Bærum kommune har stilt som krav at kjøretøy som innhenter husholdningsavfall skal benytte biogass som drivstoff

Biogass

Søker

Transport, Teknisk tjenester

Er andre tjenestesteder involvert?

Eiendom

Navn på innovasjon

Biogassanlegg på Rud

Kort beskrivelse av innovasjonen

Etablering av fyllestasjon for komprimert biogass til kjøretøyer i Olav Ingstadsvei 2

Bakgrunn – (Hvorfor gikk dere i gang?) Hva var utfordring dere skulle løse?

Bærum kommune har stilt som krav at kjøretøy som innhenter husholdningsavfall skal benytte biogass som drivstoff. I tillegg har Transport ca. 15 biler som går på biogass. Det finnes pt. 2 anlegg for fylling i Asker og Bærum i dag, hvorav det ene (som kommunen benytter) er av vedtatt nedlagt da arealet det står på skal benyttes til andre formål.

Fremgangsmåte - Hvordan har dere jobbet og hvem har vært involvert? (Eks ansatte, andre tjenester, brukere, frivillige, næringsliv)

Samarbeid mellom Eiendom Marked og AGA som leverandør av Biogass Bærum kommune stiller areal til disposisjon mot leie. Aga bygger og skal drifte anlegget

Prosess - Hvor langt har dere kommet?

Søknadsprosser er gjennomført og igangsettings tillatelse er gitt.

Oppstart grunnarbeider medio november 2019 Ferdigstillelse våren 2020

Verdi - Hvilken verdi har løsningen skapt og hvordan er den dokumentert?

Tilgang til nødvendig drivstoff

Miljøeffekt

Mulighet for kommunen å implementere biogass som drivstoffkilde i flere kjøretøy (varebiler og små lastebiler) som pt. er avhengig av fossilt drivstoff.

Spredning - Foreligger det planer for spredning av innovasjonen eller har andre allerede tatt i bruk innovasjonen?

Nei

Kontakt

Epostadresse: tom.roa@baerum.kommune.no