Bygget

Dersom fagfeltet Psykisk helse og rus interesserer deg og du har fagkompetanse innen feltet, er Oppfølgingstjenester for Psykisk helse og rus et spennende tjenesteområdet i Bærum kommune.

Overordnet mål for tjenesteområde er:

At du som ansatt skal være medvandrere i en kortere eller lengre periode med mål om å bistå tjenestemottakerne i å utvikle mestringsstrategier for sine utfordringer, bidra i den enkeltes bedringsprosess, samt medvirke til god samhandling med andre relevante samarbeidspartnere.

Tjenesteområde består av 3 avdelinger:

Oppfølging psykisk helse og rus, avdeling 3:

Avdelingen består av flere faggrupper som jobber med ambulant oppfølging og booppfølging. Hovedoppgaver er å bistå innbyggere med bosetting i kommunale utleieboliger, bostabiliserende tiltak og individuell oppfølging med og uten vedtak. 

Herunder ligger kommunens ambulante natteam, miljøvaktmestere, booppfølgere, botiltaket Ringeriksveien/Knotten og Housing First.

Avdelingen består av 20 ansatte med ulike fagbakgrunn.

Oppfølging psykisk helse og rus, avd vest og øst:

Avdelingene er tverrfaglig sammensatt og jobber med ambulant psykisk helse og rusarbeid til mennesker over 18 år etter vedtak. Tjenestene innvilges på bakgrunn av egensøknad og hjemlet i helse – og omsorgstjeneste loven. Vårt hovedformål er å at mennesket i størst mulig grad skal kunne mestre sitt eget liv og oppleve verdighet. Vi ønsker å bidra til å skape gode livsvilkår for mennesker som er i behov av psykisk helse og rus arbeid ved å formidle tro på bedring, mulighet til å ta egne valg og påvirke eget liv.

Avdelingene skal fra høsten 2019 gi oppfølging også på kveld og helg. Sammen med ambulant natteamet tilbyr Oppfølgingstjenester for psykisk helse og rus oppfølging hele døgnet alle dager i året.

Avdelingene består av 45 ansatte med høy fagkompetanse, lang og bred erfaringsbakgrunn.

Tjenesteområder

Psykisk helse og rus