I en beredskapssituasjon skal den kommunale forvaltning løse oppgaver som er forskjellig fra kommunens vanlige gjøremål. Samtidig skal ordinær drift opprettholdes.

Alle kommuner kan bli rammet av alvorlige hendelser som kan få omfattende skadevirkninger på mennesker, miljø og eiendom. Samfunnsviktige funksjoner som for eksempel vann- eller strømforsyning er sårbare overfor ekstraordinære belastninger. 

Hensikt med kommunal samfunnssikkerhet og beredskap er å legge til rette for å utvikle trygge og robuste lokalsamfunn. Kommunen har et generelt og grunnleggende ansvar for å ivareta velferden, sikkerheten og tryggheten til alle sine innbyggere, tilreisende, forbipasserende og andre som oppholder seg i kommunen til ethvert tidspunkt.
I et samfunnssikkerhetsperspektiv handler dette om kommunens ansvar for å

  • ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet
  • påse ivaretakelse av kritiske samfunnsfunksjoner og infrastruktur, både innen egne ansvarsområder og ovenfor andre leverandører av viktige funksjoner 
  • samordne på tvers av sektorene i kommunen 
  • være pådriver overfor andre samfunnssikkerhetsaktører 
  • ha god beredskap for å håndtere uønskede hendelser

Som et nødvendig hjelpemiddel for å kunne reagere rasjonelt og effektivt ved alvorlige hendelser, har Bærum kommune utarbeidet en beredskapsplan for å håndtere dette. Beredskapsplanen tar sikte på å være en samordnet plan for kriseledelse ved hendelser som går utover det kommunen normalt er forberedt på å ta hånd om. I de senere årene har også terrorberedskap og arbeid mot radikalisering blitt aktuelle temaer i beredskapsarbeidet.

Ved store hendelser er det politiet som vurderer og håndterer varsling til kommunen. 

I krisesituasjoner har rådmann og ordfører fullmakter til å iverksette de kommunale tiltak som er nødvendige. Den kommunale kriseledelsen arbeider alltid som et supplement til de ordinære redningsressursene som politi, brann, ambulanse, sivilforsvar og evt. forsvar.

Befolkningsvarsling ved hendelser

Ved en stor og alvorlig hendelse vil kommunen raskest mulig gå ut med informasjon på kommunens internettsider, i sosiale medier (facebook og twitter) samt gjennom SMS-varsling. For å kunne nå deg med en SMS-melding eller talemelding, trenger vi ditt nummer. Den samme SMS-varslingen brukes av Vann og avløp. Det blir sendt ut SMS til mobiltelefoner, og talemelding til de som er registrert med fasttelefon. Telefoner registrert på personer under 16 år skal ikke få varsel.

På kommunens nettsider kan du enkelt gå inn og sjekke om du er registrert med riktig telefonnummer, eller endre til telefonnummer du ønsker å bli varslet på. Meldingssystemet tar utgangspunkt i registrerte telefonnummer på bostedsadressen.
Her kan du sjekke om du er registrert eller registrere deg.

Risiko og sårbarhet

Asker og Bærum kommuner gjennomførte i 2015 en felles helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i henhold til kravene i gjeldende lov og forskrift om kommunal beredskapsplikt. Analysen identifiserer og analyserer uønskede hendelser med potensielt store konsekvenser. Den gir sårbarhetsvurderinger i et helhetlig perspektiv og identifiserer risikoreduserende tiltak på et overordnet nivå.

Evakueringssteder ved en større hendelse 

Ved en større hendelse hvor det blir iverksatt evakuering, finnes følgende evakueringssteder for den friske befolkningen:

  • Østre Bærum, Nadderudhallen
  • Vestre Bærum, Bærum idrettspark på Rud
  • Fornebu og Snarøya, Hundsund grendehus