Det gode nabolaget - tegning av et nabolag

Søker

Eiendom, Eiendom Bolig

Er andre tjenestesteder involvert?

Pleie og Omsorg, Helse og Sosial

Navn på innovasjon

"Det gode Nabolag"

Kort beskrivelse av innovasjonen

Et nytt og innovativt boligkonsept utarbeidet i samarbeid mellom Husbanken og Bærum kommune.   Omsorgsboliger integreres i et større boliganlegg for å oppnå normalisering og mangfold.   Det gode nabolag handler om å kombinere omsorgsboliger, boliger for førstegangsetablerere under 35 år, familieboliger for startslånsmottakere og ordinære boliger i ett boligprosjekt.  Prosjektet vil ha innvendige og utvendige fellesarealer med god kvalitet - felles stolthet rundt eget nabolag.  Utemiljø og sosial møteplass for å bidra til å motvirke ensomhet og inaktivitet.    Et inkluderende fellesskap.

Kommunen kan tilby boliger til førstegang etablerere med 15 % prisrabatt. Brukere av omsorgsboliger kan velge eie eller leie.  Ved eie vil kommunen gi investeringstilskudd fra Husbanken som prisrabatt.  På denne måten er kjøp av omsorgsboliger fullfinansiert. 

Prosjektet organiseres som borettslag hvor 75 % av kjøpesummen finansieres ved Grunnlån fra Husbanken.  

Bakgrunn – (Hvorfor gikk dere i gang?) Hva var utfordring dere skulle løse?

Bakgrunnen var at Husbanken ikke tillater at kommunen bygget for mange omsorgsboliger i ett boligprosjekt.  Husbanken utfordret Bærum kommune til å tenke nytt på tvers av dagens regler for å utfordre  Husbankens regler. 

Kommunen utfordring er knapphet av egne tomter, investeringsnivå og driftskostnader.  Det vil være behov for 20 nye omsorgsboliger årlig neste 10 år.   I tillegg er det politisk besluttet at kommunen skal tilby rimelige boliger til førstegangskjøpere. 

Fremgangsmåte - Hvordan har dere jobbet og hvem har vært involvert? (Eks ansatte, andre tjenester, brukere, frivillige, næringsliv)

Medarbeidere fra Husbanken, Eiendom, Pleie og Omsorg og Helse og Sosial og representanter fra funksjonshemmedes Råd har deltatt i workshop.  Resultat fra to politiske saker "Omsorgsboliger og valgfrihet - eie eller leie" og kommunal politikk for rimelige boliger ble mixed sammen til et nytt konsept. 

Prosess - Hvor langt har dere kommet?

Tomten Vallerveien 146 er nå lagt ut for salg i markedet hvor konseptet "Det gode nabolag" skal gjennomføres  i regi av en privat utbygger.   Fremdrift; Reguleringsprosess i 2020 med byggestart  2021. 

Verdi - Hvilken verdi har løsningen skapt og hvordan er den dokumentert?

Utgangspunktet var at kommunen benyttet egen tomt og bygde 12 omsorgsboliger til en kostnad på ca. kr. 80 mill eks. tomt.  Netto kostnad inkl. investeringstilskudd for kommunen ville blitt ca kr. 60 mill.  Ved å utvikle konseptet "Det gode nabolag" vil kommunen få en netto gevinst inkl. investeringstilskudd fra Husbanken på + 50 mill. 

Spredning - Foreligger det planer for spredning av innovasjonen eller har andre allerede tatt i bruk innovasjonen?

Bærum kommune har planer om å utvide konseptet til flere tomter.  Husbanken vil lansere konseptet nasjonalt. 

Kontakt

Epostadresse: liv.hansteen@barum.kommune.no