Ekstraordinære kostnader i forbindelse med håndtering av en hendelse skal i utgangspunktet dekkes innenfor budsjettet til berørt tjeneste.

Dersom kostnadene er større enn fullmaktene på nivået, må saken omgående bringes til høyere nivå.

Dersom situasjonen krever umiddelbare tiltak for å verne om liv og helse, miljø eller materielle verdier, og omstendighetene hindrer beslutning på riktig nivå, må riktig beslutningsnivå informeres så raskt som mulig.

Dersom kommunens ledelse ikke kan fatte vedtak innenfor budsjettrammen, må kommunestyret behandle saken.

Ved anmodning om bistand fra nabokommuner refunderes utlegg av Bærum kommune. Andre, private aktører og organisasjoner, får dekket sine utgifter av rekvirent. Dersom en organisasjon selv foretar en rekvirering uten klarering fra kommune eller politi, kan rekvirenten ikke påregne og få dekket de påløpte kostnadene.
Kostnader knyttet til bruk av lokaler eller ressurser i Bærum, bekostes av nabokommunen som benytter tilbudet.