Avdelingen er lokalisert på Rykkinn og består av 14 leiligheter. Beboerne er hovedsakelig over 50 år, og har utfordringer med alvorlige og langvarige psykiske lidelser og/eller rusmiddelmisbruk.

Personalgruppen består av psykiatriske sykepleiere, sykepleiere, vernepleiere, psykiatriske helsefagarbeidere og miljøterapeuter. Det er todelt turnus med arbeid hver tredje helg.

Vår miljøterapeutiske plattform er selvhjulpenhet, læring og mestring, og vi jobber målrettet med veiledning av pasienten slik at de selv kan oppnå mestring og kontroll i eget liv. Empowerment og Recovery er viktige prinsipper i vårt møte med pasientene. I tillegg har vi jobbet strukturert for å innføre mentaliseringsbasert miljøterapi som en terapeutisk ramme for våre pasienter.

Terapeutisk hagebruk

Avdelingen har hønsehus og drivhus som blir drevet av pasientene og personalet. Dette startet som et prosjekt i 2016 og er nå videreført som en del av den miljøterapeutiske tilnærmingen.

Avdelinger

Psykisk helse og rus