Globale Bærum er en organisasjon registrert i Brønnøysundregistrene i 2018. Vi har som mål at 1000 innvandrere, bosatt i Bærum, skal være i arbeid innen 3 år.

Søker

NAV Bærum, Helse og Sosial

Er andre tjenestesteder involvert?

Ja, Flyktningkontoret, Voksenopplæringssenteret, Strategi & utvikling, Seniorsentrene, Næringssjefen

Navn på innovasjon

Globale Bærum

Kort beskrivelse av innovasjonen

Globale Bærum er en organisasjon registrert i Brønnøysundregistrene i 2018. Vi har som mål at 1000 innvandrere, bosatt i Bærum, skal være i arbeid innen 3 år. Vår visjon er «Mangfold lønner seg».

Nytt er det unike samarbeidet som er etablert mellom Bærum Næringsråd, næringslivet, frivillighet, sosiale entreprenører, kommune og NAV Bærum. Vi har en egen styringsgruppe, og alle har sin rolle i arbeidet med å stimulere til at 1000 innvandrere skal være i arbeid innen 3 år.

Ideen om å etablere et lokalt initiativ i Bærum etter idé fra Internasjonale Drammen, kom fra frivillighet gjennom Røde Kors, og fra næringslivet selv. Prosjektet er næringsnært, og søker å vise hvilken relevant kompetanse og kunnskap innvandrerne representerer for arbeidsgiverne.

I 2018 ansatte Globale Bærum en egen prosjektleder. Hun har bredt kontaktnett, og oppsøker aktuelle bedrifter for holdningsskapende arbeid, og for å motivere til å ansette innvandrere. Vi løfter frem de bedriftene som jobber aktivt med mangfold og inkludering gjennom å invitere til medlemskap i Globale Bærum. Dette gir dem medlemsbevis. De som ansetter innvandrere, får egen sertifisering.

Globale Bærum har etablert egne sider på Facebook og på LinkedIn, samt at vi har en egen hjemmeside, og egen YouTube-konto. Organisasjonen har sin egen logo og visjon.

Globale Bærum kan ses på som en stor paraply, og samarbeidet har resultert i svært mange nye og innovative spiler i paraplyen. For eksempel Det Spirer og gror i Bærum. Dette er et tilbud for flyktninger som trenger et alternativt og tilpasset løp for å lære norsk, få delfagbrev og å komme ut i lønnet arbeid. Denne spilen i paraplyen er etablert etter inspirasjon av et liknende prosjekt i Bø i Telemark.

Andre spiler er språkgruppene ved seniorsentrene, eller via idretten ved eksempelvis Stabæk fotball, som også er sertifisert samarbeidspartner.

Under Arendalsuka i 2018 markerte Globale Bærum seg med stand med blomster og lykkehjul – «Det er en lykke å få jobb». Næringssjefen ledet vårt eget arrangement: en panelsamtale mellom kommunaldirektør Kristin Nilsen, NAV-direktør Sigrun Vågeng og områdedirektør i Stendi, Reidar Christensen. Under Arendalsuka i 2019 hadde vi arrangementer sammen med Rema 1000, Frivillighetssentralen, Catalysts, Røde Kors og IMDi.

Globale Bærum prøver stadig ut nye arbeidsmetoder, for eksempel mentoring. Vi samarbeider med Rotary om et eget mentoringprosjekt.

Det er vanskelig å etablere seg i det norske arbeidsmarkedet når man mangler erfaring, har ukjent, mangelfull utdanning eller har språkbarrierer.  Globale Bærum bidrar til en bevisstgjøring i næringslivet, slik at barrierene for å ansette innvandrere blir mindre.

Helt konkret tettes «glippsoner» gjennom bistand med språket, hjelp til cv-skriving, intervjutrening, tilgang til nettverk, kartlegging av kompetanse med mer – dette skjer i samråd med en rekke ulike samarbeidspartnere fra forskjellige sektorer og ulike tjenestesteder.

 

Bakgrunn – (Hvorfor gikk dere i gang?) Hva var utfordring dere skulle løse?

Utfordringen er at det er for lav sysselsetting for innvandrere i ordinært, lønnet arbeid.

Næringslivet og Røde Kors tok initiativet sammen med Bærum kommune og NAV Bærum, til å starte Globale Bærum.

Fremgangsmåte - Hvordan har dere jobbet og hvem har vært involvert? (Eks ansatte, andre tjenester, brukere, frivillige, næringsliv)

Styringsgruppe ble etablert 01.04.18 med Rema 1000, Bærum Røde Kors, Gammel Nok (sosial entreprenør), Stendi, Bærum Næringsråd, Bærum kommune ved næringssjefen og NAV Bærum. Senere ble gruppen utvidet med Humana Norge.

Det har vært fokus på et næringsnært samarbeid, og deltakerne har i stor grad åpnet for bruk av eget nettverk og egen organisasjon for å ansette i ordinære jobber. Disse er våre foregangsbedrifter som viser konkret at mangfold lønner seg.

Egen prosjektleder er ansatt for å stimulere arbeidslivet til mangfold og inkludering lokalt/regionalt. Det jobbes etter «positiv forsterkning»-prinsippet: Vi fremsnakker det vi vil se mer av.

Prosess - Hvor langt har dere kommet?

Det er registrert 465 i jobb fordelt på over 200 bedrifter. Flest fra Syria, deretter Eritrea og Polen. 54 % er menn, 46 % er kvinner. Aldersspennet er fra 20-62 år, og de kommer fra 77 forskjellige land per 1. november 2019.

Stillingene spenner bredt fra olje til omsorg, renhold til regnskap og butikk til bysykler.

Verdi - Hvilken verdi har løsningen skapt og hvordan er den dokumentert?

Forsiktig estimert er det beregnet at utenforskap koster samfunnet rundt kroner 10.000.000 pr person i et livsløp. For næringslivet utgjør innvandringen en betydelig arbeidskraftsressurs og en konkurransefordel. For den som får jobb vil det kunne påvirke språk, integrering, økonomi, familieforhold og helse.

Spredning - Foreligger det planer for spredning av innovasjonen eller har andre allerede tatt i bruk innovasjonen?

Globale Bærum er sterkt inspirert av Internasjonale Drammen. Jobb Asker er allerede etablert etter modell av Internasjonale Drammen/Globale Bærum. Vi er videre i dialog med Arendal, Lillestrøm, Lørenskog og Grenland for å se om vi kan samarbeide/lære mer av hverandre. Det er muligheter for skalering også som følge av andre konferanser vi har bidratt på/skal bidra på; eksempelvis So Central i Oslo, Jobb Aktiv nasjonalt og Arendalsuka.

Med tiden tar vi sikte på nasjonal spredning. Til inspirasjon er vi i gang med å lage en håndbok for hvordan man kan gå frem for å etablere lignende konsept i egne lokalmiljø.

Kontakt

Epostadresse: edel.hegerholm@nav.no