Bygget

Dersom fagfeltet Psykisk helse og rus interesserer deg og du har fagkompetanse innen feltet, er Oppfølgingstjenester for Psykisk helse og rus et spennende tjenesteområdet i Bærum kommune.

Oppfølgingstjenestene for psykisk helse og rus består av tre avdelinger med ulike oppgaver, og vi tilbyr oppfølging 24/7. Turnusen er organisert med dag-/kveldsarbeid, og et eget natteam. Vi setter alltid brukeren i sentrum gjennom recovery og høy grad av brukermedvirkning. Vi har det siste året foretatt flere grep for å utvikle tjenesten og sikre at medarbeiderne er faglig oppdatert.

Oppfølging psykisk helse og rus, avdelingene vest og øst:

Avdelingene har 45 ansatte, er tverrfaglig sammensatt og jobber med ambulant psykisk helse og rusarbeid til mennesker over 18 år etter vedtak. Tjenestene innvilges på bakgrunn av egensøknad og er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven. Vårt hovedformål er å at mennesket i størst mulig grad skal kunne mestre sitt eget liv og oppleve verdighet. Vi ønsker å bidra til å skape gode livsvilkår for mennesker som har behov for psykisk helse- og rusrelatert oppfølging ved å formidle tro på bedring, mulighet til å ta egne valg og påvirke eget liv.

 Oppfølging psykisk helse og rus, avdeling 3:

Avdelingen har 20 ansatte og består av flere faggrupper som jobber med ambulant oppfølging og booppfølging. Hovedoppgavene er å bistå innbyggere med bosetting i kommunale utleieboliger, bostabiliserende tiltak og individuell oppfølging med og uten vedtak. 

Herunder ligger kommunens ambulante natteam, miljøvaktmestere, booppfølgere, botiltaket Ringeriksveien/Knotten og Housing First.

Fagrådet:

Vi har det siste året foretatt flere grep for å utvikle tjenesten og sikre at medarbeiderne er faglig oppdatert. Vi har blant annet etablert et Fagråd. Fagrådet ledes av en psykologspesialist og består av fagutviklere fra avdelingene, en erfaringskonsulent og en fag- og kvalitetsutvikler. Fagrådet jobber for å utvikle og opprettholde likeverdig kvalitet i tjenestene innen tjenesteområdet.

Digital utvikling:

Vi er et framtidsrettet tjenesteområde, med store og spennende utfordringer og utviklingsoppgaver foran oss. Det er investert i nettbrett til alle ansatte i tjenesteområdet for å kunne arbeide mer digitalt og mobilt.

Tjenester

Psykisk helse og rus