Avdelingen ligger på Gjettum og består av 22 leiligheter. Beboerne er voksne over 18 år. De har ulike alvorlige og langvarige utfordringer innen psykisk helse og eller rus. Boligen er bemannet fra morgen til kveld.

De siste årene har leilighetene og basen blitt gjennomgående oppusset. Pasientene som bor her er voksne over 18 år. De har ulike alvorlige og langvarige utfordringer innen psykisk helse og eller rus. Boligen er bemannet fra morgen til kveld og er tilknyttet et ambulant team på natt. Pasientene mottar helsetjenester etter individuelle vedtak. Helsetjenestene utarbeides og tilpasses i tett samarbeid med pasienten, med utgangspunkt i en helhetlig tilnærming hvor pasienten står i fokus.

Personalgruppen består av 50 % menn og 50 % kvinner med ulike profesjoner som blant annet sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, hjelpepleiere, miljøterapeuter og miljøarbeidere. På Rubo legges det til rette for personlig vekst og utvikling. Våre dyktige medarbeidere innehar høy faglig kompetanse, flere har videreutdanning i psykisk helsearbeid. En spesialsykepleier har også videreutdanning i rus & avhengighet og seksuell helse & seksualitetsundervisning. Medarbeiderne er opptatt av et godt arbeidsmiljø, og er preget av mye humor og glede. Det er også stor takhøyde for faglig og etisk refleksjon.

Som en del av vår felles grunnholdning arbeider vi for å møte våre pasienter og kollegaer med en mentaliserede holdning. Vi ser på holdningen som en respektfull tilnærming og gjør at vi kan se situasjoner ut ifra ulike perspektiver slik at det kan fremme recovery hos pasienten. Personalet har fokus på å skape trygge og gode relasjoner. Både til pasientene og til hverandre. I en hverdag preget av mange utfordringer er det viktig at man føler seg trygg og ivaretatt. Personalgruppen har daglige møter som ivaretar dette og som gir økt kompetanse for ivaretagelse av pasienten og de ansatte. Psykiater fra spesialisthelsetjenester bistår med faste veiledninger annen hver uke.  Som en del av det forebyggende arbeid benytter personalet teknikker og elementer fra terapeutisk mestring av vold, motiverende intervju, førstehjelp ved selvmordsfare og VERGE kurs.

Gjennom målrettet mentaliseringsbasert miljøterapi, legger vi til rette for omsorg og vekst der vi skaper trygge mestringsarenaer slik at det kan fremme recovery for pasientene. Det kan omhandle ukentlige samtaler, hvordan mestre hverdagen med sine psykiske utfordringer og eller rusavhengighet, støtte og hjelp ved behov. Personalet arbeider med inkludering i sosialt fellesskap, og benytter boligens fellesstue og kjøkken til dette. Blant annet arrangeres det felles middager og sosiale aktiviteter ved høytider. Det avholdes faste husmøter i boligen, samt møte mellom boligen og øvrige borettslag for et godt samarbeid.