Hendelsene skal rapporteres når:

 • Hendelsen ikke er mulig å håndtere innenfor egne rammer og virksomhet
 • Hendelsen ikke er håndtert innen virksomheten av ulike årsaker
 • Hendelsen går på tvers av virksomheten og kan ikke håndteres lokalt
 • På bakgrunn av mottatt rapportering må kommunalsjefer vurdere om:
  • hendelse kan håndteres på lavere nivå i organisasjonen
  • hendelse som er identifisert ikke lar seg håndtere lokalt
  • hendelse kan håndteres innenfor sektoren
  • hendelse er på tvers av områder og dermed bør rapporteres og behandles i toppledelsen
  • hendelser det er viktig at toppledelsen bør være informert selv om den håndteres på lavere nivå – kan oppstå en situasjon/krise eller et medieoppslag?
  • hendelser som krever overordnede beslutninger før de kan håndteres

8.1 Rapportering til kommunedirektørnivået

Hendelser skal rapporteres løpende til kommunedirektørnivå ved akutte situasjoner. Det enkelte kommunalsjefsområde som er involvert i krisehåndteringen skal fortløpende, på forespørsel, og minimum hver fjerde time rapportere til kriseledelsen om:

 • Status for vedkommende kommunalsjefsområde
 • Skader, omfang, mangler, problemer, utvikling i situasjonen
 • Behov for ekstra ressurstilførsel
 • Forhold som krever avklaring fra kriseledelsen og som ønskes drøftet på orienteringsmøte

8.2 Rapportering til Statsforvalteren

 • Situasjonsrapportering må sikre at de involverte kommunalsjefsområdene rapporterer til kriseledelsen for å kunne gi et sammenfattet og bekreftet situasjonsbilde.
 • Rapportene skal fange opp samfunnsmessige konsekvenser av krisen.
 • Situasjonsrapportering på samordningskanal som sikrer at alle landets kommuner har en informasjonskanal inn til sentrale myndigheter om hva som skjer i krisesituasjonen, via statsforvalteren.
 • Rapporteringen gjennomføres via DSB-CIM.