Fornebupiloten er en frivilligsentral som på kort tid har etablert seg som en møteplass og viktig arena for innbyggerengasjement på Fornebu.

Fornebupiloten

Søker

Kultur,  Plan, miljø og kultur

Er andre tjenestesteder involvert?

Administrasjon, Helse og Sosial, Strategi og utvikling, Ungdom og fritid

Navn på innovasjon

Fornebupiloten

Kort beskrivelse av innovasjonen

Fornebupiloten er en frivilligsentral som på kort tid har etablert seg som en møteplass og viktig arena for innbyggerengasjement på Fornebu.

Bakgrunn – (Hvorfor gikk dere i gang?) Hva var utfordring dere skulle løse?

Fornebu var et av to områder som ble valgt ut for en områdesatsing. Fornebu er vekstområde som i mange år fremover skal ta imot mange nye innbyggere. Det var behov for en møteplass for innbyggere, frivillige organisasjoner, og alle som virker og bor på Fornebu. Det var et ønske om å involvere og gi innbyggerne en mulighet for deltakelse. En frivilligsentral er nettopp upolitisk og favner alle på tvers av interesser, kulturer og generasjoner. 

Fremgangsmåte - Hvordan har dere jobbet og hvem har vært involvert? (Eks ansatte, andre tjenester, brukere, frivillige, næringsliv)

Frivilligsentralen ble etablert i 2018 med fødselshjelp fra Bærum kommune. Fornebupiloten har et eget styre bestående av representanter fra organisasjoner på Fornebulandet og drives med støtte fra statlig og kommunalt tilskudd. Det er ansatt en daglig leder. Fra flere tjenestesteder har det vært god støtte og tett dialog med Fornebupilotens daglige leder og styre for å bidra til at sentralen blir et nav i miljøet.  Fra kommunens side har Øyvind Wee, Berit Inger Øen, Andrea Wielunski, Nina Kolbjørnsen, Unni Larsen, Tore Gulli, Stig Terje Fallingen og Mona Rafn vært involvert. Sentralen har et tett samarbeid med Fornebu S, Fornebuporten og OBOS og samarbeider med Bærum Næringsråd og har kontakt med flere bedrifter på Fornebu. Kulturgaten, Flytårnområdet er de også tett på i tillegg til vellene på Fornebulandet. Fornebupiloten har tiltrukket seg mange engasjerte frivillige som har bidratt til å starte opp med aktiviteter. Turgruppe, leksehjelp og ettermiddagstreff for 5 kl, Bærum husflidslag har ettermiddagsaktivitet. Treff for småbarnsforeldre, Torsdagsporten (kveldsarrangement), Litteraturgruppe og Fornebu senioruniversitet er noe av det som er startet opp. Sentralen har ansvaret for Fornebudagene og holder åpent hus daglig slik at det er enkelt å komme innom. Fornebupiloten arrangerer informasjonsmøter om utviklingen i lokalmiljøet, og er blitt en sentral møteplass, et sted å knytte kontakter for lokalmiljøet og få informasjon om hva som rører seg på Fornebu.

Prosess - Hvor langt har dere kommet?

Fornebupiloten har «vokst ut» av lokalet de holder til i dag på Punkt området på Fornebu. I 2020 vil de i tillegg få et lokale på Fornebu S. Kommunen leier lokalene, og vil også kunne benytte lokalene til innbyggermøter (medvirkningsprosesser) ol. Fornebupiloten har fått et ekstra kommunalt tilskudd i 2019 for å styrke bemanningen slik at de er bedre rustet for den raske utviklingen og befolkningsveksten på Fornebu.

Verdi - Hvilken verdi har løsningen skapt og hvordan er den dokumentert?

Det er ikke målt noen verdi utover det man kan måle i skapte nye aktiviteter, engasjement og gode relasjoner. Man har lyktes med å etablere møteplassen Fornebupiloten på et tidlig stadiet og man har derfor fortløpende klart å fange opp behov, skape gode relasjoner og kontakter. Fornebupiloten har vært en brobygger mellom innbyggere, kommune, enkeltpersoner, organisasjoner, næringsliv og utbyggere. Kommunen har fått nyttig kunnskap gjennom dette samarbeidet. Å investere i møteplassen Fornebupiloten i en periode hva gjelder fremtidig utbygging på Fornebu har vist seg å være positivt. Sentralen blir en katalysator, en nøytral møteplass for kommune og innbyggere. Samarbeidet mellom kommunen og Fornebupiloten er basert på tillit og respekt for partenes utfordringer. Kommunen ønsker å invitere Fornebupiloten med i sitt arbeid med medvirkning på Fornebu fremover.

Spredning - Foreligger det planer for spredning av innovasjonen eller har andre allerede tatt i bruk innovasjonen?

Denne modellen kan også tas i bruk på andre områder i Bærum hvor det planlegges større utbygginger, men også som modell for nytt samarbeid og involvering av innbyggere, frivillige osv. F. eks Bekkestua (Presterud gård).

Kontakt

Epostadresse: mona.rafn@baerum.kommune.no