Oppdrift leie til eie

Arbeidstittel på ideen/problemområdet:

Leie til eie - kjøp av boliger for lavinntektsfamilier. Vi ønsker å utforske nye modeller for at lavinntektsfamilier skal få kjøpt egen bolig og hvordan kommunen kan samarbeide på tvers av tjenestesteder for å få til dette.

Hva er utfordringer dere ønsker å finne en ny løsning på? Hva er behovet som skal dekkes?

Det er vanskelig å komme inn på boligmarkedet for lavinntektsfamilier. Bærum kommune har i 2016 og i 2019-2021 hatt som årlig målsetning at 20 lavinntektsfamilier, som normalt ikke ville fått innvilget startlån, gis mulighet til kjøp av egen bolig. Boligbistand og NAV har hatt et tett samarbeid om dette. Flere av disse familiene har vært avhengig av sosialhjelp over tid og har blitt med i ordningen fordi de har fått egen inntekt fra arbeid/uføretrygd gjennom bistand fra NAV. Flere av familiene har også fått hjelp med gjeldsproblematikk. . Vi ønsker nå å se etter også andre ordninger for at enda flere lavinntektsfamilier kan komme inn på boligmarkedet i Bærum.

Hvorfor er dere motivert til å gjøre noe med akkurat dette?

Ustabilitet, trangboddhet, uheldig bomiljø og lav standard preger deler av boligforholdene i den delen av utleiesektoren hvor mange av barnefamiliene med lav inntekt bor. Flere studier finner at dårlige boforhold har en negativ effekt på barn og unges livssjanser. Barn i lavinntektsfamilier flytter bort fra sitt nærmiljø oftere enn andre. De hyppige flyttingene i denne populasjonen skyldes blant annet boliger av lav kvalitet og uforutsigbare leieforhold. Konsekvensene for barna er økt risiko for en oppvekst preget av utrygghet og en uforutsigbar hverdag med svakere tilknytning til venner og nærmiljø. Mangelfulle og ustabile boforhold er en av mange risikofaktorer for skjevutvikling hos barn og unge.

Hvem vil være brukeren av den nye løsningen/tjenesten/prosessen (egne ansatte, andre i forvaltningen, innbyggere, andre?)

Det vil være en løsning for lavinntektsfamilier og flyktninger som er i kontakt med kommunens tjenester og som er i behov av en trygg og stabil bolig.

Beskriv hvilke verdier dette vil skape for innbyggerne, brukerne eller ansatte. Statistikk fra 2018 viser at 6,8% av barna i Bærum lever i familier med vedvarende lavinntekt. Hele 54,8 % av disse barna bor i en leid bolig, og 55,2% av dem bor trangt (Bufdir, 2018). Det å sikre en trygg og stabil bolig for lavinntektsfamilier er godt forebyggende arbeid rettet mot barn og unge.

epostadresse: kari.knutsen@nav.no

Tjenesteområdet:

Sosiale tjenester, boligsosiale virkemidler.

Tjenesteområdet:

NAV Bærum

Hvilke andre tjenestesteder eller aktører er representert?

Som nevnt tidligere i søknaden er det allerede et samarbeid mellom Boligbistand og NAV for at lavinntektsfamilier skal få kjøpt egen bolig. Ved godkjenning av deltagelse i Oppdrift vil det være naturlig å involvere Boligbistand i utforsking og utforming av nye planer.

Er det andre aktører som dere mener bør involveres i prosjektet?

Eiendomsavdelingen er en viktig part ved planlegging og oppstart av nye ordninger.