.