Psykisk helse og rus - Rudsdalen boliger Psykisk helse og rus - Rudsdalen boliger - personalet

Avdelingen ligger på Gjettum og består av 22 leiligheter. Beboerne er voksne over 18 år. De har ulike alvorlige og langvarige utfordringer innen psykisk helse og eller rus. Boligen er bemannet fra morgen til kveld.

KAD Rudsdalen BBS ligger på Gjettum. Institusjonen er en sammensatt tjeneste og inneholder 5 differensierte tjenestetilbud, med totalt 12 sengeplasser. Institusjonen er bemannet hele døgnet.

Personalgruppen har ulik fagutdannelse og det er flest sykepleiere. Alle ansatte skal ha minimum 3-årig helse- og sosialfaglig utdanning, og det skal alltid være sykepleier til stede i avdelingen.

Vi har et sterkt faglig engasjement og er opptatt av utvikling og innovasjon. Vi har derfor etablert et faglig samarbeid med Vestre Viken, BET--seksjonen, og har strukturert vårt miljøterapeutisk arbeid etter prinsipper fra basal eksponeringsterapi (BET).

Vi har som målsetting å være foregangsavdeling innenfor digitalisering og teknologi i kommunens helse- og sosialtjenester. Vi har et nytt og modernisert alarmsystem (kollegavarsling), samt elektronisk samhandling med innleggende leger og Tildelingskontoret (SPA).

Tjenestetilbudet:

Kommunale akutte døgnplasser (KAD):

Lovpålagt tilbud som retter seg mot pasienter med psykiske helseproblemer og/eller rusmiddelproblem. Pasienter blir henvist fra en kommunal lege: legevakt eller fastleger. Tilbudet er tilpasset pasienter med lettere og moderate psykiske lidelser og / eller rusmiddelproblem, og med behov for en kortere innleggelse for å få tilbake kontrollen over eget liv.

Mottaksplasser:

Tjenesten retter seg mot pasienter som er utskrivningsklare fra spesialisthelsetjenesten og som ikke har egnet tilbud i kommunen. Hovedmålet er å etablere riktig tjenestetilbud og å sikre god overføring til hjemmet.

Mestringsplass:

Dette er en lavterskel brukerstyrt døgnplass for pasienter som strever med utfordringer og/eller kriser og som har behov for andre rammer enn eget hjem. Pasienten kan legge seg inn for en på forhånd avtalt periode.

Mestringstelefon:

Dette er en telefon alle innbyggerne i kommunen kan ringe til for å håndtere utfordringer og psykiske lidelser. Det gis hovedsakelig bistand til bevisstgjøring av mestringsstrategier og veiledning i bruk av disse. Ved behov for bistand utover det telefontjenesten kan bistå med, gir vi råd om veien videre.

Langtidsplasser (6 plasser):

Disse plassene har funksjon som sykehjemsplasser og er tilrettelagt for pasienter med kjent psykisk lidelse og/eller ruslidelse, og som har en kjent somatisk tilleggslidelse.

Boliger psykisk helse og rus, bemannet

Psykisk helse og rus