Digitalt dashboard

Tjenesteområde

Plan miljø og kultur

 

På hvilket tjenestested jobber du?

Geodata

Er andre tjenestesteder involverte?

Covid 19 Dashboard er blitt et resultat av godt samarbeid mellom Geodata, Folkehelsekontor smittesporing, Pleie og omsorg administrasjon, Statistikk og analyse, samt Utvikling.

For tiden, når løsningen er i drift, ansatte fra Folkehelsekontoret er involvert til å laste opp data med nye smittetilfeller fra FIKS plattform (en felles tjenesteplattform for norske kommuner og fylkeskommuner).

Epostadresse: daniel.banasiak@baerum.kommune.no

Navn på innovasjon:

Covid19 Dashboard i Bærum Kommune

https://arcgis.baerum.kommune.no/portal/apps/experiencebuilder/experience/?id=60008cf60963430db7b0cea7d7427f1d

https://storymaps.arcgis.com/stories/eeb66c5a8aff4f97b53c20efa9d4171d

Beskrivelse av innovasjonen – hva består løsningen av?

Et dashboard med oversikt over statistikken for Covid situasjonen i Bærum som inneholder oppdaterte data med en automatisert dataflyt.

Dashboardet er responsivt (tilpasser seg til utstyr – mobil, Ipad, pc) og interaktivt – ulike diagrammer og grafer «snakker» med hver andre og med kart som. f.eks. smittetrend, alders- og kjønnsfordeling.

Se gjerne denne presentasjonen:

https://storymaps.arcgis.com/stories/eeb66c5a8aff4f97b53c20efa9d4171d

Se gjerne denne videoen: https://www.youtube.com/watch?v=9lBx45t04x8

Bakgrunn (Hvorfor gikk dere i ang) Hva var utfordringen dere skulle løse?

Kommunedirektøren ville ha en publikumsløsning for å vise smittesituasjonen i kommunen fordelt på geografiske enheter og som baserer på smittesporingsapp.

I dokumentet «Beslutning om utvikling av dashboard til presentasjon av statistikk om covid-19» fra 12. januar 2021 står: «På bakgrunn av behovet for bedre tilgang til statistikk om covid-19 i kommunen har kommunedirektøren besluttet at det skal utvikles et elektronisk dashboard til presentasjon av slik informasjon.

Kommunedirektøren begrunner beslutningen ut ifra behovet for krisehåndtering og viser til kommunens prinsipper for prioritering av tjenester og aktiviteter i 2021 (1. krisehåndtering, 2. ledelse, 3. prioriterte omstillingstiltak).» GIS gir en felles referanseramme og integrerer alle typer relevante data. Kart kan gi bedre visualisering, forståelse og responsplanlegging i hurtig skiftende omgivelser.

Løsningen ivaretar en automatisert dataflyt for anonymiserte og strukturerte data fordelt på nye geografiske homogene enheter – covidsoner, som følger postsonegrenser.

Hvor har dere stjålet innovasjonen fra?

Vi har hentet inspirasjon fra flere steder. John Hopkins University var trolig først ute med å sette opp et slik dashboard, https://coronavirus.jhu.edu/map.html, så selve ideen kommer nok derfra. Videre har GIS miljøet verden over tatt inspirasjon i dette og benyttet statistikk sammen, men kart for å formidle Covid19 situasjonen. Videre har vi sett til Oslo kommune og hentet inspirasjon på fra visuelle profil samt hvordan de har brukt sin teknologiske plattform til å sette opp dette på en oversiktlig måte,

 

Har dere stjålet hele eller deler av løsningen?

Vi har stjålet ideen fra John Hopkins University og utforming og teknisk fremstilling fra Oslo kommune. Dataflyt er utviklet internt. Videre har vi tilpasset det tekniske og visuelle til å passe Bærum kommune sine behov.

I hvilken grad har dere tilpasset løsningen til deres egen virksomhet? Kan dere gi en kort beskrivelse av evt tilpasninger?

Dataflyt fra Fiks plattformen og inn til vår plattform (Esri Portal) er utviklet og satt opp av oss. Dette er gjort fordi vi har en annen datakilde og IT struktur enn de vi har hentet inspirasjon fra. Videre er det visuelle tilpasset vårt behov bla ved å benytte Bærums grafiske profil. Vi har også tilpasset løsningen til å møte kommunens ønsker og krav innen personvern.

Verdi – i hvilken grad har innovasjonen skap verdi? (For ansatte/innbyggere/brukere)

Dashboardet har vært tilgjengelig for publikum med daglig oppdaterte data som gir de en tydelig og enkel forståelse for Covid19 situasjonen i Bærum. Vi ser at løsningen har nådd ut til publikum og den har per nå 150000 antall visninger. Ved dette har trolig applikasjonen bidratt til at BK har fått færre henvendelser fra publikum.

Spredning – Foreligger det planer for spredning av innovasjonen, eller har andre allerede tatt den i bruk?

Funksjonalitet som ligger bak dashboardet blir i dag brukt i en rekke andre sammenhenger hvor man ønsker å analysere og visualisere stedfeste data.

Søknad om "Stjæl med stil"

Innovasjonsprisene