Avdelingen ligger på Gjettum og består av 22 leiligheter. Beboerne er voksne over 18 år.

 De har ulike alvorlige og langvarige utfordringer innen psykisk helse og eller rus. Boligen er bemannet fra morgen til kveld.

Personalgruppen består av blant annet sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, hjelpepleiere, miljøterapeuter og miljøarbeidere. Flere har videreutdanning i psykisk helsearbeid og rus og avhengighet.

Vi arbeider for å møte våre pasienter og kollegaer med en mentaliserende holdning. Personalet ønsker å skape trygge og gode relasjoner. Som en del av det forebyggende arbeid benytter personalet teknikker og elementer fra terapeutisk mestring av vold, motiverende intervju, førstehjelp ved selvmordsfare og VERGE-kurs. Gjennom målrettet Mentaliseringsbasert miljøterapi, legger vi til rette for omsorg og vekst der vi skaper trygge mestringsarenaer slik at det kan fremme recovery for pasientene.

Arbeid og aktivitet:

Flere av pasientene er med på å drifte Høl i CV-en, og vi har deltakere som er med i Vaktmestertjenesten. Hensikten er å etablere trygge øvelsesarenaer som fremmer sosialisering og å komme et skritt nærmere ordinært lønnet arbeid.

Fysisk aktivitet:

Avdelingen bruker fysisk aktivitet som en del av forebygging og behandling av psykiske og somatiske plager. Vi har derfor et abonnement på treningsstudioet Helse Vest, der pasientene og de ansatte kan ta følge og trene sammen. Mange av pasientene har regelmessige tiltak knyttet til trening og fysisk aktivitet.

Terapeutisk hagebruk:

Avdelingen har en egen sansehage der vi arbeider med terapeutisk hagebruk. Hagen er bygget og satt opp av pasienter og ansatte. Sammen har vi bygget bålhus, drivhus, redskapsbod, plante kasser og bed.        

Avdelinger

Psykisk helse og rus