Aktivitet mellom generasjoner

Tjenesteområde:

Oppvekst skole, Plan, miljø og kultur, Pleie og omsorg

På hvilket tjenestested jobber du?

Pleie og omsorg

Er andre tjenestesteder involverte?

Ungdom og fritid, v/ Stig Fallingen, Maria P og ungdommene som har bidratt til innhold og drevet frem tiltaket (nomineres til prisen, for realisering og gjennomføring)

stig.fallingen@baerum.kommune.no

E-postadresse: harald.waugh@baerum.kommune.no

Navn på innovasjon:

Aktivitet i møte mellom Generasjoner

Beskrivelse av innovasjonen – hva består løsningen av?

Et tiltak der lokale ungdommer har ansvar for å drive aktiviteter, og skape en sosial møteplass for beboere på sykehjem og omsorgsboliger i Bærum kommune.

Bakgrunn (Hvorfor gikk dere i ang) Hva var utfordringen dere skulle løse?

Det var et ønske om å kunne tilby en sosial arena/møteplass i weekenden, for beboere på kommunens sykehjem og omsorgsboliger, samtidig som det et uttalt ønske/ behov blant ungdommer i kommunen å kunne få mulighet for en helgejobb.

Fremgangsmåte – hvordan har dere jobbet, og hvem har vært involvert?

(Eks ansatte, andre tjenester, brukere, frivillige, næringsliv)
Alle roller/ressurser hentes internt i kommunen:

  • Ungdom og fritid
  • Botiltak for enslige mindreårige flyktninger
  • Pleie- og omsorg

Prosjektet er et tilbud til brukere fra de involverte tjenestene, og imøtekommer på en praktisk måte ønsker/behov for målgruppene. Delmål er inklusjon og muligheter for ungdommer med et begrenset nettverk. Det har vært en intensjon at det i hvert arbeidsteam, skal inkluderes en ungdom fra Botiltak for enslige mindreårige flyktninger, slik at også denne gruppen med brukere skal få mulighet til integrering, inkludering, mestring og sosial kulturpraktisering.

Nøkkelpersonell i utviklingen av konseptet

  • Ungdommer som er med i prosjektet, skal være med å utforme tilbudet.
  • Ansvarlige kontaktpersoner for kultur og frivillighet på institusjonene (Pleie og omsorg), har ansvar for å ta imot, legge til rette for tiltaket, samt promotere tilbudet internt.
  • Ansvarlig koordinatorfunksjon/supervisor fra Ungdom og fritid, har ansvar for å koordinere/ veilede ungdommene, samt ha ansvar for ansettelser, lønn osv.
  • Ungdom- og fritid, i samarbeid med Pleie- og omsorg, lager intensivkurs for ungdommene i forhold til demens, smittevern, og introduksjon til arbeidet.

Prosess – hvor langt har dere kommet?

Det ble i 2018 gjennomført en pilot på 4 tjenestesteder (Bekkestua omsorgsbolig, Lønnås bo- og rehabilitering, Nordraaks vei sykehjem og Solvik sykehjem), som fikk navnet Aktivitetscafé. På Aktivitetscaféen kunne beboere, pårørende og ansatte møtes, drive aktiviteter og det ble servert vafler av ungdommene. Tiltaket ble et populært weekendtilbud, som sikret aktivitet og fellesskap for beboere i en ellers stille og lang helg. Det var noen utfordringer i oppstartsperioden, som ble overvunnet av godt samarbeid mellom ansatte og ungdommen. Det ble av flere grunner også gått helt bort fra vaffelservering, og heller lagt vekt på rendyrking av aktiviteter og fellesskap, derfor også et navneskifte fra Aktivitetscafé til Aktivitet i møte mellom generasjoner.

I løpet av 2019 var det flere tjenestesteder som ønsker seg dette tilbudet, og gjennom finansiering på kr 300.000, - fra UNIKT midlene (BIOM) og et tilskudd på kr 300.000, - fra Hovedutvalg MIK til Ungdom og fritid i 2019, ble muligheten skapt for å utvide til flere tjenestesteder. I tillegg til dette ble i 2020 også innvilget midler fra Statsforvalteren til tiltaket (AMG), med kr 500.000, - slik at det var økonomisk mulig å utvide tilbudet til alle sykehjem og omsorgsboliger som ønsket det. Grunnet situasjonen i 2020, har planene for dette først kunne begynne å realiseres i 2021.
Planen for 2020 var å utvide konseptet slik at alle tjenestesteder som ønsket det, skulle få muligheten til å gi sine beboere dette tilbudet. Tiltaket kom så vidt i gang, og oppstartskurs var gjennomført, da pandemien og påfølgende restriksjoner satte en stopp for tiltaket. Da det løsnet litt opp i sommerhalvåret, ble det åpnet for igangsettelse på 2 omsorgsboliger. I løpet av høsten 2020 så det ut til at det kunne igangsettes, men etter oppstartskurs i slutten av oktober, ble det lukket ned igjen.

I 2021 har tiltaket foreløpig blitt igangsatt og gjennomført på 6 steder (Carpe Diem demenslandsby, Dønski omsorgsbolig, Bekkestua omsorgsbolig, Belset omsorgsbolig, Gamle Drammensvei omsorgsbolig og Eikstunet sykehjem). Tiltaket har utlyst nye stillinger for å rekruttere ungdommer til tre nye steder, som forventes igangsatt i løpet av høsten 2021.
Grunnet de pauser i tiltaket som pandemien har krevd, ble det besluttet å gi ungdommene muligheten til en sommerjobb, der de har hatt samme roller som de har på AMG. Dette som en styrkning av aktiviteter og det sosiale livet i hverdagen under sommerferieavviklingen. Dette har vært veldig vellykket, og tilbakemeldingen fra Miljø- og kulturkoordinator i en av omsorgsboligene var: «-Det har vært en utrolig positiv opplevelse å ha Nora, Noemi og Adeleen her i juli. Beboere og pleiere har kommet med mange positive tilbakemeldinger. Da jeg kom tilbake på jobb på mandag var det en av beboerne som møtte meg med å si at de hadde vært redningen hennes i disse ukene. Det er ganske sterkt å høre!». Tilsvarende tilbakemeldinger har også kommet fra de andre stedene, som har tatt imot ungdommer denne sommeren.

Verdi – hvilken verdi har løsningen skapt?

For innbyggere/brukere/ansatte)

Foruten at tiltaket har imøtekommet uttalte behov hos ungdommene i forhold til lønnet weekendjobb og arbeidserfaring, har sykehjem og omsorgsboliger gjennom dette tiltaket, kunnet tilby sine beboere en sosial møteplass med aktiviteter. I weekender og under ferieavviklinger skjer det ellers svært lite av andre aktivitetstilbud for beboere på sykehjem og omsorgsboliger.

Dette har vært vellykket, og tilbakemeldingen fra Miljø- og kulturkoordinator i en av omsorgsboligene var: «-Det har vært en utrolig positiv opplevelse å ha Nora, Noemi og Adeleen her i juli. Beboere og pleiere har kommet med mange positive tilbakemeldinger. Da jeg kom tilbake på jobb på mandag var det en av beboerne som møtte meg med å si at de hadde vært redningen hennes i disse ukene. Det er ganske sterkt å høre!».
I tillegg til dette viser det seg at ungdommenes "vindu inn" i omsorgsyrket, har bidratt til rekruttering i tjenestene.
Siden 2019 har det vært 38 ansatte innom aktivitetscafeen mellom 15-18 år.

35 av disse har vært flerkulturelle og 3 har vært gjennom botiltak (enslige mindreårige asylsøkere). Av disse har nå 5 fått deltidsstillinger på boliger/sykehjem i kommunen i ettertid (2 av dem gutter), en av guttene har utrykt ønske om å ta utdanning innen feltet. Da flere av ungdommene ikke lenger er tilknyttet Ungdom- og fritid sine tjenester, kan tallene være høyere, enn de fem ungdommene det her er snakk om, og vi kjenner til.

Spredning – Foreligger det planer for spredning av innovasjonen eller har andre tatt i bruk innovasjonen?

Målet er at alle sykehjem og omsorgsboliger som ønsker dette, skal kunne få ta del i dette. Foreløpig har de begrensninger som pandemien har satt, begrenset ønsket utvidelse