Helseambassadørene

Tjenesteområde: 

Helse og Sosial 

På hvilket tjenestested jobber du? 

Helse- og sosial stab 

Er andre tjenestesteder involverte? 

Kommunikasjonsavdelingen, Voksenopplæringssenteret, Vaksinesenteret. 

 Epostadresse: elisabeth.eide@baerum.kommune.no 

Navn på innovasjon:  

Helseambassadørene i Bærum 

Beskrivelse av innovasjonen – hva består løsningen av? 

Helseambassadørene har gjennom sitt nettverk og synlighet i Bærumssamfunnet bidratt til formidling av kommunens og myndighetenes informasjon om koronaviruset til innvandrerbefolkningen i Bærum. Helseambassadørene har gitt informasjon om til enhver tid gjeldende råd og regler til egne nettverk. De har stått på stand flere steder i kommunen og delt ut informasjon på flere språk, delt ut antibac og vært tilgjengelig for uformelle samtaler.  Vi har sett at det å være tilgjengelig for den uformelle samtalen med folk på eget morsmål har vært utrolig viktig for at Bærums befolkning med et annet morsmål enn norsk kunne få svar på de spørsmålene de har hatt om korona. Det er også folk som etter slike samtaler har bestemt seg for å ta vaksinen.  

Bakgrunn (Hvorfor gikk dere i ang) Hva var utfordringen dere skulle løse? 

Da pandemien sto på som verst i fjor i og det var store utfordringer med hvordan man best skulle nå innvandrerbefolkningen i Bærum som har et annet morsmål enn norsk med informasjon om korona råd og regler, testing og vaksine, bestemte ansatte i kultur (frivillighetskoordinator) og stab helse- og sosial (SLT koordinator og senere frivillighetskoordinator) seg for at løsningen på denne utfordringen var å rekruttere frivillige med et annet morsmål enn norsk til å bli helseambassadører for kommunen.  

I Bærum kommune er 22 prosent av befolkningen innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre. Integrerings- og Mangfolds direktorat (IMDi) slo fast at «Under korona-pandemien er nyankomne flyktninger og innvandrere som ikke forstår tilstrekkelig norsk spesielt utsatt.»  Formidling av informasjonen på eget morsmål ble derfor viktig for å ivareta innvandrergrupper som av ulike grunner ikke ble nådd gjennom eksisterende informasjonskanaler.    

Fremgangsmåte – hvordan har dere jobbet, og hvem har vært involvert? (Eks ansatte, andre tjenester, brukere, frivillige, næringsliv) 

Det ble rekruttert 20 frivillige med representerer for 12 ulike språk/morsmål; kurdisk, arabisk, somali, tigrinja, engelsk, farsi, filippinsk, litauisk, polsk, portugisisk, fransk og tyrkisk. Disse ble rekruttert gjennom Voksenopplæringssenteret, moskeene og frivillige organisasjoner som ønsket å bidra. Tiltaket var etter en modell fra Drammen sanitetsforening. Det ble knyttet kontakt med Vestre Viken helseforetak som har bidratt med opplæring og kompetanseheving av helseambassadørene over tre kvelder på vårparten 2021. Kommunikasjonsavdelingen har vært involvert med å tilrettelegge for informasjon på flere språk. Helseambassadørene har også gitt verdifulle innspill til hvordan kommunen best kan utvikle info materiell til innvandrerbefolkningen.  

En helseambassadør har ikke helsefaglig bakgrunn, det viktigste har vært å formidle informasjon på en forståelig måte for mottagere, og generell personlig egnethet.  Helse- og sosial og frivilligkoordinator i kultur har hatt ansvar for praktisk tilrettelegging av prosjektet, er kontaktpunkt for helseambassadørene, lagt til rette for oppfølgingsmøter for de frivillige. Kommunikasjonsavdelingen har laget informasjon på flere språk, og helseambassadørene har kvalitetssikret informasjon om koronasituasjonen. Det har vært arrangert møter med kommunens smittesporere, vaksinekoordinatorer m.fl. for at de skal kunne gi siste oppdateringer og svare på spørsmål. Helseambassadørene har også vært tilgjengelig på ulike steder i Bærum gjennom å holde stands. På den måten har de kunnet være tilgjengelig for uformelle samtaler med innbyggerne på eget morsmål. 

Prosess – hvor langt har dere kommet? 

Helseambassadørene eksisterer ennå og fortsetter å formidle informasjon om vaksinetilbudet i kommunen og annen informasjon som til enhver tid er relevant til sine nettverk. Det jobbes med å se på andre områder man kan bruke helseambassadører, for eksempel når det gjelder informasjon om fysisk og psykisk helse generelt eller som ressurspersoner til flyktningfamilier eller andre som trenger informasjon om skolehverdagen til barna sine (hva som forventes av det å være foreldre i norsk skole). Enkelte kommuner har også inkludert helseambassadører i sine beredskapsplaner. Mulighetene er under utredning, vi tenker at dette er en så viktig ressurs for kommunen at vi ikke kan stoppe med korona situasjonen.   

Verdi – hvilken verdi har løsningen skapt? (For innbyggere/brukere/ansatte) 

Verdien løsningen har skapt er at Bærums innvandrerbefolkning har hatt personer som snakker deres morsmål til å forklare og gi informasjon om de til enhver tid gjeldende råd og regler. Vi vil også påstå at de har bidratt til en høy vaksinasjonsgrad i Bærum kommune gjennom den informasjonen de har gitt. Prosjektet har bidratt med å gi innspill til hvordan kommunen best kommuniserer med innvandrerbefolkningen i Bærum. Løsningen har bidratt til mer åpenhet, at innvandrerbefolkningen har følt seg sett og fått tilrettelagt informasjon. De flerspråklige frivillige har også fått verdifull kompetanse til å ta med seg i jobbsøking og andre oppdrag. arbeid/oppdrag.  

Spredning: Det foreligger planer og spredning av innovasjonen. For fremtidig samskaping mellom kommunen og frivilligheten er dette en modell som kan brukes på flere tjenestesteder. Med større satsing på frivilligheten og behov i tjenestene kan erfaringen med dette prosjektet videreføres til andre tema hvor frivillige ressurspersoner kan bidra til en bedre kommune (se under punkt 9).  

Innovasjonsprisene