Alle tjenestesteder skal i første omgang benytte egne ressurser for å håndtere en uønsket hendelse.

Dersom egne ressurser og kompetanse ikke er tilstrekkelig til å håndtere den aktuelle hendelsen, skal det anmodes om støtte innen eget kommunalsjefsområde.

Ved behov for bistand utover eget kommunalsjefsområde, skal det sendes en anmodning til kommunens ledelse. Ledelsen beslutter eventuell omdisponering av personell på bakgrunn av ressurs- og kompetansebehov.

Alle medarbeidere i organisasjonen kan bli omdisponert til andre tjenester ved behov. Dette skal være tydelig og avklart i egen kontinuitetsplan for den enkelte tjeneste.