Søker:

Ås barnehage Oppvekst barnehage

Navn på innovasjonen:

JEG ER MEG

Kort beskrivelse av innovasjonen – hva består løsningen av ?

Vi lot oss inspirere av Sortlandsmodellen Æ E MÆ og implementerte den i egen barnehage høsten 2018. Vi har også lagt til eget arbeid som ble utviklet gjennom LUP og vår innovasjon har derfor gått fra Æ E MÆ til JEG ER MEG.

Bakgrunn – Hva var utfordring dere skulle løse?

Vi ser at barnehagene i Bærum sliter med å fange opp barn som blir utsatt for vold og overgrep. Det er derfor viktig at vi nå endrer vår praksis, med mål om å kunne hindre vold og overgrep mot våre bærumsbarn. «Det skal være vanskelig å være overgriper på Sortland», sier de. Vi ønsker at det skal være vanskelig å være overgriper i Bærum også! Målene vi jobber mot er:

1:«Barna skal lære å sette grenser for egen og andres kropp».2: «Barna skal ha et godt forhold til egen kropp» 3: «Barna skal ha kunnskap til å forstå og mot til å kunne si i fra om vold og overgrep.

Hvor har dere stjålet innovasjonen fra? (i kommunen eller utenfor kommunen, virksomhet...)?

Sortland kommune og Prestelva barnehage.

Har der stjålet hele eller deler av løsningen?

Deler av løsningen er stjålet. Vi startet med å stjele årshjulet fra Prestelva barnehage, men har etter hvert tilpasset det til egen virksomhet og gjort det til vårt. Årshjulet er en progresjonsplan som viser når og hvilke tema vi skal jobbe med på de ulike alderstrinnene. Det viktigste vi har lært av Sortland er at dette er et arbeid som det må jobbes systematisk med, og at det må settes inn i et system. Vi kan aldri legge det bort, eller ta en pause. Det må alltid være med oss og også implementeres i annet arbeid.

I hvilken grad har dere tilpasset løsningen til deres egen  virksomhet? Kan dere gi en kort beskrivelse av evt tilpasninger?

Vi tenker at å jobbe forebyggende med vold og overgrep også handler om at vi må tørre å spørre om hvordan familien har det hjemme, også om det som kan være vanskelig å snakke om; som for eksempel økonomi, sykdom, rus, grensesetting og etc. Vi har derfor utarbeidet nye foreldresamtaleskjema som tar for seg disse temaene. I tillegg har vi nå stort fokus på å snakke med barn, både i formelle og uformelle situasjoner. Vi har også innført barnesamtaler for 4 og 5 åringene, som handler om barnehagelivet og hjemmelivet til barna. Barns skal få gode erfaringer med at de voksne er interessert dem og lytter til det de har å fortelle. Da tror vi det kan bli lettere å også fortelle om det som er vondt og vanskelig. Årshjulet har etterhvert også blitt tilpasset Bærum kommunes handlingsplan; «en barndom uten krenkelser og vold – vårt felles ansvar.

Verdi:

Vi opplever at vi i mye større grad enn tidligere fanger opp familier og barn som har det vanskelig. Foreldrene forteller mer om det som oppleves som utfordrende hjemme, og vi kan veilede de selv og/eller henvise de til andre instanser i kommunen. Barna forteller også mere fordi de nå vet at de skal fortelle om "vondt i magen hemmeligheter" til en voksen. De lærer også hva voksne har lov til og hva de ikke har lov til å gjøre med barn. Personalet har også lært hvordan de skal snakke med barn, og er derfor tryggere på å gå inn i en dialog med barnet når det er noe de undrer seg over. 

Verdi - Hvilken verdi har løsningen skapt og hvordan er den dokumentert? (Hvis det ikke er målt verdi av innovasjonen enda, kan du beskrive potensiell verdi og hvordan du har tenkt å dokumentere den)

Innovasjonen er ikke dokumentert, men kan kanskje etter hvert dokumenters ved å se at det kommer flere bekymringsmeldinger til barnevernet fra barnehagene? Når det jobbes med JEG ER MEG systematisk over tid vil det kanskje på lang sikt også bli færre barn som blir utsatt for vold og overgrep? Statistikken går ned? Det kan kanskje også dokumenters hvilke foreldre som er henvist til andre hjelpeinstanser via barnehagen? Dette er et stort arbeid som evt vil ta tid.

Spredning - Foreligger det planer for spredning av innovasjonen eller har andre allerede tatt i bruk innovasjonen?

Vi har allerede delt vår innovasjon på Sandvika helsestasjon, på styrerkonferansen(som var for alle private og kommunale barnehager i kommunen), i Haslum barnehage på et personalmøte, og på barnehage.no(publisert 26.09.2019 «Felles satsing skal forebygge vold og overgrep: - Vi vil gi barna mot til å fortelle»). Tjenesteleder har også vært med på å utvikle tiltaksplanen tilhørende handlingsplanen. Vi har også delt ut våre foreldresamtaleskjema og vet at ca 30% av de kommunale barnehagene har tatt i bruk disse. I tillegg har vi laget en brosjyre med oversikt over alle hjelpeinstanser i kommunene som vi tenker barnehageforeldre kan ha nytte av (redigeres hvert år). Denne har alle de kommunale barnehagene fått, og vi har fått tilbakemeldinger på at den er et godt verktøy å ha med seg inn i foreldresamarbeidet.

Kontakt

Epostadresse: karin.svendsen@baerum.kommune.no