Lyset i hverdagen

Søker

Lyset i hverdagen - NAV Bærum, Helse og Sosial og Pleie og omsorg

Er andre tjenestesteder involvert?

Det er et samarbeid mellom NAV og oppfølging psykisk helse og rus som har den daglige driften av Lyset. Men vi samarbeider tett med alle de instansene i kommunen som leverer tjenester til målgruppen. Det er tett samarbeid med Pleie og omsorg. Vi jobber mye frivillig på ulike aktivitetsdager samt at vi er fast på Capralhaugen omsorgsboliger hvor vi lager mat og vafler til beboerne.

Navn på innovasjon

Lyset i hverdagen

Kort beskrivelse av innovasjonen

Hvilke overordnede sosiale problemer i Bærum kommune skal Lyset i hverdagen bidra til å løse?

I Bærum kommune er det innbyggere med rusmisbruk og psykiske helseplager som har unødvendig dårlig livskvalitet. Dårlig livskvalitet sees bl.a. ved at de:

 • mangler et sted å bo.
 • har dårlig helse.
 • har dårlig og ustabil privatøkonomi.
 • ikke har faste daglige aktivitet, hverken jobb eller dagtilbud.
 • føler »utenforskap» gjennom manglende relasjoner til venner og annet sosial liv og at de mangler muligheten for å gi noe tilbake til samfunnet.

Denne gruppen er med andre ord kjennetegnet ved komplekse og inngripende psykologiske, sosiale og somatiske problemer.

Grunnen til at livskvaliteten er unødvendig dårlig skyldes at disse innbyggere sliter med å koble seg på og få hjelp fra det ordinære hjelpeapparatet, f.eks. i regi av NAV og andre kommunale tjenester. De sliter med dette fordi de på grunn av problemene deres

 1. har en lav grad av tillit til tjenestene og derfor i mindre grad og på en ustabil måte benytter seg av dem,
 2. opplever at tjenestene ikke i tilstrekkelig grad varetar deres særlige situasjon, behov og begrensede ressurser, og
 3. opplever at tjenestene ikke i tilstrekkelig grad koordinerer seg om innbyggerens behov på tvers av tjenester.

Det er disse konkrete sosiale problemer Lyset i hverdagen skal bidra til å løse.

Hvilke spesifikke målsetninger har Lyset i hverdagen?

 • Å bidra til at innbyggere med komplekse og inngripende psykologiske, sosiale og somatiske problemer, herunder rusmisbruk og psykiske helseplager får en økt livskvalitet gjennom bedre bruk av det ordinære hjelpeapparatet med utgangspunkt i innbyggernes ressurser og muligheter.
 • Å bidra til at innbyggeren er i stand til å ta imot hjelp og støtte fra det ordinære hjelpeapparatet når innbyggeren ikke lengre deltar i Lyset i hverdagen.

Bakgrunn – (Hvorfor gikk dere i gang?) Hva var utfordring dere skulle løse?

Samordne tjenestetilbudet til unge med rusutfordringer i Bærum, være et tilbud som oppfyller kravet for å få sosialhjelp for de under 30 år som er pålagt aktivitetsplikt, vise at disse menneskene er enorme ressurser for Bærum kommune som kanskje tidligere har vært en enorm belastning på kommunen. Skape noe nytt på tvers av sektorer, kommune og stat, frivilligheten og det private næringsliv. Slagordet vårt er: Sammen klarer vi så mye mer!

Fremgangsmåte - Hvordan har dere jobbet og hvem har vært involvert? (Eks ansatte, andre tjenester, brukere, frivillige, næringsliv)

Vi jobber tverrfaglig både internt i kommunen innen helse og sosial, men også mellom pleie og omsorg, og helse og sosial. Vi har et tett samarbeid med frivillige og vi har to faste frivillige i prosjektet. En av disse er Wenche som jobber i god morgen Norge. Hun er kokk og bidrar mye når vi er på Capralhaugen for å jobbe samt lære deltakerne å lage sunn og næringsrik mat. Vi samarbeider mye med det private næringslivet og har flere store aktører inne som REMA 1000, Stiftelsen Petter Uteligger og HP. Deltakerne i Lyset jobber også mye frivillig for både de eldre i Bærum kommune, men vi har også jobbet frivillig under World cup i kajakk. Fokuset til Lyset i hverdagen er at deltakerne skal forme mye av konseptet, aktivitetene og målene. Mens vi som jobber der har et målrettet fokus på økt livskvalitet for deltakerne i form av bolig, helse, økonomi, utdanning og jobb.

Prosess - Hvor langt har dere kommet?

Vi er i full drift, men jobber med å "ramme" inn prosjektet med en mer tydelig prosjektbeskrivelse og utforming av hvordan vi kan gjennomføre valide resultater på sikt. Da det er et ønske å få på plass samfunnsøkonomiske beregninger samt rapporteringer som viser tydelig hvilke områder prosjektet leverer på.

Verdi - Hvilken verdi har løsningen skapt og hvordan er den dokumentert?

Vi har dokumentert noe av arbeidet og det er følgende:

 • over 50% manglet bolig ved oppstart. Alle har fått bolig nå
 • over 50% har kommet over på statlige ytelser, noe som sparer kommunen for store summer
 • 90% er i en eller annen form for behandling, DPS, LAR, langtidsbehandling osv.
 • økt samhandling internt i kommunen mellom tjenestetilbudet Kan ettersende dok. hvis dette er ønskelig?

Vi er i gang med å få på plass samfunnsøkonomiske beregninger, rapportering på flere områder ligger klar samt spørreundersøkelse til deltakerne er gjennomført av ca 11 personer så langt.

Spredning - Foreligger det planer for spredning av innovasjonen eller har andre allerede tatt i bruk innovasjonen?

Vi har hatt enormt mye mediadekning og det er flere kommuner som nå har tatt kontakt for å begynne lignende tilbud. Vi jobber også sammen med flere av de store interesseorganisasjonene som KoRus, Actis og de som har LAR konferansen. Sammen med disse har vi vært på flere store konferanser innen rusfeltet og det er planer om mange flere i 2020. De ulike interesseorganisasjonene har også et ønske om å løfte Lyset i hverdagen inn politisk.

Anbefaler juryen å gå inn på vår facebookside, nettside og Instagramkonto for å se enda mer av hva vi driver med. Vi er også innovative i den formen av at deltakerne i Lyset skriver sin egen blogg som har nådd førsteplass må miniblogg.no flere ganger.

Se også nettsidene våre: 

Kontakt

Epostadresse: ragnhild.guddal@nav.no