Oppdrift - Brukermedvirkning og samhandling

Arbeidstittel på ideen/problemområdet:

Del 2 Brukermedvirkning og samhandling i byggeprosjekter. Videreutvikling og implementering av utarbeidet løsning gjort i Stimulab-prosjektet.

Hva er utfordringer dere ønsker å finne en ny løsning på? Hva er behovet som skal dekkes?

Prosjektet har gått over to år, men vi ser behov for videre bistand for å ytterligere teste, implementere og forankre løsningen som vil komme hele kommunen til gode.

Hvorfor er dere motivert til å gjøre noe med akkurat dette?

Det er et stort potensiale til å ta i bruk ny metodikk. Utviklet løsning i Stimulab-prosjektet samsvarer med foreslåtte løsninger i OU-prosjektet Vårt felles lederskap og vil kunne gi verdifull input til fase 2 av dette prosjektet.

Hvem vil være brukeren av den nye løsningen/tjenesten/prosessen (egne ansatte, andre i forvaltningen, innbyggere, andre?)

Brukere av denne nye arbeidsprosessen vil være ansatte i eiendom og tjenestene, men på lengre sikt tenker vi at alle ansatte i kommunen kan bruke denne metodikken.

Beskriv hvilke verdier dette vil skape for innbyggerne, brukerne eller ansatte. Mer forutsigbarhet i prosesser, mer gjennomføringsevne og økonomiske gevinster. Prosjektet støtter også opp under alle tre bærekraftselementene; sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft.

epostadresse: julie.landmark@baerum.kommune.no

Tjenesteområdet:

Eiendom

Tjenestested:

Statistikk og analyse

Hvilke andre tjenestesteder eller aktører er representert?

Plan, miljøtekniske tjenester, grunnskole, barnehage, pleie og omsorg og helse og sosial.

Er det andre aktører som dere mener bør involveres i prosjektet?
Kan være aktuelt å involvere ulike Råd, f eks idrettsråd, næringsråd, politiske utvalg og råd.