Portal smittevernutstyr

På hvilket tjenestested jobber du?

Folkehelsekontoret - teamleder Innkjøp og logistikk smittevernutstyr

Er andre tjenestesteder involverte?

Søknad sendes også på vegne av (uten at de er informert ...) :

Digit (Jenitha Thavanathan),

Bærum arbeidssenter (Tina Moer)

E-postadresse: rune.skatt@baerum.kommune.no

Navn på innovasjon:

Portal med apper for bestilling, håndtering, pakking og utkjøring av smittevernutstyr

Kort beskrivelse av innovasjonen – hva består løsningen av?

Løsningen består av en portal for bestilling av smittevernutstyr både fra interne tjenestesteder og eksterne tjenester med kommunal avtale. Bestilling av smittevernutstyr gjøres på nett. Håndteringen av bestillingene gjøres på nett i et administrasjons system, som også gir oversikt over lagerstatus og annen statistikk. Når bestilling er behandlet går det melding til mobilappen Pakking som benyttes i forbindelse med pakking av bestillingen. Når smittevernutstyret er pakket, går det melding til Bærum arbeidssenter sin mobilapp Levering, slik at de vet hvor mange leveringer som de skal kjøre ut. En pakkseddel heftes på leveransen og scannes ved henting og levering. Når levert oppdateres lagerstatus.

Løsningen er utviklet i Office365, som et at de første i Norge og ble laget og gjennomført på 6 uker og har fungert med noen forbedringer underveis.

Bakgrunn (Hvorfor gikk dere i gang) Hva var utfordringen dere skulle løse?

Mangel på smittevernutstyr ga behov for sentrale innkjøp og tilrettelegging for videre fordeling til tjenestesteder. Mange mennesker involvert, uoversiktlige regneark, stort antall tjenestesteder å kommunisere med. Behov for bedre oversikt, bedre kommunikasjon, sikre leveranser av utstyr.

Fremgangsmåte – Hvordan har dere jobbet, og hvem har vært involvert? (Eks ansatte, andre tjenester, brukere, frivillige, næringsliv)

Oppstart mars/april 2020, midt under oppstarten av pandemien. Vi så tidlig at vi hadde behov for et system for å håndtere smittevernutstyr. Team innkjøp hadde i perioder daglige møter med Digit og deres eksterne konsulenter. Vi hadde flytskjema som var gull for Digits arbeid med portalen og appene. Bærum arbeidssenter har vært med oss hele veien og kjørt utstyr for oss til alle tjenestesteder som har hatt behov for smittevernutstyr. Vi har nå passert 4000 bestillinger levert siden mars 2020.

Prosess – Hvor langt har dere kommet?

Portalen har vært i drift siden april/mai 2020. Gikk rett i produksjon uten test. Har fungert bra, og enda bedre etter å ha mottatt midler til en runde med forbedringer.

Verdi – hvilken verdi har løsningen skapt? (For innbygger/brukere/ansatte)

Effektivisert arbeidet med innkjøp og fordeling av smittevernutstyr under pandemien.

Spredning – Foreligger det planer for spredning av innovasjonen eller har andre tatt i bruk innovasjonen?

Digit har klargjort pakker for kostnadsfri spredning av portalen..Info er sendt ut og vi tror at den er tatt i bruk av andre kommuner. Dette kan eventuelt Digit svare på.