Kommunedirektøren er øverste leder for kommunens administrasjon. Kommunedirektøren skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.

Kommunedirektøren skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt.
Kommunedirektøren og tre kommunaldirektører for velferd, samfunnsutvikling og organisasjon og utvikling, utgjør rådmannens ledergruppe.

Kommunaldirektørene skal sammen med kommunedirektøren bidra til en helhetlig, langsiktig og strategisk ledelse av kommunen.

Kommunedirektørgruppen

Arthur Wøhni

kommunaldirektør - samfunn

Tlf: 67 50 40 50   |   Mob: 90 62 86 11

Kommunaldirektøren har rådmannsansvar for områdene plan og miljø, tekniske tjenester og kultur. Kommunaldirektøren skal jobbe aktivt for at Bærum kommune møter samfunnsmessige endringer og utfordringer, herunder befolkningsvekst, behov for flere boliger, bærekraftige samferdselsløsninger og offentlig infrastruktur.

Kristin Nilsen

kommunaldirektør - velferd

Tlf: 67 50 40 50   |   Mob: 90 47 91 10

Kommunaldirektøren har rådmannsansvar innenfor oppvekst-, helse-, sosial- og omsorgssektoren. Kommunaldirektøren skal bidra til å utvikle bærekraftige velferdstjenester. Velferdstjenestene er omfattende og mangfoldige, og det vil være en kontinuerlig utfordring å finne balansegangen mellom ønsket behov og tilgjengelige ressurser.

Bente Rudrud Herdlevær

kommunaldirektør - organisasjon, styring og utvikling

Mob: 95 75 51 01

Kommunaldirektøren har rådmannsansvar for viktige felles funksjoner som digitalisering, strategi og utvikling, virksomhetsstyring og økonomi, HR og eiendom. Kommunaldirektøren skal bidra til utvikling av kommunen gjennom prioritering av digitalt førstevalg, innovasjon, fremtidsrettede bygg og mer effektiv drift.

Lisa Bang

kommunikasjonssjef

Mob: 91 63 93 80

Ansvar for informasjon og kommunikasjon internt og eksternt, krisekommunikasjon, utvikling av kommunikasjonsstrategi og kommunens profil.

Kommunedirektørens ledergruppe

Består av kommunedirektørgruppen, kommunalsjefer og direktører.

Erik Førland

kommunalsjef Oppvekst barnehager

Tlf: 67 50 40 50   |   Mob: 91 77 29 80

Ansvar for kommunale barnehager, barnehagekontoret, helsetjenester barn og unge, fritid og avlastning og barnevern.

Siv Herikstad

kommunalsjef Oppvekst skole

Tlf: 67 50 40 50   |   Mob: 41 46 86 81

Ansvar for barne- og ungdomsskoler, Haug skole og ressurssenter, kulturskolen, Voksenopplæringssenteret, PP-tjenesten, Ungdom og fritid og Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT).

Morten Svarverud

kommunalsjef Pleie og omsorg

Tlf: 67 50 40 50   |   Mob: 95 77 54 17

Ansvar for Tildelingskontoret, hjemmebaserte tjenester, bo- og behandlingssentrene, Regionalt aktivitetssenter, Atri-X velferdsteknologi, Bærum kommunale dagtilbud og storkjøkkenet.

Grete Syrdal

kommunalsjef Helse og sosial

Mob: 97 19 95 36

Ansvar for helsetjenester, arbeid og mestring, NAV-sosial, aktivitet og mestring, bolig, seniorsentre, kommuneoverlegen og samhandlingskoordinator.

Svein Finnanger

kommunalsjef Miljøtekniske tjenester

Tlf: 67 50 40 50   |   Mob: 95 99 09 76

Ansvarsområder: Natur, jord- og skogbruk, parker, friluftsliv, vei, parkering, idrett, bad, kulturvern, gravplassene og krematoriet, avfall og gjenvinning, miljøoppfølging, vann og avløp

Jannike Hovland

kommunalsjef Plan, miljø og kultur

Tlf: 67 50 44 63   |   Mob: 90 77 21 29

Planlegger, koordinerer og styrer planaktivitetene, samt ivaretar kommunens miljø- og kulturperspektiv.

Ole Ursin-Smith

kommunalsjef Organisasjon og interne tjenester (konst)

Mob: 90 06 35 95

Organisasjon og interne tjenester har ansvaret for servicetorg og andre brukerrettede tjenester. I tillegg lønn, regnskap m.m.

Stein Erik Skilhagen

kommunalsjef Styring og analyse

Mob: 95 72 66 61

Ansvar for økonomistyring, statistikk og analyse, samtti strategiarbeid og budsjett.

Geir A. Talseth

kommunalsjef Utvikling og digitalisering (konst)

Mob: 91 87 87 08

Ansvarsområdet omfatter innovasjon, utviklingsarbeid og teknologiledese.

Kristin Fagerhaug

kommunalsjef eiendom (eiendomsdirektør)

Tlf: 67 40 40 50 | Mob: 92 89 33 24

Eiendom har ansvar for å fremskaffe kostnadseffektive, klimakloke og funksjonelle lokaler til kommunens tjenester og innbyggere gjennom forvaltning, drift, vedlikehold og renhold av den kommunale bygningsmassen i Bærum kommune. Eiendom har også ansvaret for planlegging og gjennomføring av kommunens byggeprosjekter, kjøp og salg av eiendommer, samt forvaltning og utvikling av kommunens tomtereserver .

Ove Myrvåg

direktør virksomhetsstyring og økonomi

Mob: 95 06 38 20

Ansvar for kommunens overordnete økonomi- og finansforvaltning, styring av plan- og budsjettprosesser, videreutvikling av kommunens styringsdata og for kommunens sentrale anskaffelsesenhet.