Nadderud idrettspark

Kommuneplanen som ble sluttbehandlet i april 2018, har krav om felles planlegging for hele Nadderud idrettspark mellom Haukeveien og Gml. Ringeriksvei. Det betyr at det skal lages et planprogram som fastsetter et plangrep for helheten.

Regulering av Nadderud idrettspark

Planprogrammet for Nadderud idrettspark - ny stadion - ble behandlet i planutvalget 20. juni 2019.

Her kan du se dokumentene for Nadderud idrettspark

Planprogrammets føringer ligger til grunn for pågående detaljreguleringsarbeid. Planforslag ble fremmet for 1. gangs behandling i planutvalget 25. juli 2020.

Saken finner du her

Planutvalget vedtok å sende ut to av tre alternative reguleringsplaner på høring og offentlig ettersyn.  Hovedtrekkene i planene er:

 • Idrettsparken skal utvikles som et stort, grønt, parkmessig område med ulike idrettsanlegg og områder for egenorganisert aktivitet.
 • Nytt stadion for toppfotball i Bærum, med eller uten næringsarealer.
 • To kunstgressbaner.
 • Ny skate- og aktivitetspark sentralt i idrettsparken.
 • Rismarka som område for egenorganisert aktivitet.

I tillegg til dette skal planene ivareta sikker flomvei gjennom idrettsparken, samt sikre og forsterke turveier gjennom planområdet.

Endelig detaljreguleringsplan forventes vinteren 2020/2021.

Nadderud stadion

Det er besluttet å bygge nytt stadion for toppfotball i Bærum kommune. Hovedføringene som Bærum kommune arbeider etter i investeringsprosjektet kan oppsummeres med følgende punkter:

 • 8 000 tilskuerplasser, plassering med langside mot Gml. Ringeriksvei.
 • Det skal etableres næringsareal i hovedtribunen. Reguleringsplanprosessen skal avklare endelig omfang.
 • Stadionanlegget skal bygges under ett, med tribuner både på langsidene og kortsidene. Lukkede hjørner/lukket stadion skal utredes.
 • Planprogram for Nadderud idrettspark er fastsatt, med utgangspunkt i ett hovedalternativ. Det skal allikevel fremmes tre alternative planforslag til detaljregulering.
 • Stadion skal finansieres og eies av kommunen, men forutsettes utviklet i nært samarbeid med Stabæk fotball og Bærum idrettsråd
 • Totalleveransemodell legges til grunn for videre planlegging av prosjektet, med sikte på salg av næringsarealene og en helhetlig utvikling av anlegget.

Det foreligger flere politiske saker som danner grunnlaget for investeringsprosjektet. De siste sakene er:

Nadderud stadion - beslutning om plassering av stadionanlegget, FSK 19/176749 (27.8.2019)

Nadderud stadion - beslutning om eierskapsmodell, FSK 19/278283 (29.4.2020)

I disse sakene vedtok formannskapet blant annet at stadion skal plasseres ned mot Gml. Ringeriksvei og at det skal bygges næringsarealer i tilknytning til hovedtribune. I tillegg vedtok formannskapet at kommunen skal selge næringsarealene til en privat aktør som også får hovedansvaret for bygging av hele anlegget.

Kommunestyret behandlet i mars 2021 saken «Nadderud stadion - fastsettelse av konsept og igangsetting av planleggingsfase BP2, KST 20/26093 (3.3.2021)», hvor følgende ble vedtatt:

 1. I tillegg til eksisterende alternativer, bes kommunedirektøren utrede nytt konseptforslag for etablering av stadion på eksisterende lokasjon (0-alternativet). Et slikt prosjekt skal utredes med ringtribune med kapasitet til minimum 6 000 tilskuerplasser og 8 000. Høyden på tribuneanlegget mot Øygardveien skal hensynta beboerne der. Gjenbruk av eksisterende løsninger skal vurderes.
 2. Nytt stadionanlegg skal tilfredsstille NFFs krav for fotballspill i eliteserien.
 3. Oppgradering av Nadderud idrettspark for øvrig skal ikke være en del av prosjektet, men stadionanlegget innpasses i idrettsparken.
 4. Etablering av nytt stadionanlegg skal ikke være til hinder for etablering av ny tennishall for Eiksmarka tennis.
 5. Saken behandles når kommunestyret har fått oversikt over kommunedirektørens forslag til investeringskutt og LDIP (langsiktig drift og investeringsplan).

Relaterte prosjekter og se alle eiendomsprosjektene

Bærum kommune Eiendom