Illustrasjon Barn bor bra i Bærum

Hvilke direktørområder omfatter søknaden?

Helse og velferd

På hvilket tjenestested og kommunalsjefsområde jobber du?

NAV Bærum

Hvem samarbeider/samarbeidet dere med og hvorfor?

Vi samarbeider med Helse og velferd, Boligbistand og Eiendom om flere veier til eierskap i eget hjem for barnefamilier i lavinntekt. Vi samarbeider med nettopp disse fordi de er de mest relevante for å kunne gjennomføre og gjennomføre kreativ bruk av boligsosiale virkemidler i kommunal drift. Samarbeidet begynte mellom NAV og Boligbistand i 2016, men i 2022 søkte vi midler i Oppdrift, og da fikk vi med Helse og velferd og Eiendom for å styrke prosjektet. Vi har ikke samarbeidet om denne søknaden.

Hva, hvorfor og for hvem

Problemstilling: Hvordan hjelpe flere barnefamilier i lavinntekt til å eie egen bolig? Bolig er en sosial helsedeterminant. Vi vet at dårlige boforhold assosieres med uhelse, utenforskap, fattigdom og for tidlig død. Å hjelpe sårbare barnefamilier til stabile og trygge bosituasjoner (gjennom eierskap) øker livssjansene til barn og unge, og kan hjelpe familier over i økonomisk selvhjulpenhet.  Sluttbruker er barnefamiliene, men gevinsten går til både individ og samfunn.

Hvordan har samarbeidet utfordret dere til å tenke nytt eller annerledes rundt brukerne?

Vi har kartlagt den kommunale verktøykassa for å tenke nytt rundt boligsosiale tiltak. For eksempel har vi sett at å jobbe med bedring av boforhold kan øke overgang til arbeid, bedre livssjansene til barn og unge, og familiene kan oppleve økt mestring, inkludering og motivasjon i hverdagen. Samarbeid på tvers har gitt oss flere sett med briller, slik at vurderingene vi gjør blir mer kvalifiserte, og løsningene vi går etter får en bredere forankring.

Hva lærte dere av å samarbeide?

Det mest utfordrende er å ha nok tid og ressurser. Prosjektet favner bredt og var vanskelig å avgrense. Det beste er å se i praksis at det er mulig å få til gode løsninger på felles problemstillinger som blir prioritert nok i alle involverte ledd. Uten nok prioritering ville vi ikke fått til nødvendig fremdrift og kontinuitet

Hvilken mulig effekt kan arbeidet dere har gjort ha for brukerne av tjenesten(e)?

Barnefamilier i Bærum kan få en tryggere og mer stabil hverdag.