Barn bor i Bærum

Tjenesteområde: 

Helse og Sosial

På hvilket tjenestested jobber du? 

NAV Bærum

Er andre tjenestesteder involverte? 

Ja, Boligbistand

Epostadresse: edel.hegerholm@nav.no

Navn på innovasjon:  

Barn bor bra i Bærum

Beskrivelse av innovasjonen – hva består løsningen av? 

Det er inngått et samarbeid mellom Boligbistand og NAV Bærum med sikte på å øke andelen barnefamilier som eier egen bolig og samtidig redusere boutgifter for en sårbar gruppe.

Hva er nytt?

  • Målgruppen er barnefamilier og enslige forsørgere i vedvarende lavinntekt, med oppfølging og med økonomisk støtte fra NAV
  • Det gis unntak fra det absolutte inntektskravet som gjelder ved ordinær søknad om startlån
  • Det er tilstrekkelig at minst én av foreldrene har sikker inntekt, så lenge den andre forelderen er i et arbeidsrettet løp
  • Det foretas individuelle vurderinger av NAV og Boligbistand sammen om aktuelle familier for ordningen

Hva er Nyttig – hvilke behov dekkes?

Familiene som er intervjuet, sier at å eie sin egen bolig, øker motivasjonen for å jobbe. Det gir dessuten mer forutsigbare boutgifter, og gir en tryggere og mer stabil hverdag. Familiene kan bo på samme sted så lenge de vil; det gjør noe med selvfølelsen til hele familien. Mye forenkles: det er lettere å ta med venner hjem, det er lettere å få venner, å bli kjent med naboene og å skape seg et nettverk.

Bakgrunn (Hvorfor gikk dere i ang) Hva var utfordringen dere skulle løse?

I Regjeringens forrige nasjonale strategi for boligsosialt arbeid «Bolig for velferd (2014 – 2020)» var det et uttalt hovedmål at alle skal bo godt og trygt. Strategien innebar en særlig innsats overfor barnefamilier og unge, der boligens og nærområdets betydning for barn og unges oppvekst ble spesielt vektlagt.  Arbeidet med å satse på sosial bærekraft i en boligpolitikk der ingen står utenfor videreføres i den nyeste strategien «Alle trenger et trygt hjem (2021-2024)».

Ustabile boforhold og det å måtte flytte ofte i oppveksten har negative konsekvenser for barn og unges livsløp. Vi så at økonomisk vanskeligstilte barnefamilier slet i boligmarkedet på grunn av høye utleiepriser i Bærum. Dette førte til uforutsigbare boforhold for barna. Vi erfarte at mange kunne bli økonomisk selvhjulpne gjennom å få eie egen bolig, og å eie sin egen bolig øker sjansene for stabile boforhold. 

Fremgangsmåte – hvordan har dere jobbet, og hvem har vært involvert? (Eks ansatte, andre tjenester, brukere, frivillige, næringsliv) 

Fra 2017 til 2018 økte antall barn som lever i vedvarende lavinntekt fra 1.685 til 1.782. Det er 102 barn, og det var nødvendig å snu utviklingen.  

Det ble utviklet en standard veileder for å finne de rette familiene og sikre god oppfølging av disse. Erfaringen viser at det er nødvendig med tett veiledning fra søknaden skrives, til veiledning i boligsøk, i hvordan familiens økonomi vil komme til å se ut etter gjennomført og i forhold til budsjett. Noen familier fikk veiledning i hvordan man går på visning og de ble forklart gangen i en budrunde. 

De involverte er aktuelle barnefamilier og enslige forsørgere med økonomisk støtte fra NAV. I tillegg veiledere ved NAV, veiledere ved Boligbistand, eiendomsmeglere i Bærum.

Særlig har samarbeidet med eiendomsmeglerne i Bærum vært nyttig. God dialog med dem hjelper oss å sikre at private salgsobjekter er innflyttingsklare og uten betydelige oppgraderingsbehov. 

Prosess – hvor langt har dere kommet?

Prosjektet startet i 2016 (del 1), men ble fra 2019 videreført under navnet Barn Bor Bra i Bærum (del 2), og med nye kriterier.

40 familier har pr. september kjøpt egen bolig ved hjelp av Startlån. 13 i prosjektets del 1 og ytterligere 27 i prosjektets del 2.

Verdi – hvilken verdi har løsningen skapt? (For innbyggere/brukere/ansatte)

Hele 97 barn har vært omfattet av prosjektet siden 2016. 

Verdien på det menneskelige plan lar seg vanskelig måle, men av de 13 første familiene, er det i dag 10 familier har bodd stabilt i egne boliger over tid. De forteller om trygghet for seg og for barna, en anledning til å slå rot, skape nettverk, bevare vennskap, og å leve i visshet om stabile boforhold. 

Forskning viser (Sørvoll & Aarset, 2015) at å vokse opp i utleiebolig blant annet øker sannsynligheten for å bli sosialhjelpsmottaker i fremtiden. Det er estimert at en ungdom i utenforskap koster samfunnet ca 16 millioner kroner. Vi håper at kun en liten andel av de totalt 97 barna ville endt i utenforskap, men dersom vi tenker at 5 % kunne ha gjort det, utgjør det 5 personer:

16 millioner x 5 personer = kr. 79.500.000 spart gjennom et livsløp. 

Det er også interessant å se på verdistigningen i boligmarkedet, og utgifter spart i leie. Vi kan gi et eksempel med en av boligene som ble kjøpt gjennom prosjektet: 

Salgssum på leilighet i Bærum, 4 rom, 89 kvm:

  • 2016:  kr. 3 350 000,- 
  • 2020: kr. 4.100.000,-

Dette er en verdistigning på 750.000 kroner i løpet av 4 år. 

Tilsvarende; hvis denne familien hadde måttet leie i dag, viser Leiemarkedsundersøkelsen, SSB, følgende utvikling i utleiemarkedet i Bærum:

  • 2016  kr. 15.150,- i månedlig leie
  • 2020:  kr. 18.410,- i månedlig leie

Dette er en økning i utgifter på 21,5 % i løpet av 4 år, eller kr. 3.260,- i måneden i økte boutgifter, kr. 39.120 i året.

Spredning – Foreligger det planer for spredning av innovasjonen eller har andre tatt i bruk innovasjonen?

Hvordan er dette nyttiggjort?

Det er foretatt en evaluering i 2021. Denne vil bli fulgt opp igjen i 2024. Evalueringsrapporten fra 2021 og en presentasjon av samarbeidet.

NAV og Boligbistand har hatt innlegg på Husbankens seminar og holdt en presentasjon for Boligtjenesten i Troms. NAV har også presentert prosjektet som en del av et undervisningsopplegg for tredje års sosionomstudenter ved Oslo Met.

Rapport Barn bor bra i Bærum