Bærum 3D

Enhet

Plan miljø og kultur

På hvilket tjenestested jobber du?

Geodata

Er andre tjenestesteder involverte?

By- og Områdeutvikling Regulering

E -postadresse: mireille.gonin@baerum.kommune.no

Navn på innovasjon:

Bærum 3D

Beskrivelse av innovasjonen – hva består løsningen av?

Bærum 3D er en løsning utviklet for å kunne gi kommunens ansatte lett tilgang til en digital 3D-visning.

I Bærum 3D kan planleggere og byggesaksbehandlere modellere, analysere og visualisere sine ideer i en geografisk kontekst. Dette er en samhandlingsplattform hvor felles ressurser blir lett tilgjengelig og delt på tvers av organisasjonen.

Se også denne presentasjon:

https://storymaps.arcgis.com/stories/1e108ea0dff64868a5833f1c3a1ec6de

Bakgrunn (Hvorfor gikk dere i gang) Hva var utfordringen dere skulle løse?

Alt startet for to år siden, da det ble igangsatt en konseptutredning for å se nærmere på forbedringsmuligheter for medvirkning. Arbeidet resulterte i flere anbefalinger basert på tilbakemeldinger fra saksbehandlere og innbyggere.

Å gjøre det lettere å forstå en prosess som er veldig kompleks og gjerne fordeler seg over mange år, var en av de mest sentrale funn fra dette arbeidet. Ledelsen i Plan valgte derfor å starte et prosjekt som skulle sette opp en digital 3D-modell som ville være tilgjengelig for alle som hadde behov for det i kommunen.

Fremgangsmåte – hvordan har dere jobbet, og hvem har vært involvert? (Eks ansatte, andre tjenester, brukere, frivillige, næringsliv)

Prosjektgruppa besto av representanter fra By og Områdeutvikling, Regulering og Geodata.

Fokus har hele veien vært på brukerbehov og brukerinvolvering.

I løpet av prosjekt ble det utviklet en første versjon av en side som samler flere versjoner av 3D-modeller med fokus på Sandvika. Prosjektet fikk også gjennomført noe brukertesting som ga viktig innsikt i brukervennlighet og brukerterskel. Denne innsikten har blitt tatt med videre inn i innføringen, spesielt når det gjelder brukervennlighet. Siden er i stadig utvikling basert på bestillinger som kommer til Geodata, men også basert på arbeid som ble gjort i prosjektet og etter avslutning via forvaltningsteam.

Prosess– hvor langt har dere kommet?

Siden er i bruk. Et forvaltningsteam jobber aktiv med å sikre at utvikling av siden er i henhold til brukerbehov.

Verdi– hvilken verdi har løsningen skapt? (For innbyggere/brukere/ansatte)

3D-visualisering støtter arbeidet fra saksbehandlere innenfor et veldig variert bruksområde.

Dette går på å hente generelle tilbakemeldinger for enkelte området. Videre som tilleggs-materiale til arbeid med mulighetsrom i en tidlig fase.

Utarbeidet modell fra arkitekt kan bli lagt inn i modellen for å sette de i en riktig geografisk kontekst.

ArcGIS plattformen som er brukt i forbindelse med arbeid med 3D tilbyr forskjellige fremvisningsmulighet basert på brukerbehov.

På samme linje som du kan gå gjennom modellen ovenfra, har du også mulighet til å gå under bakken. Dette er veldig nyttig for avdelinger som for eksempel Vann og avløp.

Utover internt bruk kan også saksbehandler bruke modellen i sin kommunikasjon med politikere og innbyggere som visualiserer planer på en enkel måte. Modellen kan oppleves gjennom forskjellige plattformer, noe som gir enda mer fleksibilitet for brukerne.

Bærum 3D er ikke bare visualisering av nye tiltak. I Geodata bruker vi mange datasett som kommunen eier for å gjennomføre analyser. Når analyser settes inn i en geografisk kontekst, øker det kvaliteten på beslutningsgrunnlaget og er et verdifullt bidrag til diskusjon.

Anbefaler å se på denne presentasjon, for å se hvordan løsningen brukes:https://storymaps.arcgis.com/stories/1e108ea0dff64868a5833f1c3a1ec6de

Spredning – Foreligger det planer for spredning av innovasjonen eller har andre tatt i bruk innovasjonen?

Løsningen har blitt presentert internt i flere fagmiljøer som har 3D som en del av sin arbeidshverdag eller som kunne få stor nytte av å ta det i bruk. Noen avdelinger som kan nevnes er: Eiendom, Prosjektenhet, Styring og Analyse, osv.

Alle i kommunen som trenger det, kan få tilgang til Bærum 3D.