• Lokal Rednings Sentral - LRS
 • Ved omfattende ulykker, kriser eller katastrofer kan politiet eller to andre aktører representert i LRS beslutte opprettelse av LRS. Beredskapsansvarlig er kommunens representant i og rådgiver i LRS, og kan innkalles ved behov.
 • Statsforvalteren skal samordne den sivile krisehåndteringen på regionalt nivå, mellom sivile og militære myndigheter, for å sikre optimale løsninger i samarbeid med berørte aktører, og i samsvar med instrukser, retningslinjer og lover. Når uønskede hendelser er varslet eller har oppstått, skal Statsforvalteren og berørte politimestere umiddelbart etablere gjensidig kontakt for å vurdere situasjonen. Statsforvalteren har oversikt over ressurser i fylket, og kan omfordele og prioritere ressursutnyttelse dersom en hendelse berører flere kommuner. Statsforvalteren har ansvaret for å samordne og føre tilsyn med beredskapsarbeidet i kommunene.
 • Bærum kommune inngår i Oslo politidistrikt. Politiet har i henhold til politiloven § 27 første ledd ansvar for å iverksette og organisere redningsinnsats der menneskers liv eller helse er truet, hvis ikke en annen myndighet er pålagt ansvaret.
 • Politiet kan beslutte etablering av Evakuerte og pårørende senter (EPS).
 • Nødetatene som kommunen forholder seg til er Oslo politidistrikt (OPD), Asker og Bærum brann og redning (ABBR) og Preshospitale tjenester ved Oslo Universitetssykehus (OUS), (AMK, ambulansetjenesten og pasientreiser). Vestre Viken HF har primært behandlingsansvar for befolkningen i Bærum
 • Nabokommuner og eksterne aktører kan gi bistand til kommunen ved ulykker og andre akutte situasjoner. Bærum kommune kan yte bistand til nabokommuner eller andre aktører som henvender seg i forbindelse med håndtering av en krise eller katastrofe. Anmodning om bistand fremmes av den kommunen/aktøren som har krisen. Den kommunen/aktøren som har krisen skal yte kompensasjon for utgifter som pådras, med mindre annet er avtalt eller bestemt.
 • Frivillige; det er inngått samarbeidsavtale med Røde Kors og Norsk Folkehjelp for å avklare gjensidige forventninger, ansvar og oppgaver ved ulike hendelser. Avtalen foreligger i DSB-CIM.
 • Eksterne aktører: Hafslund har inngått avtale med enhetsleder for Eiendom drift om at de mottar SMS varsling ved strømbrudd i kommunen.
 • Det er inngått avtaler med Thon Hotell Oslofjord og Quality Hotel Expo om etablering av EPS.
 • Det er inngått avtale mellom Bærum kommune, Oslo kommune og Asker kommune om samarbeid ved etablering av evakuerte og pårørende senter (EPS), og ved behov for gjensidig bistand av psykososialt kriseteam.
 • Det er også inngått avtale med Telenor arena om å kunne benytte arenaen ved en storstilt evakuering på Snarøya/Fornebu