Oppdrift - Tid er penger

Arbeidstittel på ideen/problemområdet:

Tid er penger

Hva er utfordringer dere ønsker å finne en ny løsning på? Hva er behovet som skal dekkes?

En bedre og helhetlig digital løsning for registrering av arbeidstid, fleksitid og overtid i Bærum kommunen.

Hvorfor er dere motivert til å gjøre noe med akkurat dette?

Her er det et potensiale for å innføre en løsninger som er mer effektiv, mer brukervennlig og som gir et mer riktig resultat. Vi har troen på at god tjenestedesign kan gjøre hverdagen enklere for mange ansatte. Dagens løsning med bruk av både Excel-skjema og registrering i LØP, er tungvint, tidkrevende og fører dessverre kanskje til en del feilaktige registreringer.

Hvem vil være brukeren av den nye løsningen/tjenesten/prosessen (egne ansatte, andre i forvaltningen, innbyggere, andre?)

Alle ansatte som skal registrere arbeidstid, overtid e.l.

Beskriv hvilke verdier dette vil skape for innbyggerne, brukerne eller ansatte.

Bedre brukeropplevelse for ansatte. Frigjøre tid man kan bruke på andre, viktigere oppgaver. Gir et bedre og mer korrekt resultat enn dagens løsning, ved bruk av mindre tid på registrering. Trygghet for at man har gjort det riktig. Dagens Excel-baserte løsning skaper feil, både fordi malen inneholder feil og fordi det som bruker er enkelt å gjøre feil. Dette er et område der vi ligger langt etter og man vet at det finnes etablerte gode løsninger med stort potensiale. Nyansatte reagerer negativt på vår løsning. Ved å ta dette inn som et prosjekt sikrer man medvirkning fra de ansatte.

epostadresse: elise.mccourt@baerum.kommune.no

Tjenesteområdet:

Administrasjon

Tjenestested:

Politisk sekretariat

Hvilke andre tjenestesteder eller aktører er representert?

Jeg fremmer forslaget sammen med min leder Eirik Lindstrøm, (eirik.lindstrom@baerum.kommune.no)
Alle vil ha nytte av dette ganske enkle tiltaket som vi personlig har god erfaring med fra flere andre offentlige arbeidsplasser.

Er det andre aktører som dere mener bør involveres i prosjektet?
IT-enheten og HR. Legge til rette for medvirkning fra flere tjenestesteder med ulike behov.