Kommunedirektøren er øverste leder for kommunens administrasjon. Kommunedirektøren skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.

Kommunedirektøren skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt.
Kommunedirektøren og tre kommunaldirektører for velferd, samfunnsutvikling og organisasjon og utvikling, utgjør rådmannens ledergruppe.

Kommunaldirektørene skal sammen med kommunedirektøren bidra til en helhetlig, langsiktig og strategisk ledelse av kommunen.

Kommunedirektørgruppen

Arthur Wøhni

kommunaldirektør - samfunn

Tlf: 67 50 40 50   |   Mob: 90 62 86 11

Kommunaldirektøren har rådmannsansvar for områdene plan og miljø, tekniske tjenester og kultur. Kommunaldirektøren skal jobbe aktivt for at Bærum kommune møter samfunnsmessige endringer og utfordringer, herunder befolkningsvekst, behov for flere boliger, bærekraftige samferdselsløsninger og offentlig infrastruktur.

Kristin Nilsen

kommunaldirektør - velferd

Tlf: 67 50 40 50   |   Mob: 90 47 91 10

Kommunaldirektøren har rådmannsansvar innenfor oppvekst-, helse-, sosial- og omsorgssektoren. Kommunaldirektøren skal bidra til å utvikle bærekraftige velferdstjenester. Velferdstjenestene er omfattende og mangfoldige, og det vil være en kontinuerlig utfordring å finne balansegangen mellom ønsket behov og tilgjengelige ressurser.

Bente Rudrud Herdlevær

kommunaldirektør - organisasjon, styring og utvikling

Mob: 95 75 51 01

Kommunaldirektøren har rådmannsansvar for viktige felles funksjoner som digitalisering, strategi og utvikling, virksomhetsstyring og økonomi, HR og eiendom. Kommunaldirektøren skal bidra til utvikling av kommunen gjennom prioritering av digitalt førstevalg, innovasjon, fremtidsrettede bygg og mer effektiv drift.

Lisa Bang

kommunikasjonssjef

Mob: 91 63 93 80

Ansvar for informasjon og kommunikasjon internt og eksternt, krisekommunikasjon, utvikling av kommunikasjonsstrategi og kommunens profil.

Kommunedirektørens ledergruppe

Består av kommunedirektørgruppen, kommunalsjefer og direktører.

Erik Førland

kommunalsjef Oppvekst barnehager

Tlf: 67 50 40 50   |   Mob: 91 77 29 80

Ansvar for kommunale barnehager, barnehagekontoret, helsetjenester barn og unge, fritid og avlastning og barnevern.

Gunvor Erdal

HR-direktør

Tlf: 67 50 40 50   |   Mob: 91 51 14 34

Ansvar for HR-enheten, Lønnsenheten, Servicesenteret, Pensjonsenheten, Bedriftshelsetjenesten samt beredskap, avvik, HMS og kvalitet.

Svein Finnanger

Kommunalsjef Miljøtekniske tjenester

Tlf: 67 50 40 50   |   Mob: 95 99 09 76

Ansvarsområder: Natur, jord- og skogbruk, parker, friluftsliv, vei, parkering, idrett, bad, kulturvern, gravplassene og krematoriet, avfall og gjenvinning, miljøoppfølging, vann og avløp

Grete Syrdal

kommunalsjef Helse og sosial

Mob: 97 19 95 36

Ansvar for helsetjenester, arbeid og mestring, NAV-sosial, aktivitet og mestring, bolig, seniorsentre, kommuneoverlegen og samhandlingskoordinator.

Stein Erik Skilhagen

konstituert eiendomsdirektør

Tlf: 67 50 40 50   |   Mob: 95 72 66 61

Ansvar for utbygging, forvaltning, vedlikehold, eiendomsdrift/service, boligavdeling og markedsavdeling.

Harald Hjelde

direktør eksterne digitaliseringssamarbeid

Tlf: 67 50 40 50   |   Mob: 97 62 02 12

Ansvar for å utvikle partnerskap for digitalisering for kommunene som inngår i nye Viken. Samarbeidet skal sikre at kommunene i Viken effektivt kan gjennomføre digitaliseringstiltak fremover til beste for innbyggere, næringsliv og andre aktører i kommunene.

Siv Herikstad

kommunalsjef Oppvekst skole

Tlf: 67 50 40 50   |   Mob: 41 46 86 81

Ansvar for barne- og ungdomsskoler, Haug skole og ressurssenter, kulturskolen, Voksenopplæringssenteret, PP-tjenesten, Ungdom og fritid og Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT).

Ove Myrvåg

direktør virksomhetsstyring og økonomi

Mob: 95 06 38 20

Ansvar for kommunens overordnete økonomi- og finansforvaltning, styring av plan- og budsjettprosesser, videreutvikling av kommunens styringsdata og for kommunens sentrale anskaffelsesenhet.

Morten Svarverud

kommunalsjef Pleie og omsorg

Tlf: 67 50 40 50   |   Mob: 95 77 54 17

Ansvar for Tildelingskontoret, hjemmebaserte tjenester, bo- og behandlingssentrene, Regionalt aktivitetssenter, Atri-X velferdsteknologi, Bærum kommunale dagtilbud og storkjøkkenet.

Jannike Hovland

kommunalsjef Plan, miljø og kultur

Tlf: 67 50 44 63   |   Mob: 90 77 21 29

Planlegger, koordinerer og styrer planaktivitetene, samt ivaretar kommunens miljø- og kulturperspektiv.

Christian Græm

konstituert direktør Strategi og utvikling

Tlf: 67 50 40 50   |   Mob: 46 61 81 94

Strategi og utvikling jobber både på tvers av hele kommunen og sammen med eksterne parter. Sentrale områder er innovasjon og organisasjonsutvikling, politiske saker og utredninger, samt strategiske analyser.