Vår innovasjon handler om å gi våre deltakere og elever muligheten til å uttrykke seg og kommunisere gjennom kunst og kultur og på den måten oppleve mestring og bli sett på andre måter enn de ellers gjør i sin hverdag.

Emma medliv

Søker

Voksenopplæringssenteret, Helse og Sosial

Er andre tjenestesteder involvert?

Kulturskolen, Flyktningkontoret, Kunnskapssenteret Kurs og konferansesenter

Navn på innovasjon

Verden i Kunnskapssenteret - Inkludering gjennom kultur

 Kort beskrivelse av innovasjonen

Vår innovasjon handler om å gi våre deltakere og elever muligheten til å uttrykke seg og kommunisere gjennom kunst og kultur og på den måten oppleve mestring og bli sett på andre måter enn de ellers gjør i sin hverdag.

Den mest synlige delen av løsningen er den årlige festforestillingen Verden i Kunnskapssenteret, som har vært gjennomført i april 2017, 2018 og 2019. En like viktig del av løsningen er arbeidet som leder frem til forestillingen, og virkningene den skaper for deltagere, elever og ansatte.

Bakgrunn – (Hvorfor gikk dere i gang?) Hva var utfordring dere skulle løse?

I 2015-2016 kom det mange flyktninger som skulle integreres i Bærum. Vi så derfor et behov for å skape en arena hvor innvandrere og øvrige innbyggere kunne møtes på tvers av kulturbakgrunn og språk. Samtidig ønsket vi å løfte enkeltstemmer som kanskje ellers ikke blir hørt i samfunnet vårt. I prosjektet ønsket vi å ha med barn fra Kulturskolen, deltakere fra norskopplæringen, elever fra grunnskolen for voksne og fra spespedavdelingen.

Et annet behov, som også skulle være en del av løsningen, var å etablere et tettere samarbeid mellom de fire tjenestestedene som flyttet inn på Kunnskapssenteret i 2014 (Voksenopplæringssenteret, Kulturskolen, Flyktningkontoret og Kunnskapssenteret kurs og konferansesenter).

Fremgangsmåte - Hvordan har dere jobbet og hvem har vært involvert? (Eks ansatte, andre tjenester, brukere, frivillige, næringsliv)

Høsten 2016 ble det etablert en prosjektgruppe med ansatte fra de fire tjenestestedene på Kunnskapssenteret (Voksenopplæringssenteret, Kulturskolen, Flyktningkontoret og Kunnskapssenteret Kurs og konferansesenter). Fra arbeidstittel Åpen dag, vokste det frem en idé om et arrangement med kulturinnslag fra deltagere, elever og ansatte, fra mange deler av verden. Kultur i mange og varierte uttrykk: musikk, sang, dans, teater, maleri, tegning, foto og mat.

Vi har hentet inspirasjon fra blant annet Fargespill i Bergen og Ås internasjonale kultursenter. Felles for disse prosjektene er at de fremhever verdiene av å bli sett, og gi den enkelte mulighet til å vise hva han eller hun kan.

I tillegg til prosjektgruppen bidrar mange andre ansatte med ulik kompetanse inn i prosjektet. Deltagere og elever er involvert i mange deler av prosessen. Vi møter dem til øving, veiledning i sceneopptreden, planlegging og oppheng av utstilling, og forberedelse av praktiske oppgaver.

På den måten er både ansatte og deltagere/elever involvert og jobber sammen i mange ledd av prosjektet.

Prosess - Hvor langt har dere kommet?

Verden i Kunnskapssenteret er i ferd med å utvikle seg fra å være en enkeltstående forestilling til å bli et mer helhetlig kulturkonsept. I tillegg til forestillingen i april, deltar vi blant annet på Sandvika byfest og har gjennomført et fotoprosjekt for flyktninger i introduksjonsprogrammet

For 2020 har vi flere ideer til videreutvikling av konseptet. En av idéene er å involvere skoleelever fra Emma Hjorth og Evje skole, hvor kulturskolen nå setter i gang nye prosjekter få å gi tilbud til flere minoritetsspråklige barn.

Verdi - Hvilken verdi har løsningen skapt og hvordan er den dokumentert?

Det mest synlige produktet har vært arrangementet/forestillingen Verden i Kunnskapssenteret som har vært gjennomført i april hvert år med mellom 400-500 besøkende. I 2018 og 2019 deltok vi også på Sandvika byfest.

For deltakerne og elevene som har vært med på Verden i Kunnskapssenteret vil nok allikevel verdien av mestring være det viktigste ved dette prosjektet. Mange av artistene og utøverne som har bidratt på scenen er mennesker som har opplevd at livet kan være en prøvelse. Flere opplever å ikke bli sett for den de er, enten ved at de har en nedsatt funksjonsevne eller at de har manglende norsk språk. Gjennom Verden i Kunnskapssenteret får de uttrykt seg gjennom kunst og kultur som er et universelt språk.

Vi ser deltagere og elever som står fram med trygghet og stolthet og viser nye sider ved seg selv når de fremfører sin egen kultur.  Det gir oss som publikum muligheten til å se noe nytt hos mennesker som ellers blir litt usynlige i samfunnet.

Kulturlivet i Bærum blir mer mangfoldig ved at vi fremfører musikk, dans og kunst som sjelden eller aldri har vært vist i Bærum før.

Gjennom prosjektet får tjenestestedene på Kunnskapssenteret et tettere samarbeid, og det utvikles nye relasjoner mellom deltagere/elever og ansatte.

I videreutviklingen av prosjektet ønsker vi å jobbe mer med evaluering blant både medvirkende og publikum, for å finne ut enda mer om hva som virker, og hvorfor og hvordan det virker. Prosessene har vært dokumentert skriftlig. Øvingene og forestillingene har blitt filmet.

Spredning - Foreligger det planer for spredning av innovasjonen eller har andre allerede tatt i bruk innovasjonen?

Vi ønsker at inkludering gjennom kultur skal bli en større del av arbeidet med mangfold i kommunen. Dette innebærer at vi deler våre erfaringer og videreutvikler konseptet til å involvere flere tjenester i Bærum kommune. Målet må være at konseptet kan endre tittel fra «Verden i Kunnskapssenteret» til «Verden i Bærum».

Kontakt

Epostadresse: maria.skotheim@baerum.kommune.no