Bygget

Avdeling boligbistand holder til i Sandvika sentrum. Vi tilbyr tjenester til innbyggere som av ulike årsaker har kommet i en vanskelig situasjon, og har behov for økonomisk rådgivning.

 Det er et meningsfylt arbeid hvor vi bidrar til gode løsninger for den enkelte innbygger.

Arbeidsprosessene kan være krevende og saksbehandlingen komplisert. Avdelingen har bred fagkompetanse, og kollegiet består blant annet av jurister, økonomer, samfunnsvitere og ansatte med sosialfaglig kompetanse.

Avdeling Boligbistand behandler søknader om boligsosiale virkemidler, blant annet:

 • Kommunale velferdsboliger
 • Bistand til boligsøkere på det private boligmarkedet
 • Økonomisk rådgivning
 • Økonomisk forvaltning
 • Startlån og tilskudd til etablering
 • Tilskudd til tilpasning
 • Tilskudd til utredning og prosjektering
 • Bostøtte (statlig og kommunal)

Samarbeidspartnere:

 • Bærum kommune Eiendom
 • NAV
 • Flyktningkontoret
 • Husbanken
 • Ergo- og fysioterapi
 • DPS
 • Tildelingskontoret
 • Rådgivning rus og psykisk helse
 • Oppfølging psykisk helse og rus
 • Namsfogden

Prosjekter og nettverk:

 • Leie til eie – fra kommunal bolig til eid bolig
 • Barn bor bra i Bærum/Startlån til vanskeligstilte barnefamilier – i samarbeid med NAV Bærum
 • KOBOLT – Kompetansenettverk Bolig Lån og Tilskudd
 • AKØ – Akershus Kommunale Økonomirådgivere

Tjenesteområder

Psykisk helse og rus