Kommunens kriseledelse øver minimum en gang i året - diskusjonsøvelse og/eller spilløvelse.

 Det forutsettes at alle som har beredskapsfunksjoner eller -oppgaver, har innsikt i, og kan utnytte relevante beredskapsplaner med tilhørende tiltakskort.

De skal kunne benytte beredskapsplanverket og systematikken for krisehåndtering - også for håndteringen av situasjoner som har et potensiale til å utvikle seg til en krise. Herunder kommer også omdømmekriser.

Ferdigheter i utnyttelse av beredskaps- og krisehåndteringsverktøyet DSB-CIM må øves og vedlikeholdes.

Hendelse i beredskapsplanen skal øves hvert annet år. Det må foreligge en plan for opplæring som sikrer at alle som er tiltenkt en rolle i beredskaps- og krisehåndtering har tilstrekkelige kvalifikasjoner. Beredskapsansvarlig og beredskapskoordinator for sektorene kan bidra til opplæring. I tillegg har Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) ulike kurs i krisehåndtering

Det er forventet at alle som har en funksjon i beredskaps- og krisehåndtering kan benytte DSB-CIM, og gjennomfører grunnkurs i systemet ved DSB.

13.1 Øvelser 2016-2018

Type hendelse Dato Målgruppe Registrert
Omfattende smitteutbrudd 1. juni 2016 Kriseledelse i Asker og Bærum, Barneavdelingen Vestre Viken med bistand fra Fylkesmannen DSB-CIM
Terrorsituasjon på Sandvika Storsenter 29. november 2016 Kriseledelsen, politiet DSB-CIM
Bortfall av E-kom 11. mai 2017 Kriseledelsen DSB-CIM
Bruk av Førstemøtetavle 8. november.2017 Kriseledelsen DSB-CIM
Refleksjon: Konsert Telenor arena 7. februar 2018 Kriseledelsen Ikke registrert
Konsert Telenor arena 12. februar 2018 Nødetatene, Telenor arena, Ruter, Røde kors, Oslo kommune, kommunens EPS-ledere og psykososialt kriseteam. Med bistand fra fylkesmannen DSB-CIM
Fotballcup på Kalvøya, ekstremvær med værbombe
Samtidig øvelse med Asker: Barnefestival på Hvalstrand
17. oktober 2018 Kriseledelsen, nødetatene, Røde Kors Bærum.
Samlokalisert øvelse med Asker i Bærum rådhus
DSB-CIM

13.2 Evaluering etter øvelse eller etter uønskede hendelser

Forskrift om kommunal beredskapsplikt §8 «Kommunen skal etter øvelser og uønskede hendelser evaluere krisehåndteringen. Der evalueringen gir grunnlag for det skal det foretas nødvendige endringer i risiko-og sårbarhetsanalysen og beredskapsplaner».
Alle skarpe hendelser og øvelser skal evalueres. Lederen for den tjenesten som «eier» hendelsen har ansvar for evalueringen. Kort oppsummering av resultatene skal fremkomme i kommentarfeltet i DSB-CIM når hendelsen «lukkes».

13.3 Organisering av vedlikehold og forbedring av planverket

Planverket skal gjennomgås årlig. Leder av tjenesten har ansvar for at de som har en rolle i beredskaps- og krisehåndteringsarbeidet er kjent med arbeidet og har fullmakter i henhold til oppgaver og rolle.