Kommunedirektøren er øverste leder for kommunens administrasjon. Kommunedirektøren skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.

Kommunedirektøren skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt.
Kommunedirektøren og to kommunaldirektører for velferd, samfunnsutvikling og organisasjon og utvikling, utgjør ledergruppen.

Kommunaldirektørene skal sammen med kommunedirektøren bidra til en helhetlig, langsiktig og strategisk ledelse av kommunen.

Kommunedirektørgruppen

Arthur Wøhni

kommunaldirektør - samfunn

Tlf: 67 50 40 50   |   Mob: 90 62 86 11

Kommunaldirektøren har rådmannsansvar for områdene plan og miljø, tekniske tjenester og kultur. Kommunaldirektøren skal jobbe aktivt for at Bærum kommune møter samfunnsmessige endringer og utfordringer, herunder befolkningsvekst, behov for flere boliger, bærekraftige samferdselsløsninger og offentlig infrastruktur.

Bente Rudrud Herdlevær

kommunaldirektør - organisasjon, styring og utvikling

Mob: 95 75 51 01

Kommunaldirektøren har rådmannsansvar for viktige felles funksjoner som digitalisering, strategi og utvikling, virksomhetsstyring og økonomi, HR og eiendom. Kommunaldirektøren skal bidra til utvikling av kommunen gjennom prioritering av digitalt førstevalg, innovasjon, fremtidsrettede bygg og mer effektiv drift. Kommunaldirektøren har også ansvaret for politikkområdet Barn og unge.

Lisa Bang

kommunikasjonssjef

Mob: 91 63 93 80

Ansvar for informasjon og kommunikasjon internt og eksternt, krisekommunikasjon, utvikling av kommunikasjonsstrategi og kommunens profil.

Kommunedirektørens ledergruppe

Består av kommunedirektørgruppen, kommunalsjefer og direktører.

Mari Hagve

kommunalsjef Oppvekst barnehager

Tlf: 67 50 40 50   |   Mob: 950 52 940

Ansvar for kommunale barnehager, barnehagekontoret, helsetjenester barn og unge, fritid og avlastning og barnevern.

Siv Herikstad

kommunalsjef Oppvekst skole

Tlf: 67 50 40 50   |   Mob: 41 46 86 81

Ansvar for barne- og ungdomsskoler, Haug skole og ressurssenter, kulturskolen, Voksenopplæringssenteret, PP-tjenesten, Ungdom og fritid og Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT).

Cecilie P. Øyen

konstituert kommunalsjef Pleie og omsorg

Tlf: 67 50 40 50   |   Mob: 95 92 34 70

Ansvar for Tildelingskontoret, hjemmebaserte tjenester, sykehjemmene, avlastningsboliger for barn, Regionalt aktivitetssenter,  Atri-X velferdsteknologi, Bærum kommunale dagtilbud og storkjøkkenet.

Grete Syrdal

kommunalsjef Helse og sosial

Mob: 97 19 95 36

Ansvar for helsetjenester, arbeid og mestring, NAV-sosial, aktivitet og mestring, bolig, seniorsentre, kommuneoverlegen og samhandlingskoordinator.

Svein Finnanger

kommunalsjef Miljøtekniske tjenester

Tlf: 67 50 40 50   |   Mob: 95 99 09 76

Ansvar for  vann, avløp og renovasjon, kommunale veier og interne transporttjenester. Idrettsanlegg, bad, gravplasser og minneverdier. 

Jannike Hovland

kommunalsjef Plan, miljø og kultur

Tlf: 67 50 44 63   |   Mob: 90 77 21 29

Planlegger, koordinerer og styrer planaktivitetene, samt ivaretar kommunens miljø- og kulturperspektiv.

Terje Trovik

kommunalsjef Styring og analyse

Mob: 48898503

Ansvar for kommunens virksomhets- og økonomistyring, og består av Økonomistyring, Statistikk og analyse, samt Strategi og budsjett.

Ole Ursin-Smith

kommunalsjef Organisasjon og interne tjenester

Mob: 90 06 35 95

Ansvar for tjenester til hele organisasjonen innenfor regnskap, HR, lønn, bedriftshelsetjeneste, anskaffelse, brukerhenvendelser og IT.

Jan Vidar Moen

kommunalsjef Utvikling og digitalisering

Tlf: 67 50 40 50   |   Mob: 99096148

Ansvarsområdet omfatter innovasjon, utviklingsarbeid og teknologiledelse, med tjenestestedene Porteføljekontoret, Innovasjon, Utvikling og Teknologiledelse.

Bjørn Harald Gjestvang

konst. kommunalsjef eiendom (eiendomsdirektør)

Tlf: 67 40 40 50 | Mob: 406 39 624

Eiendom har ansvar for å fremskaffe kostnadseffektive, klimakloke og funksjonelle lokaler til kommunens tjenester og innbyggere gjennom forvaltning, drift, vedlikehold og renhold av den kommunale bygningsmassen i Bærum kommune. Eiendom har også ansvaret for planlegging og gjennomføring av kommunens byggeprosjekter, kjøp og salg av eiendommer, samt forvaltning og utvikling av kommunens tomtereserver .