Scene i karantene

Tjenesteområde: 

 Helse og Sosial, Plan miljø og kultur, Pleie og omsorg 

Tjenestested: 

Kultur og samarbeid 

Har dere samarbeidet med noen tjenestesteder? 

En rekke tjenestesteder under seksjon for psykisk helse og rus.  

De fleste tjenestesteder under Seksjon for sykehjem. 

En rekke tjenestesteder under seksjon for hjemmebaserte tjenester, samlokaliserte boliger. 

Kulturskolen 

E-postadresse: cecilie.due@baerum.kommune.no 

Navn på innovasjon:  

Scene i karantene 

Beskrivelse av innovasjonen – hva består løsningen av? 

Scene i karantene er en omreisende scene som har tilbudt utendørs kvalitetskonserter til bæringer på sykehjem og i omsorgsboliger i en periode hvor pandemien satte en stopper for innendørs kulturtilbud. Enkelte av disse gruppene har heller ikke før pandemien fått et kulturtilbud i boligen eksempelvis omsorgsboliger for personer med utfordringer innen rus og psykiatri. Innovasjonen ga honorerte oppdrag til artister og lydtekniker i en tid de ikke fikk annet arbeid, og ga en konsertarena til frivillige kulturorganisasjoner som hadde behov for noe aktivitet i en periode hvor det meste var nedstengt. 

Bakgrunn (Hvorfor gikk dere i ang) Hva var utfordringen dere skulle løse? 

Da landet stengte ned 12. mars 2020 ble mange grupper isolerte, og ingen kulturtilbud fikk komme inn dørene på kommunens ulike omsorgsboliger. Næringslivet generelt ble hardt rammet, herunder kulturnæring. Artister, lys- og lydtekniker, produsenter etc. mistet de fleste av sine oppdrag og arbeidsoppgaver over natten.  

 Frivillige kulturorganisasjoner og -utøvere mistet arenaer for å utøve helsebringende kulturaktiviteter. Særlig rammet dette barn og unge. underveis i pandemien og i ettertid har vi sett et stort frafall i medlemsmassen til organisasjonene.  

Utfordringen vi skulle løse var derfor tredelt og kan kort beskrives slik: 

Grupper i samfunnet vårt ble ensomme og isolerte under koronapandemien, artister og lydteknikere sto uten jobb og frivillige kulturorganisasjoner trengte en scene å stå på og hadde lyst til å gjøre en frivillig innsats for disse gruppene.  

Fremgangsmåte – hvordan har dere jobbet, og hvem har vært involvert? (Eks ansatte, andre tjenester, brukere, frivillige, næringsliv) 

Kultur og samarbeid og ansvarlig for Den kulturelle spaserstokken i avdeling for pleie og omsorg, etablerte Scene i karantene nokså umiddelbart etter nedstengning av landet. Kultur og samarbeid har ansvar for BAKgården i Sandvika og for Syngende Bærum. Begge disse prosjekter ble involvert i Scene i karantene i tillegg til Den kulturelle spaserstokken. 

Vi definerte hvilke behov som skulle løses og hvilke utfordringer vi hadde. Behov som skulle løses er skissert under punkt 7. Deretter måtte vi avklare økonomi og finne spillesteder, artister/frivillige og lydtekniker. 

Økonomi 

BAKgården hadde allerede inngått avtale om å betale lydtekniker og enkelte artister i BAKgårdsesongen. Disse avtalene ble reforhandlet slik at spillested og – tid ble endret og tilpasset Scene i karantene.  

Grunnet nedstengning på kommunens sykehjem og omsorgsboliger og de sosiale begrensninger det fikk for fellesskap og aktiviteter, og at større fellesarrangementer og turer ut måtte avlyses, ble det frigjort Unikt-midler til Scene i karantene.  

Det ble også frigjort midler fra begge ordninger fordi opprinnelige planer ble kansellert. Det var avsatt midler til Syngende Bærum som ikke kunne benyttes og som ble overført Scene i karantene. I tillegg søkte vi, og fikk, midler fra Bærumspakken. 

Spillesteder 

Avdeling for pleie og omsorg kontaktet boliger for eldre.  Tjenesteledere fra avdeling psykisk helse og rus og fra hjemmebaserte tjenester, samlokaliserte boliger hjalp oss med kontaktpersoner til andre typer boliger. Det var viktig å ha gode kontakter så ansatte ved boligene var trygge på at vi tok smittefaglige hensyn. Vi inngikk her et nyttig samarbeid med tjenesteledere fra ulike områder.  

 Artister 

Vi kontaktet artister og frivillige som allerede hadde inngått avtale om å opptre i BAKgården og utlyste ledige honorerte oppdrag for profesjonelle og tilbud om «scene», publikum og lydteknikk til frivillige kulturorganisasjoner og kulturskolen. Vi fikk inn en rekke søknader.    

Lydtekniker 

God lydteknikk har vært ekstra viktig i dette prosjektet fordi det har vært nødvendig å skape et lydbilde som kunne tilpasses både omgivelser og målgruppene. Lydfirmaet Flyt Audio AS som hadde avtale med BAKgården, fikk reforhandlet kontrakten sin og vi inngikk også kontrakt med dette firmaet om lydteknikk til de resterende Scene i karantene-oppdragene.  

Markedsføring og dokumentasjon  

Konsertene ble ikke markedsført utover informasjon innen selve boligen. Vi ønsket ikke at det skulle komme publikum utover de som bodde på stedet.   

 Vi dokumenterte konsertene ved å ta bilder og film til rapportering om prosjektet og bruk av midler. Det er viktig å dokumentere tiden vi har vært og fremdeles er i og viktig å dokumentere hva kulturen betyr for oss.  

Prosess – hvor langt har dere kommet? 

Vi gjennomførte i løpet av våren og høsten 2020, julekonserter 2020 og våren 2021 totalt 110 konserter på sykehjem og ulike omsorgsboliger i Bærum. Julekonsertene ble framført på en mobil scene som også ble innkjøpt i løpet av året for å dekke behovet for en utendørs scene. Scenen var en helt nødvendig forutsetning for å ha utendørs julekonserter hvor vi også brukte dansere fra en av områdets ballettskoler. Julekonsertene ble ellers finansiert med et utvidet økonomisk bidrag fra Pleie og omsorg.  

Verdi – hvilken verdi har løsningen skapt? (For innbyggere/brukere/ansatte) 

Omsorgsboligene har møtt nye grupper artister. Artister som ikke tidligere har søkt om deltakelse i Den kulturelle spaserstokken.  Mange av disse artistene har i ettertid fått nye oppdrag for Den kulturelle spaserstokken og flere av artistene fikk andre typer private oppdrag som en konsekvens av Scene i karantene-opptreden. 

Artister og lydteknikere har fått betalte oppdrag i en tid det ikke var mulig å få arbeid. Firmaet Flyt Audio AS har opplyst at oppdragene var avgjørende for at firmaet klarte seg økonomisk gjennom denne vanskelige tiden.  

 Frivillige organisasjoner har fått mulighet til å ha noe aktivitet for et takknemlig publikum. 

Ansatte har fått noen lyspunkter i en tøff hverdag. Og her vil vi føye til at vi ble veldig godt mottatt overalt vi var. Det er ganske imponerende å rydde plass til oss i den hverdagen boligene var i.  

Boligene har fått et tilbud om langt bedre lydteknikk og lydtekniker enn hva de er vant med. Det har vært en stor suksess og har vært noe av det vi har fått best tilbakemelding på. 

Det ble innkjøpt ny mobil scene i anledning dette prosjektet. Scenen skal kunne brukes både til kommunens egne arrangementer og av kommunens frivillige organisasjoner. Den har nå fått plass innendørs på Wøyen gård og driftes av KSAM delvis i samarbeid med ansvarlig for Den kulturelle spaserstokken. I ukene fram mot jul vil scenen være i bruk både til julegrantenning i Sandvika og til åpning av Frivillighetsåret 2022. 

Boligene for personer innen rus og psykiatri har fått et kulturtilbud de klarte å benytte seg av. De fleste har aldri fått tilbud i boligen og mange har på grunn av sykdom heller ikke mulighet til å delta på andre kulturtilbud.   Dette er en målgruppe som bør få et tilrettelagt kulturtilbud også fremover. 

Generelt kan det sies at kulturen som oppstod med utekonsertene ble en bærebjelke for beboerne i omsorgsboligene gjennom pandemien. Disse hadde ellers liten kontakt med verden utenfor i denne perioden.  

Vi arbeider nå med å kunne videreutvikle konseptet og rette oss mot den gruppen som aldri har fått kulturtilbud verken før eller etter pandemien – personer i boliger innen rus- og psykiatriomsorgen. Under Scene i karantene har de fått konserter i sin egen bakgård og det ønsker vi å jobbe for å fortsette med.  

Spredning – Foreligger det planer for spredning av innovasjonen eller har andre tatt i bruk innovasjonen? 

Kultur og samarbeid har prosjektledelsen for Syngende Bærum og deltar i forum for alle kommuner som er med i dette prosjektet finansiert av Krafttak for sang og Kulturrådet. Informasjon om Scene i karatene er delt med de øvrige kommunene i prosjektet. 

Vi ønsker å videreføre prosjektet og jobber med en finansieringsmulighet hvor lokalt næringsliv finansierer konsert for egne ansatte og hvor artistene og lydtekniker gjennomfører to konserter til samme dag innenfor samme honorar. Honorar etter Creos (Forbund for kunst og kultur) satser, forutsetter at man kan opptre inntil tre timer og det dekker ca. tre Scene i karantene-konserter. De to «ledige» konsertene ønsker vi å gi til omsorgsboliger som nevnt. Dette er slik vi ser det et vinn-vinn-prosjekt der næringslivet får èn konsert for ansatte og i tillegg gir to konserter til omsorgsboliger samme dag uten ekstra omkostninger.  

Vi arbeider også med å finne midler og løsninger slik at Scene i karantene kan bli et permanent tilbud til de gruppene innen rus og psykiatri som hittil ikke har fått et tilbud i boligen gjennom Den kulturelle spaserstokken og heller ikke har anledning til å benytte de kulturtilbudene som finnes i samfunnet. Vår erfaring med Scene i karantene er at tilbudet kanskje hadde aller størst betydning nettopp for disse gruppene. Tilbakemeldingen fra beboerne var at de følte seg sett og at tilbudet ga dem gode, sterke opplevelser. Dette ble også bekreftet av de ansatte. Flere av beboerne hadde selv spilt i band eller på annen måte drevet med musikk. Flere ønsket å spille eller synge med artistene og disse ønskene kan innfris når ikke smittevernbestemmelser hindrer det.  

 Konsertene under Scene i karantene har vært et relativt rimelig kommunalt tilbud til tross for at enkelte boliger har få brukere. For tre konserter pr dag har ordningen kostet ca. 10.000 kr i tillegg til noe administrativt arbeid. Sett i forhold til pris på ordinære konsertbilletter samt transport til konsertstedet så blir pris pr. person uansett svært gunstig. Det er dermed mange gode grunner til å videreføre ordningen Scene i karantene.  

Innovasjonsprisene