Carpe Diem

Tjenesteområde:

Eiendom, Pleie og omsorg

På hvilket tjenestested jobber du?

Eiendom byggherre og Pleie og omsorg adm.

Er andre tjenestesteder involverte?

Bred involvering fra mange av kommunens tjenestesteder. Dig- It med velferdsteknologi, Innovasjonsenheten - tjenesteutvikling, Arbeid og aktivitet, Bærum storkjøkken, tildeling og forvaltning, sykehjemstjenesten, hjemmetjenesten, med flere. Listen er ikke uttømmende

Epostadresse: vibeke.schioldborg@baerum.kommune.no

Navn på innovasjon:

Carpe Diem demenslandsby

Beskrivelse av innovasjonen – hva består løsningen av?

Utvikling av et helt nytt tjenstekonsept hvor arkitektur og ny driftsform gir personer med demens et helt nytt spesialtilpasset tilbud. Innenfor et trygt og avgrenset område bygget som en hyggelig landsby gis personer med demens muligheter til å leve et tilnærmet normalt liv.

Bakgrunn (Hvorfor gikk dere i ang) Hva var utfordringen dere skulle løse?

Prognosene for årene som kommer tilsier en stor økning av eldre som vil leve lenger. Med økt levealder vil vi få en større andel av befolkningen som vil komme til å utvikle demens. Ingen av våre ordinære sykehjem har en utforming som er tilpasset denne målgruppen. Bærum kommune både tjenesten og på politisk nivå ønsket et nytt tilpasset tilbud hvor vi bygger «hjem med livskvalitet og verdighet» Det er også behov for å se på om måten vi bygger på kan effektivisere tjenestene som leveres

Fremgangsmåte – hvordan har dere jobbet, og hvem har vært involvert? (Eks ansatte, andre tjenester, brukere, frivillige, næringsliv)

Alle involverte (Administrasjon, politikere og fag/arbeidsgrupper mm) en felles referanse i studieturen til De Hogeweyk i Nederland. Inspirert av denne ble bygg og driftskonsept oversatt til vår egen Bærumsmodell. Dette har vært et unikt samarbeid mellom Eiendom og Pleie og omsorg. Et av suksess kriteriene har vært felles styringsgruppe for Eiendom og Pleie og omsorg, samt hyppige rapporteringer til politisk utvalg. I tillegg har det vært bred involvering fra mange av kommunens tjenestesteder underveis. Work shops med ulike fag /arbeidsgrupper, tjeneste safarier på andre tjenestesteder: Innovasjonsavdelingen har bistått med metode og prosess under utvikling av byggeprosjektet, med blant annet Work-shops med frivillige, brukere, pårørende, administrasjon, ansatte og politikere. Samt en spennende og læringsrik «Bærums Sprint»

Prosess – hvor langt har dere kommet?

Bygget ble overlevert august 2020, offisielt åpnet september 2020. Grunnet pandemisituasjonen har ordinær brukergruppe flyttet gradvis inn fra januar 2021

Verdi – hvilken verdi har løsningen skapt? (For innbyggere/brukere/ansatte)

Bedre tilbud til personer med demens med større verdighet i både omgivelsene de bor i samt omsorgen som ytes. Et levende anlegg for nærmiljø, skoler og barnehager i nærheten. Inspirerende og vakre arbeidsomgivelser både inne og ute for ansatte


Spredning – Foreligger det planer for spredning av innovasjonen eller har andre tatt i bruk innovasjonen?

Det er stor pågang både nasjonalt og internasjonalt fra interessenter som ønsker å komme på befaring og lære. Interkommunalt samarbeid med andre kommuner som bygger eller har planer om å bygge demenslandsbyer. DEMSAM - hvor Høyskolen i innlandet forsker på metode og prosess. -"Er samskaping en egnet metode/prosess for sårbare grupper?" Det planlegges for en ressurs i 50 % stilling som skal ha som oppgave å koordinere besøk og studieturer. Det lages en film om konseptet som skal benyttes til opplæring samt til å kommunisere prosjektet ut til andre interessenter.