Jente med tegning på tavle

Søker

Capralhaugen omsorgsbolig, Pleie og omsorg

Er andre tjenestesteder involvert?

Lyset i hverdagen ved NAV i Bærum. ved deres prosjektleder Ragnhild Guddal.

 Navn på innovasjon

"Nå kommer Lyset"

Kort beskrivelse av innovasjonen

Vi har hatt fokus på og bekymring for utfordringer hos beboere i omsorgsboligen vår som er: ensomhet, opplevelse av å være alene mange timer pr dag og opplevd manglende mening i tilværelsen og lite behov for deres kompetanse og livserfaring.

Samarbeid med stiftelsen Lyset i hverdagen; et samarbeid mellom beboere og ansatte på Capralhaugen omsorgsbolig og deltagere i Lyset i hverdagen, som er unge tidligere og nåværende rusmisbrukere i alder 18-32 år. Beboerne på Capralhaugen omsorgsbolig er i alderen 50- 102 år. Både unge og gamle ønsker en endring i livet sitt med henhold til mening og livskvalitet. 

Da ansvarlige for stiftelsen Lyset i hverdagen tok kontakt med tjenesteleder Nina Gustad ble de møtt positivt. Resultatet ble en avtale om felles treff hver 14 dag der brukerne i Stiftelsen har kommet til Capralhaugen. Beboerne har gledet seg. Deltagerne fra Lyset i hverdagen har ønsket seg mestringstrening og i dette stekt vafler, grillet pølser, laget sommerfest, plantet blomster og samarbeidet om dugnad sammen med beboere. Samarbeidet startet i mars 2019 og pågår fremdeles. Frekvensen har vært ca hver 14 dag. 

Gjennom dette prosjektet har også en av deltagerne fått jobb hos oss 2 dager i uka og derved jobbtrening. Hun er ledsager på trim for beboerne og bistår personalet og fysioterapeut på omsorgsboligen. Hun har fått med seg deltagere som tidligere ikke har deltatt på trim. I tillegg har hun startet med bingo, som har vært et ønske fra beboerne.  Deltagerne i Lyset i hverdagen er fleksible og vennlige og har også på kort varsel deltatt på brukeraktiviteter som for eksempel turer, Oktoberfest og dugnader. Beboerne slapper av med de unge deltagerne og prioriterer tydelig å delta på aktivitetene med dem. Vårt tjenestested opplever en berikelse i samarbeidet med deltagerne i Lyset i hverdagen. Vi kan anbefale denne typen samarbeid til andre tjenestesteder.  Løsningen består av et fordomsfritt samarbeid.

Bakgrunn – (Hvorfor gikk dere i gang?) Hva var utfordring dere skulle løse?

Det å flytte inn i leilighet i så høy alder som våre beboere gjør innebærer store endringer i livet; herunder tap i form av opplevelse av at nettverket blir mindre/borte/faller fra. Ansatte på tjenestestedet kan ikke erstatte det som eksempelvis deltagere i Lyset i hverdagen representerer. I form av dette samarbeidet opplever vi at alle parter har glede av samarbeidet. Vi opplever at samarbeidet med det nylig oppstartede prosjektet Lyset i hverdagen er nytt, nyttig og vi har nyttiggjort oss av dette.

Fremgangsmåte - Hvordan har dere jobbet, og hvem har vært involvert? (Eks ansatte, andre tjenester, brukere, frivillige, næringsliv)

Alle har vært mer eller mindre engasjert i at dette prosjektet har latt seg gjennomføre. fra tjenesteleder som sa ja til oppstart, til ansatte som har medvirket praktisk og slik at pleietrengende beboere har kunnet delta. Bak stiftelsen Lyset i hverdagen foreligger et sosialt entreprenørskap. 

Prosess - Hvor langt har dere kommet?

Første gang (mars 2019) var det få beboere som deltok. Etter hvert har dette økt til ca 40 beboere på treffene. Deltagerne i Lyset i hverdagen har selv informert beboerne i samtaler om sin bakgrunn. Det har vært opp til 11 deltagere fra Lyset i hverdagen med på treffene. Treffene varer 3-4 timer pr gang.

Det henges opp invitasjon på informasjonstavler og beboerne snakker om det seg imellom.  Vi håper alle at det vil videreføres.

Verdi - Hvilken verdi har løsningen skapt og hvordan er den dokumentert?

Beboerne opplever det som positivt at de kan være med på å bidra til at de unge deltagerne i Lyset i hverdagen får gode mestringsopplevelser. Beboerne på sin side opplever meningsfull aktivitet og verdifulle samtaler.  

Opplevelsene er publisert på Facebooksidene til både Lyset i hverdagen og til Capralhaugen omsorgsbolig. (Det foreligger fotoavtale). 

Dersom vi tildeles Innovasjonsprisen, ønsker vi å kunne se nærmere på opplevd effekt hos våre beboere. Vi har også beboere som pr nå ikke deltar av grunner som angst/depresjon.  Vårt mål er å få flere av disse til å delta. Det krever en stor innsats, men vi tror nettopp prosjekter som Lyset i hverdagen og deres deltagere kan være særlig egnet til dette.  

Spredning - Foreligger det planer for spredning av innovasjonen eller har andre allerede tatt i bruk innovasjonen?

Vi kjenner ikke til at andre omsorgsboliger samarbeider med Lyset i hverdagen eller at beboere i omsorgsboliger for øvrig har lignende samarbeid med yngre mennesker med rusutfordring og et felles ønske om glede og mening i livet.

Dersom vi får tildelt prisen ønsker vi å få bidra til å formidle at samarbeid av denne typen er til felles nytte og glede på tvers av generasjoner og for vårt tjenestested og kommune.  

Kontakt

Epostadresse: hilde.arneberg@baerum.kommune.no