Oppdrift sykepleierteam

Arbeidstittel på ideen/problemområdet:

Innføring av sykepleierteam

Hva er utfordringer dere ønsker å finne en ny løsning på? Hva er behovet som skal dekkes?

Vanskelig å rekruttere og beholde sykepleiere i BK, Solvik sykehjem. Utfordrende å drifte faglig forsvarlig og sikre nødvendig helsehjelp. Høyt sykefravær. Sykepleiekompetansen blir ikke brukt riktig noe som gir demotiverte ansatte. Omorganiseringsprosjektet LØFT har vært en belastning for mange ansatte. 2 år med Korona har medført stor slitasje i bemanningen. Vi har 90% av de ansatte som ikke har norsk som morsmål eller kultur. Utfordringer i forhold til mange kulturer på arbeidsstedet. Stor bruk av ufaglærte ekstravakter. Ca. 80% ufaglærte på helg/ferier. Vi mangler årsverk for å sikre døgnkontinuerlig drift. Sykepleierne rekker ikke alle sykeoppgavene så vi må se på hvordan vi omdisponerer deres oppgaver. Endringsledelse krever ekstra ressurser i en døgnkontinuerlig drift. Hjelp med turnusplanlegging og oppgavefordeling. Man trenger noen til å drive prosjektet. Det er vanskelig når alle midler/hoder går til den daglige driften. Vi trenger hjelp til å fasiliteter denne endringen.

Hvorfor er dere motivert til å gjøre noe med akkurat dette?

Vi ønsker å løfte fagkompetansen, sikre kvalitet i tjenestene. Få motiverte ansatte. At sykepleierne jobber mer fagrettet sammen med de andre spørsmålene på huset gir fagrefleksjon og trygge ansatte. Positive ansatte smitter over på beboerne. Ønske om å gi en bedre hverdag for beboerne.

Hvem vil være brukeren av den nye løsningen/tjenesten/prosessen (egne ansatte, andre i forvaltningen, innbyggere, andre?)

Dette vil involvere alle ansatte, sykepleiere og helsefagarbeidere og gi effekt for sykehjemsbeboerne og pårørende. Det vil gi bedre dokumentasjon i journal.

Beskriv hvilke verdier dette vil skape for innbyggerne, brukerne eller ansatte.

Bedre tjeneste, kvalitet og sykepleiefaglig oppfølging, mer fornøyde ansatte. Bedre renomme gjør det lettere å rekruttere og beholde ansatte og fornøyde brukere/beboere/pårørende.

epostadresse: gry.randmel@baerum.kommune.no

Tjenesteområdet:

Pleie og omsorg, sykehjem

Tjenestested:

Solvik sykehjem

Hvilke andre tjenestesteder eller aktører er representert?

Ingen

Er det andre aktører som dere mener bør involveres i prosjektet?

økonomiavdelingen