Tjenesteområdet Psykisk helse og rus, bolig med bemanning, består av sju boliger, fordelt på fem avdelingsledere.

Det er fagutviklere tilknyttet alle avdelingene. Vi er ca. 120 ansatte med ulik fagbakgrunn: sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, og jobber i tverrfaglige miljøer med fokus på fag, utvikling og innovasjon. Vi samarbeider tett med de andre tjenesteområdene for å utvikle gode brukerforløp.

Vi gir botilbud til innbyggere som strever med alvorlige og langvarige psykiske lidelser, selvmords- og selvskadingstanker, voldsatferd og rusutfordringer. Målet i det miljøterapeutiske arbeidet er selvhjulpenhet, mestring og læring.

Innovasjonsråd:

  • I tråd med Bærum kommunes satsning på innovasjon og utvikling har vi valgt å etablere et eget innovasjonsråd. Rådet er en del av tjenesteområdets kvalitetssystem, rapporterer til kvalitetsutvalget og ledes av tjenesteleder. 

Mentaliseringsbasert Miljøterapi (MBT)

  • er tjenesteområdets miljøterapeutiske plattform. Vi har etablert en MBT-implementeringsgruppe som jobber på tvers av avdelingene. Hensikten med MBT er å fremme muligheter til læring, mestring og personlig ansvar.

Avdelingene

Psykisk helse og rus