Sandvika byfest

Søker

Avd. for kultur og samarbeid, Plan miljø og kultur

Er andre tjenestesteder involvert?

Ikke i forhold til søknaden.

Navn på innovasjon

 1. Sandvika Byfest - en møteplass for hele Bærums befolkning og en samarbeidsarena for kommunens tjenestesteder

 2. Byfest og yrkesfagelever - et vinn-vinn-prosjekt

Kort beskrivelse av innovasjonen

 1. Med Sandvika Byfest er det skapt en møteplass for alle innbyggere og frivillige organisasjoner på tvers av alder, kjønn, religion, kultur og interesser - uten at det er leid inn dyre artister og aktiviteter. Alle aktører er lokale og nesten alle tilbud er gratis. Byfesten har bidratt til å utvikle et nært samarbeid mellom flere av kommunens tjenester, næringslivet og frivilligheten.
 2. Bruk av skoleelever innen yrkesfag, til forberedelser og gjennomføring av byfesten. Helse- og omsorgsfag utvikler og gjennomfører barneaktivitetene i Byparken, elektroelever er med å legge strøm til markedsboder og Kulturnatt elvelangs, elever fra Restaurant- og matfag driver kafe i Løkkehaven.

Bakgrunn – (Hvorfor gikk dere i gang?) Hva var utfordring dere skulle løse?

 1. Det var behov for å skape mer liv i Sandvikas gater, å skape en møteplass for kultur, å skape tilhørighet og identitet til Sandvika og Bærum. Bærum består av en svært stor andel innflyttere, og det er mange ulike sentra i kommunen. Derfor er det vanskelig å skape en felles identitet.  Etter hvert som byfesten økte i omfang, økte også behovet for et tett samarbeid med flere av kommunens tjenestesteder. Når Kultur og samarbeid skal lage marked i hele gågata, må for eks gravearbeider og strømstans gjøres til andre tider. Da må det planlegges i fellesskap og i god tid.
 2. Vi behøvde flere frivillige til å drive barneaktivitetene og kom på at det ville være en vinn-vinn-situasjon å få barne- og ungdomsarbeidere fra Sandvika vgs. med på laget. De er unge, trenger erfaring, ungene som skal bruke aktiviteten synes det er stas med ungdommer, vi kunne få nye ideer rett fra fagmiljøet.

Fremgangsmåte - Hvordan har dere jobbet, og hvem har vært involvert? (Eks ansatte, andre tjenester, brukere, frivillige, næringsliv)

 1. Byfesten har etablert en egen styringsgruppe bestående av Bærum kommune (Berit Inger Øen og Ellef Ruud), næringslivet ved Vårt Sandvika, Sandvika Vel og Bærum Kulturråd. Arbeidsgruppa består hovedsakelig av medarbeidere fra Kultur og samarbeid, men vi samarbeider også med aktører fra Bærum Kulturråd, fra frivillige organisasjoner som Lions, Rotary etc, med grupper innen psykisk helse, Fontenehuset, Norsk Folkehjelp, Røde Kors, med innvandrerorganisasjonene, Kulturskolen, Idrettsrådet, Politiet (politiets dag) og en rekke andre organisasjoner og aktører i Bærum. Vi har stort fokus på å vise fram alle sider av Bærumssamfunnet og legge til rette for at alle skal finne en plass i Byfesten. For å avdekke hva befolkningen ønsker Byfesten skal tilby, arrangeres det vært år en idedugnad hvor alle kan komme med sine innspill. Dugnaden er åpen for alle og markedsføres i Bæringen, på Facebook, våre nettsider og direkte kontakt med organisasjoner. Behovet for samarbeid med andre avdelinger har blitt ivaretatt ved å innkalle til flere og tidlige møter på tvers av flere avdelinger, ved å utvide styringsgruppa med Ellef Ruud, ved å forankre behovet for samarbeid høyt opp i organisasjonen, ved å søke tillatelser og legge fram planer for andre avdelinger i god tid.

 2. Vi tok kontakt med lærere ved Sandvika vgs., lagde en avtale, avholdt ideworkshop for elevene på vg 1 og disse jobbet med planlegging hele våren før de gjennomførte under byfesten. Elektrofagelever som vi hadde med første gang i år, har hatt «undervisning» i festivalarbeid med vårt innleide elektroselskap i nært samarbeid med lærere og etter tillatelse fra foreldre. Elevene har gått vakter med og uten elektroselskapets montører og har rigget opp og ned Kulturnatt elvelangs med fagfolk fra vårt innleide lys- og lydfirma. Restaurant- og matfagelevene har fått rammer for hva vi ønsker av mat/kaker og de har i samarbeid med Frivilligsentralen i Løkkehaven drevet kafeen. Elever fra Medier og kommunikasjon ved Sandvika vgs. har gitt fotokurs til ungdomsskoleelever på dagtid, torsdag og fredag under Byfesten.

Prosess - Hvor langt har dere kommet?

 1. Byfesten er i stadig utvikling. Vi tilpasser oss de krav og ønsker Bærum kommune og befolkningen har og andre arrangementer som skal gjennomføres samtidig. I 2020 skal det parallelt arrangeres VM i maratonpadling. Den nye elvepromenaden vil få stort fokus. Det samme vil bærekrafts målene og krav om en bærekraftig og klimaklok Byfest. Vi har startet forberedelsene med tanke på disse fokusområdene. Vi arbeider også kontinuerlig med å lage gode kommunikasjonskanaler og et tett samarbeid med avdelinger som Vei og trafikk, Natur og Idrett, Prosjektenheten etc. Dette samarbeidet har blitt betydelig styrket de siste årene.

 2. I tillegg til å fortsette samarbeidet med de skoler som er nevnt over, vil vi i år prøve å få til et samarbeid med Naturbruk med energi- og miljøfag ved Stabekk vgs. for å kunne tilby kurs i energi- og miljøfag til ungdomsskoleelever på dagtid under byfesten samt kanskje også hjelpe oss med å bygge opp et område i Løkkehaven med minibondegård hvor man kan lære litt om planter, jordbruk etc. Her ser vi for oss et samarbeid med andre organisasjoner som 4 H, Speiderne, Natur og ungdom etc. 

Verdi - Hvilken verdi har løsningen skapt og hvordan er den dokumentert?

 1. Byfesten har blitt større både i utstrekning og publikumstilstrømning hvert eneste år. Det har nå blitt en møteplass som de fleste kor, korps, teatergrupper, idrettsorganisasjoner, innvandrerorganisasjoner og mange flere, legger inn i sine årshjul som en del av den naturlige aktiviteten. At kommunens avdelinger og tjenester samarbeider tett om byfesten er av stor verdi - og særlig med tanke på å løse utfordringer vi vil møte når Sandvika øst skal «rives» og bygges opp igjen de nærmeste årene. Å kunne samarbeide om gode møteplasser og opplevelser i denne prosessen er avgjørende for at Sandvika skal leve også under ombyggingen.

 2. Samarbeidet med de videregående skolene har vært og er av stor verdi både for skolene og for byfesten. Byfesten får arbeidskraft som kan faget sitt, er motiverte, er pålagt oppmøte og som kun koster oss arbeidsinnsats og kost. Elevene får praktisk læring, attest fra Sandvika Byfest, en sosialt hyggelig opplevelse og nyttige kontakter innen fagområdet de skal jobbe på. Dette gjelder i stor grad elektroelevene som fikk arbeide med ansatte i en bedrift som ønsker mange lærlinger. I tillegg er det stor verdi i å vise fram særlig i Bærum, hva yrkesfag kan by på. Området har behov for at flere velger yrkesfag, og synlighet under byfesten kan kanskje bidra til det. Dokumentasjon for verdiskapning finnes i evalueringer fra skolene som gjerne deltar igjen, i tilbakemeldinger vi har fått fra publikum og i regnskapet som viser et lavkostarrangement til tross for svært mange besøkende.

Spredning - Foreligger det planer for spredning av innovasjonen eller har andre allerede tatt i bruk innovasjonen?

Historien om Sandvika Byfest og hvordan vi samarbeider internt og med skoler og elever, framgår både av våre nettsider, andre sosiale medier, av avisartikler etc. Vi planlegger å produsere en presentasjonsfilm og tilhørende presentasjonsmaterialet med fokus på blant annet bruk av elever i planlegging og gjennomføring.

Kontakt

Epostadresse: cecilie.due@baerum.kommune.no