Illustrasjonsbilde Bestemme selv, en dialogpakke

Hvilke direktørområder omfatter søknaden?

Helse og velferd

På hvilket tjenestested og kommunalsjefsområde jobber du?

Gjettum og Bærums Verk boliger Bolig, aktivitet og tilrettelagt arbeid

Hva, hvorfor og for hvem

Problemområdet vi ønsket å finne en løsning på var fleksibilitet og selvbestemmelse i hverdagen for personer med utviklingshemning i tråd med CRPD (UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities). I tillegg ville vi øke kunnskapen hos både brukerne og ansatte om CRPD for å kunne implementere konvensjonen/rettighetene i praksis.

Hva er det nye med løsningen/resultatet?

Innovasjonen er en helhetlig pakkeløsning for samskaping av tjenester til personer med utviklingshemming. Ved å bruke denne pakken har brukerne større innflytelse på tjenestene de mottar.

Gjennom ulike verktøy tilrettelegges det for kontinuerlig dialog og tilbakemelding mellom brukere og ansatte, både individuelt, i hver bolig og på tjenestenivå.

Gjennom «Oppdrift» har 2 avdelinger ved tjenestestedet Gjettum og Bærums Verk boliger utviklet og fulgt prosessen og gjennomført alle delene av «dialogpakken» underveis. To ansatte og to brukerrepresentanter fra hver avdeling har dannet en arbeidsgruppe.

Dialogpakken består av:

Dialogkonferanse: Brukere og ansatte deltar på konferanse hvor det er forberedt temaer med underpunkter. Temaene blir drøftet gruppevis og brukerne kommer med tilbakemeldinger om tjenestene de mottar.

Funnene fra dialogkonferansen jobbes videre med på fire måter:

  1. Løsningsverksted for ansatte: Hovedfunnene fra konferansen blir presentert til ansatte, og brukes som tema til å finne løsninger på utfordringene brukerne melder om. Dette gjøres på personalmøte.
  2. Samarbeidsplakat for brukere og ansatte med utgangspunkt i det brukerne har sagt om «hvordan vi vil ha det» og hvordan vi skaper et godt samarbeid. Denne henger synlig for brukerne og ansatte.
  3. En «samtalesti» i form av et brettspill. Brukes i det daglige, hvor sitater fra årets dialogkonferanse i tillegg til informasjon om menneskerettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) er laget til samtalekort. Målet er å skape dialog om brukerperspektivet, samarbeidet mellom bruker og ansatt og øke kunnskap om CRPD.
  4. Løsningskonferanse der brukere og ansatte inviteres tilbake til ny konferanse hvor de ansattes forslag til løsninger blir presentert og diskutert.

Samlet blir dette en «dialogpakke» som legger til rette for samproduksjon av tjenester. Hele prosessen skal gjennomføres årlig, med utgangspunkt i en mal for hvert steg slik at det kan lages nye utgaver.

For personer med utviklingshemming er dette spesielt viktig fordi dette er en gruppe som historisk sett har hatt liten mulighet til å påvirke tjenestetilbudet. Kommunen har plikt til å implementere FN konvensjonen for personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

Bærum kommune har vært en foregangskommune med eget brukerråd, hvor personer med utviklingshemming har hatt mulighet til å påvirke. Ved å bruke dialogpakken utvikler man selvbestemmelse i praksis, ved at brukere får påvirke tjenestene mer direkte der de mottar tjenester.

Dialogpakken er en metode for dialog, samskaping og en ny måte å utvikle tjenester på fordi det tilrettelegger for en aktiv prosess mellom bruker og ansatt. Prosessen vil, slik vi vurderer det, være en metode for holdningsendring i tråd med CRPD. Dette representerer en ny måte å utvikle tjenester på.

Hvilken forskjell har løsningen hatt for brukerne?

Vi ser endring i samhandlingen med brukerne. Det er økt fokus på selvbestemmelse, og kompetanse om brukernes rettigheter (CRPD) er økt. Vi ser eksempler på at brukerne er blitt tydelige og tryggere på å si i fra om ting. Dette fører til mer robuste relasjoner mellom ansatte og brukere.

Vi har fått mange tilbakemeldinger på at konferansearenaen var en god sosial møteplass for blant annet å snakke om "ordentlige ting".

Hvilken forskjell har løsningen hatt for medarbeidere?

Blant personale har vi opplevd større nysgjerrighet på temaet selvbestemmelse og menneskerettigheter.

Metoden tilrettelegger for medborgerskap, respekt og likeverd.

Løsningen ble tatt i bruk i september 2022

Hvilke effekter/resultater/merverdi ser dere av løsningen?

Som tidligere nevnt ser vi endring i samhandlingen med brukerne og en holdningsendring blant ansatte.

Dialogpakken som metode bidrar til at brukerne blir tatt på alvor.

Et annet resultat er at kommunikasjonen mellom brukere og ansatte blir bedre, fordi det er økt tillit i relasjonen. Dette fører igjen til økt effektivitet, fordi relasjonen bidrar til at ansatte bruker mindre tid på å avdekke problemstillinger.

Før vi satte i gang prosjektet håpet vi på at dialogkonferansen og dialogpakken ville ha en positiv effekt på kvaliteten av tjenestene. Det som overrasket oss var at effekten var mye større enn vi hadde turt å håpe. Vi håper at flere boliger kan ta i bruk dialogpakken.

Som en av brukerne sa etter dialogkonferansen: "Dette bør alle som bor i bolig få mulighet til å være med på!"