Traineeprogram

Søker

HR-enheten, Administrasjon

Er andre tjenestesteder involvert?

Ja. Omfatter flere områder. I denne omgang voksenopplæringen, NAV, eiendom, teknisk, digit.

Navn på innovasjon

Traineeprogram for innvandrere med akademisk utdannelse.

Kort beskrivelse av innovasjonen

Målrettet inkludering av arbeidsledig  innvandrere med høyere utdanning gjennom kvalifisering til relevante jobber der kommunen har rekrutteringsbehov. (eks IT, Eiendom, Teknisk)

Å øke andelen innvandrere i akademikerstillinger der hvor andelen ansatte med innvandrerbakgrunn er lavere enn gjennomsnittet i kommunen.

Kort fortalt handler innovasjonen om hvordan kommunens behov for arbeidskraft innen visse områder matches mot hva som finnes av ressurser blant arbeidsledige innvandrere. Dette skjer i samarbeid med NAV og voksenopplæringen. I etterkant av dette rekrutteres traineene inn i et 1-årig løp hvor de følges tett og planmessig opp med tanke på om de kvalifiserer til stilling i kommunen. Er de kvalifisert og det foreligger stilling vil de få tilbud om denne. Løsningen er delvis finansiert av NAV som gir 100% lønnstilskudd i de tre første månedene.

Bakgrunn – (Hvorfor gikk dere i gang?) Hva var utfordring dere skulle løse?

Behov for å gjøre noe innenfor et område som handler om både å øke andelen innvandrere i kommunen og samtidig bidra til å få flere innvandrere i arbeid er uttrykt i flere sammenhenger:

  • BK Arbeidsgiverstrategi mot 2035 – mangfold og inkludering
  • Rådmannen: 200 flyktninger i praksis hvert år!
  • Globale Bærum : Mangfold lønner seg
  • KS FoU-prosjekt «Veier inn»

Fremgangsmåte - Hvordan har dere jobbet og hvem har vært involvert? (Eks ansatte, andre tjenester, brukere, frivillige, næringsliv)

Vi har jobbet langs flere akser. Startet som et initiativ fra KS hvor temaet som ble belyst var veier inn i arbeid for ulike grupper som faller utenfor arbeidslivet. BK valgte der å fokusere på gruppen innvandrere med akademisk utdanning som ikke er i arbeid. I utviklingen av prosjektet har vi fulgt kommunens prosjektmal. Nærmeste samarbeidspartnere har vært NAV og voksenopplæringssenteret. Det ble i perioden 2018/2019 gjennomført en pilot som ledet frem til at vi søkte og fikk midler i HP til å iverksette dette arbeidet, i første omgang med fem traineer

 Prosess - Hvor langt har dere kommet?

Prosjektet realiseres og vi er i rekrutteringsfasen av traineer.

Verdi - Hvilken verdi har løsningen skapt og hvordan er den dokumentert?

Vi har gjennom prosjektfasen og piloten synliggjort og dokumentert følgende gevinster:

  • Kommunen investerer i traineer der vi har behov for folk - og velger ut de beste kandidatene som har størst potensial for å lykkes i en jobb
  • Kommunen utvikler ressurser med direkte mål om å rekruttere
  • Omdømmebygging for kommunen
  • Arbeidsledig innvandrere får kvalifisering til arbeid med lønn under kvalifiseringsløpet i en relevant bransje
  • Kandidat får personlig oppfølging og jevnlig evaluering og tilbakemelding
  • Samfunnet vinner på at de får verdiskaping fra aktive skatteytere

Spredning - Foreligger det planer for spredning av innovasjonen eller har andre allerede tatt i bruk innovasjonen?

Erfaringene fra dette arbeidet blir spredt gjennom vårt samarbeid med KS. Det ble bla gjennomført en stor konferanse med en rekke andre kommuner tilstede hvor dette prosjektet ble presentert.

Kontakt

Epostadresse: tom.steen@baerum.kommune.no