Psykisk helse og rus - Boligbistand Psykisk helse og rus - Boligbistand

Avdeling boligbistand holder til i Sandvika sentrum. Vi tilbyr tjenester til innbyggere som av ulike årsaker har kommet i en vanskelig situasjon, og har behov for økonomisk rådgivning.

Boligbistand holder til i Brambanigården i Sandvika sentrum. Avdelingen forvalter de boligsosial virkemidler, eksempler på dette kan være kommunale velferdsboliger, bostøtte, startlån/tilskudd, videre har også avdelingen ansvaret for økonomisk forvaltning.  

Det å bistå vanskeligstilte med å få egnet bolig, enten via kommunen eller privat og skape stabile og trygge botilbud for barn er noen av de oppgavene som avdelingen utfører.  

Arbeidsprosessene kan være krevende og saksbehandlingen komplisert, men det er også det som gjør arbeidet så givende.  

Avdelingen har stort fokus på samhandling både innad i avdelingen og med innbyggere og samarbeidspartner slik at riktige og gode løsninger treffes.  

 Avdelingen har 21 årsverk med bred fagkompetanse, og kollegiet består blant annet av jurister, økonomer, samfunnsvitere og ansatte med sosialfaglig kompetanse. Det er flere team som jobber ut ifra ulike oppgaver som avdelingen skal levere.  

 Noen av fokusområdene til avdelingen er:  

  • Tildele riktig bolig til rett person til rett tid. 
  • Leie til eie – fra kommunal bolig til eid bolig. Kan vi fristille kommunale boliger slik at innbyggerne kan kjøpe den boligen vedkommende har leid?  
  • Barn bor bra i Bærum/Startlån til vanskeligstilte. I tillegg er det et pågående prosjekt i samarbeid med NAV ifht bosetting av barnefamilier.  
  • Tett samarbeid med eiendom for å hele tiden påse at kommunen har boliger som er tilpasset behovet som er i kommunen. 

Tjenesteområder

Psykisk helse og rus