Bukselomme med kredittkort

Søker

Flyktningkontoret, Helse og Sosial

Er andre tjenestesteder involvert?

Vi har samarbeidet med Finans Norge.

Navn på innovasjon

Enkelt innføringskurs i personlig økonomi

Kort beskrivelse av innovasjonen

I samarbeid med Finans Norge har Flyktningkontoret i Bærum utarbeidet et økonomikurs. Utgangspunktet var at det skulle være for nyankomne flyktninger, men det kan selvfølgelig også brukes ovenfor andre grupper. Kurset skal kunne holdes uten store forkunnskaper, da det følger med en fyldig veileder i tillegg til en presentasjon og et deltagerhefte.

Bakgrunn – (Hvorfor gikk dere i gang?) Hva var utfordring dere skulle løse?

Flyktningkontoret savnet en enkel innføring i økonomi. Det er stor variasjon i hvilken kunnskap flyktningene kommer med i forhold til personlig økonomi og vi ønsket et kurs som kunne favne alle.

Fremgangsmåte - Hvordan har dere jobbet og hvem har vært involvert? (Eks ansatte, andre tjenester, brukere, frivillige, næringsliv)

Vi har jobbet lenge med økonomiveiledning på Flyktningkontoret, men aldri hatt et gjennomarbeidet kurs. Vi samlet derfor alt det materiellet vi hadde fra før og undersøkte behovene. På Flyktningkontoret var vi to som jobbet med dette i tett samarbeid med fagsjefen i Finans Norge.

Prosess - Hvor langt har dere kommet?

Kurset ble lansert i januar 2018 med statssekretær, øverste ledelse i Bærum Kommune, representanter for ledelsen i Imdi og selvfølgelig fra Finans Norge.

Verdi - Hvilken verdi har løsningen skapt og hvordan er den dokumentert?

Kurset ligger i dag på Finans Norge sine nettsider under ungdom, økonomi og skole og er tilgjengelig for alle. Kurset består av et fyldig veileder for de som holder kurset, en presentasjon og et lite deltagerhefte med bla tips og budsjettmal.

Spredning - Foreligger det planer for spredning av innovasjonen eller har andre allerede tatt i bruk innovasjonen?

Kurset er allerede spredt nasjonalt, ved at over 40 kommuner har tatt det i bruk i sin veiledning av flyktninger og andre aktuelle målgrupper. Det har blitt anbefalt av Imdi, Finans Norge og FFKF (faglig forum for kommunalt flyktningarbeid). Kurset ligger tilgjengelig på Finans Norge sine sider og har blitt gjort kjent bla. gjennom presseomtale, seminarer og flere besøk på stortinget.

Kontakt

Epostadresse: anne.1.engh@baerum.kommune.no