Bygget

Tjenesteområdet Psykisk helse og rus, tilrettelagte boliger og akutte tjenester, består av ni boliger, fordelt på syv avdelingsledere. Det er fagutviklere tilknyttet alle avdelingene. Vi er ca. 120 ansatte med ulik fagbakgrunn: sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, og jobber i tverrfaglige miljøer med fokus på fag, utvikling og innovasjon. Vi samarbeider tett med de andre tjenesteområdene for å utvikle gode brukerforløp. 

Vi gir botilbud til innbyggere som strever med alvorlige og langvarige psykiske lidelser, selvmords- og selvskadingstanker, voldsatferd og rusutfordringer. Målet i det miljøterapeutiske arbeidet er selvhjulpenhet, mestring og læring.

 Prosjekter og aktiviteter vi ønsker å fremheve:

Innovasjonsråd:

I tråd med Bærum kommunes satsning på innovasjon og utvikling har vi valgt å etablere et eget innovasjonsråd. Rådet er en del av tjenesteområdets kvalitetssystem, rapporterer til kvalitetsutvalget

Mentaliseringsbasert Miljøterapi (MBT)

er tjenesteområdets miljøterapeutiske plattform. Vi har etablert en MBT-ressursgruppe som jobber på tvers av avdelingene, for å sikre implementering og etterlevelse. Hensikten med MBT er å fremme muligheter til læring, mestring og personlig ansvar

Avdelingene

Psykisk helse og rus