Semi-strukturerte intervjuer er en kvalitativ metode der spørsmålene som dekkes i en intervjuguide i all hovedsak blitt fastlagt på forhånd.

Rekkefølgen blir imidlertid bestemt underveis sånn at man kan følge informantens fortelling.

Spørsmålene trenger ikke å være ferdig formulerte, men nedtegnet i stikkordsform, eller beskrivelser som brukes som utgangspunkt for spørsmålsstillingen. Dette skaper rom for spontane, levende og uventende svar. Ettersom brukerne selv ikke alltid vet hva de ønsker eller trenger må samtalene være åpne nok for å kunne oppdage reelle behov og problemer.

Det er imidlertid viktig for intervjuer å være oppmerksom på at samtalen ikke tar en retning som er irrelevant for arbeidet!