Illustrasjon av en trekant

Hvilke direktørområder omfatter søknaden?  

Oppvekst

På hvilket tjenestested og kommunalsjefsområde jobber du?

Barnehagekontoret, Kommunalsjefsområde Kompetanse og forvaltning.

Hvem samarbeider/samarbeidet dere med og hvorfor?

Samarbeidet omhandlet/omhandler PP-tjenesten, Spesialpedagogisk tjeneste, barnehageeiere (kommunale og privat), styrere og Barnehagekontoret. Arbeidet ble ledet av spesialrådgiver fra Innovasjon.

Det var et samarbeid mellom disse, for å nå målet om å sikre at alle barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp skulle få hjelp innen rimelig tid.

Det var et tett samarbeid om prosjektet fra høsten 2022, og det har blitt etablert videre samarbeidsstrukturer som tredde i kraft i januar 2023.

Vi har ikke samarbeidet om søknaden.

Hva, hvorfor og for hvem?

Det ble høsten 2022 satt i gang et prosjekt for å se på hvordan vi kan jobbe for at barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp kan få den hjelpen de har krav på innen rimelig tid. Prosjektet het "Områdeorganisering av spesialpedagogiske hjelp".

 Gjennom prosjektet var representanter tjenestene nevnt over med i arbeidsgrupper, samt en styringsgruppe med ledere fra tjenestene.  Et sentralt funn var behovet for å lage gode strukturer for samarbeid på ufører nivå, det vil si mellom spesialpedagog, pp-rådgiver og barnehagen v/styrer. Det ble også tydelig at det var behov for forpliktende samarbeid på ledernivå.

Sluttbruker for prosjektet og samarbeidet er barn i barnehagene med behov for spesialpedagogisk hjelp.

Hvordan har samarbeidet utfordret dere til å tenke nytt eller annerledes rundt brukerne?

Gjennom dette arbeidet ble det tydelig at vi gjennom tett samarbeid i den enkelte barnehage (mellom styrer, spesialpedagog og pp-rådgiver), kan se på nye muligheter for organiseringen av den spesialpedagogiske hjelpen.

Gjennom dette samarbeidet har det blitt tydeligere for alle instanser at det er avgjørende med en felles forståelse av utfordringsbildet, og at vi eier løsningen sammen. 

Hva lærte dere av å samarbeide?

Vi lærte at det er når vi snakker sammen og har et felles mål, at vi sammen kan skape løsninger som vi ikke ellers ville funnet ut av. Vi lærte også betydningen av å jobbe i prosess, for å sikre forankring og involvering.

Samarbeidet var til tider utfordrende fordi vi kunne ha ulik forståelse, ulikt mandat og ulike holdninger og erfaring med endringsarbeid. Det var også en utfordring at vi hadde tidspress, og det var utskifting av ledere. Til tross for dette ble det gjennomført en prosess som ble godt forankret både i spesialpedagogisk tjeneste, pp-tjenesten og blant ledere i barnehagesektor.

Hvilken potensiell effekt kan arbeidet dere har gjort ha for brukerne av tjenesten(e)?

Effekten av samarbeidet har gjort at alle barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp nå får hjelpen de har krav på innen rimelig tid.